Czwartek, 04 czerwca 2020 Imieniny obchodzą: Franciszek, Kwiryn, Dacjan
Szukaj:

Kategoria: Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Obwieszczenie dotyczące projektu „Program Usuwania wyrobów zawierających azbest dla Miasta Nowego Sącza” obejmującego obszar Miasta Nowego Sącza

 Znak: WOŚ.6220.6.2019.MH

OBWIESZCZENIE

Prezydent Miasta Nowego Sącza na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.) – dalej zwanej ustawą o.o.ś., podaje do publicznej wiadomości informacje o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Program Usuwania wyrobów zawierających azbest dla Miasta Nowego Sącza” obejmującego obszar Miasta Nowego Sącza.

Zgodnie z art. 48 ust. 1 i 2 ustawy o.o.ś., organ opracowujący projekt dokumentu, może po uzgodnieniu z właściwymi organami, o których mowa w art. 57 i 58 ustawy o.o.ś., odstąpić od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli uzna, że realizacja postanowień danego dokumentu nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko. Jednocześnie odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, może dotyczyć wyłącznie projektów dokumentów stanowiących niewielkie modyfikacje w ustaleniach przyjętych już dokumentów lub projektów dokumentów dotyczących obszarów w granicach jednej gminy.

W związku z powyższym zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 2 oraz art. 58 ust. 1 pkt 2 ustawy o.o.ś., Prezydent Miasta Nowego Sącza wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie oraz Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Krakowie wnioskiem o uzgodnienie możliwości odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu „Program Usuwania wyrobów zawierających azbest dla Miasta Nowego Sącza”.
Małopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Krakowie pismem znak: NS.9022.10.29.2019 z dnia 01.04.2019 r., wskazał, że nie jest wymagane przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Program Usuwania wyrobów zawierających azbest dla Miasta Nowego Sącza”.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie pismem znak: ST.II.410.30.2.2019.GK z dnia 15.03.2019 r. nie wymaga przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Biorąc pod uwagę powyższe uzgodnienia oraz fakt, że realizacja postanowień projektu „Program Usuwania wyrobów zawierających azbest dla Miasta Nowego Sącza” nie spowoduje oddziaływania na środowisko, przy uwzględnieniu uwarunkowań określonych w art. 49 ustawy o.o.ś., odstąpiono od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Uzasadnienie

Program obejmuje obszar Miasta Nowy Sącz o powierzchni 57,58 km2, który zamieszkuje ok. 83 000 osób. Celem programu jest całkowite unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest, co spowoduje eliminację skutków negatywnego oddziaływania azbestu na mieszkańców gminy oraz na środowisko.
Oddziaływanie na środowisko w wyniku realizacji zapisów Programu, będą posiadały zasięg lokalny w obrębie terytorium gminy i związany jedynie z realizacją zadania. Wykonanie działań, objętych Programem nie spowoduje istotnych zmian w środowisku, jak również nie wpłynie negatywnie na środowisko, w tym znacząco negatywnie na obszar Natura 2000. Ryzyko zagrożenia dla zdrowia ludzi zostanie zminimalizowane, poprzez działanie informacyjne i edukację społeczeństwa, stosowanie bezpiecznych procedur, a nawet wykluczone z uwagi na bezpieczne i zgodne z prawem postępowanie, zarówno w trakcie demontażu wyrobów jak i późniejsze zagospodarowanie odpadów azbestowych.
Nie występuje również prawdopodobieństwo oddziaływań skumulowanych lub transgranicznych.
Dokument zawiera kryteria formalne oraz merytoryczne, wymagane przepisami prawa w przygotowywaniu tego rodzaju dokumentów, tj.:

 • struktura dokumentu oraz jego treść w podstawowym zarysie nawiązuje do struktury dokumentu przygotowanego na poziomie krajowym, tj. „Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032”,
 • program przedstawia przedmiot, cel i zadania programu,
 • przedstawia właściwości azbestu i jego szkodliwego wpływu na zdrowie człowieka,
 • przedstawia prawne aspekty użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest,
 • przedstawia inwentaryzację na terenie Miasta Nowego Sącza,
 • omawia postępowanie z wyrobami i odpadami zawierającymi azbest, procedury dotyczące postępowania z wyrobami i odpadami zawierającymi azbest,
 • zawiera harmonogram rzeczowy oraz przedstawia możliwości pozyskania środków finansowych,
 • diagnozuje aktualny stan gospodarki odpadami azbestowymi oraz zagrożenia,
 • określa system i sposób monitoringu i oceny realizowanych celów,
 • prowadzenie akcji edukacyjnej.

W Programie przedstawiono obowiązki nałożone na administrację samorządową i jej zadania w zakresie stworzenia odpowiednich warunków, umożliwiających zgodne z wymogami prawa usuwanie azbestu, a także obowiązki spoczywające na zarządcach nieruchomości.

W Programie znajduje się również opis sposobu postępowania z wyrobami zawierającymi azbest w trakcie prowadzenia prac demontażowych z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przez uprawnione podmioty oraz w trakcie transportu, przekazywania odpadów azbestowych na składowisko odpadów niebezpiecznych zgodnie z wymaganiami ustawy o odpadach oraz aktami wykonawczymi w tym zakresie. Przedstawiono wpływ azbestu na zdrowie człowieka oraz rodzaj zagrożeń dla organizmu ludzkiego.

W Programie dokonano również:

 • inwentaryzacji ilości wyrobów zawierających azbest,
 • szacunków kosztów usuwania wyrobów zawierających azbest,
 • propozycji dotyczących finansowej pomocy na realizację zadań,
 • propozycji założeń organizacyjnych oraz monitoringu programu.

Inwentaryzacja opierała się o badania ankietowe i spis z natury, prowadzone w 2018 r., podczas której stwierdzono obecność przede wszystkim płyt azbestowo-cementowych falistych dla budownictwa (oznaczenie W02). Na podstawie danych zgromadzonych podczas inwentaryzacji oszacowano, że powierzchnia pokryć dachowych wykonanych z płyt azbestowo-cementowych wynosi ok. 58 038 m2 (co stanowi ok. 638 Mg).

Reasumując należy wskazać, że Program zakłada bezpieczne usunięcia azbestu, gdyż został oparty o zasady bezpiecznego postępowania z wyrobami i odpadami zawierającymi azbest, których obowiązek przestrzegania dotyczy zarówno właścicieli obiektów i urządzeń, gdzie został użyty azbest, jak
i prowadzących prace związane z usuwaniem bądź transportem, czy umieszczeniem na składowisku wyrobów i odpadów zawierających azbest. Wdrożenie działań Programu przyniesie pozytywny efekt ekologiczny, przede wszystkim w odniesieniu do zdrowia mieszkańców, wdrożenie programu stwarza również realne możliwości sukcesywnego usuwania azbestu z terenu miasta, z jednoczesnym poszanowaniem wymogów prawnych oraz norm postępowania z wyrobami zawierającymi azbest.    

Autor: Prezydent Miasta Nowego Sącza Ludnomir Handzel. Przygotował: Jarosław Kaim Dodano: 2019-04-26 08:12:12