Czwartek, 04 czerwca 2020 Imieniny obchodzą: Franciszek, Kwiryn, Dacjan
Szukaj:

Kategoria: Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym ofertowym na sprzedaż drewna pochodzącego z wycinki drzew w Parku Strzeleckim (z podziałem na części: drewno wielkowymiarowe, drewno średniowymiarowe)

Nowy Sącz, 15.05.2019 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Miasto Nowy Sącz, Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz ogłasza:

PRZETARG  NIEOGRANICZONY OFERTOWY na sprzedaż drewna pochodzącego
z wycinki drzew w Parku Strzeleckim z podziałem na części:

Część  I - Drewno wielkowymiarowe wg załącznika nr 2
Cena wywoławcza brutto wynosi 27 093,63 zł (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćdziesiąt trzy złote 63/100). Wadium w wysokości 2 709,36  zł (słownie: dwa tysiące siedemset dziewięć złotych 36/100) należy wpłacać przelewem na konto nr  78 1050 1445 1000 0023 5299 0788  Urzędu Miasta Nowego Sącza   a dowód wniesienia dołączyć do oferty.

Część II – Drewno  średniowymiarowe opałowego wg załącznika nr 2
Cena wywoławcza brutto wynosi 17 436,06 zł (słownie: siedemnaście tysięcy czterysta trzydzieści sześć złotych 06/100).
Wadium w wysokości 1 743,61 zł (słownie: jeden tysiąc siedemset czterdzieści trzy złote 61/100) należy wpłacać przelewem na konto nr  78 1050 1445 1000 0023 5299 0788  Urzędu Miasta Nowego Sącza a dowód wniesienia dołączyć do oferty.

Sprzedaż drewna odbędzie sią na warunkach określonych w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 1 do ogłoszenia.

Drewno można obejrzeć przy ul. Tłoki 24b w Nowym Sączu,  na placu wykonawcy świadczącego usługę   w zakresie utrzymania zieleni miejskiej, w dni robocze w godz. 8 – 15.
 

Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały przyjęte, zostanie zwrócone po dokonaniu wyboru oferty, a oferentowi, którego oferta została przyjęta, zostanie zwrócone po realizacji umowy kupna – sprzedaży drewna.
Dopuszcza się składanie ofert częściowych na jedną część przetargu.
Pisemne oferty (w starannie zaklejonych kopertach), opisanych :

1/„Oferta na zakup drewna z wycinki drzew w Parku Strzeleckim – Część I drewno wielkowymiarowe”
2/„Oferta na zakup drewna z wycinki drzew w Parku Strzeleckim – Część II drewno średniowymiarowe opałowe” należy składać w siedzibie sprzedającego: Urzędu Miasta Nowego Sącza,
Rynek 1 w Biurze Obsługi Mieszkańców, do dnia 27.05 2019 r. do godziny 10:00.


Oferta musi zawierać oznaczenie oferenta (imię, nazwisko (nazwa), / adres / siedziba), oferowaną cenę brutto i podpis osoby składającej oświadczenie. Okres związania z ofertą wynosi 14 dni.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Wydziału Komunalnej Obsługi Miasta, Rynek 3 w dniu   27.05. 2019 r. o godzinie 10:30.

Wyboru najkorzystniejszej oferty dokona Komisja Przetargowa powołana Zarządzeniem Nr 19/2019 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 2 kwietnia 2019r.w do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego ofertowego na sprzedaż drewna pochodzącego z wycinki drzewa w Parku Strzeleckim.

O wyniku postępowania sprzedający powiadomi zamieszczając ogłoszenie na stronie internetowej Miasta www.nowysacz.pl. Oferenci, których oferty zostaną wybrane, powiadomieni zostaną pisemnie, o wyborze ich oferty, Miasto Nowy Sącz powiadomi także o miejscu i czasie podpisania umowy kupna -  sprzedaży drewna.

Wadium przepada na rzecz sprzedawcy, jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta, nie podpisze umowy w terminie 14 dni od otrzymania zawiadomienia o przyjęciu oferty.

Osobą uprawnioną do kontaktu z oferentami jest: Ewa Klimek, Wydział Komunalnej Obsługi Miasta, Rynek 3,  telefon 0-18 - 415 65 60.

                                        Zastępca Prezydenta
                                            (-)
                                           Artur Bochenek

Załączniki:

  1. Projekt umowy
  2. Protokół brakarski drewna przeznaczonego na sprzedaż
  3. Wzór oferty
  4. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Autor: Ewa Klimek Dodano: 2019-05-16 15:23:23