Wtorek, 02 czerwca 2020 Imieniny obchodzą: Piotr, Marianna, Erazm
Szukaj:

Kategoria: Gospodarka mieniem

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek oraz wyznaczeniu i stabilizacji punktów granicznych (ul. Śniadeckich)

Nowy Sącz,  dnia 30.04.2019r.

Jerzy Wituszyński
wykonawca prac geodezyjnych

Z A W I A D O M I E N I E
o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek
oraz wyznaczeniu i stabilizacji punktów granicznych

Na podst. §38 ust.1 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38 poz. 454  z późniejszymi zmianami), art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (jednolity tekst Dz. U. z 2016r. poz. 1629) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Nowym Sączu pod nr GEO.6640.1463.2019 działając na podstawie zlecenia właścicieli nieruchomości położonej w Nowym Sączu przy ul. Śniadeckich uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 28 maja 2019r. o godz. 09:00 nastąpi rozpoczęcie czynności związanych z ustaleniem przebiegu granic oraz wyznaczeniem i stabilizacją punktów granicznych działki oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka ewidencyjna nr 71 w obrębie 73 z działkami sąsiednimi tj.: 70/3, 70/4, 72/2, 109 i 122/6 w obrębie 73.

W związku z powyższym, jako zainteresowanych, zapraszam do wzięcia udziału w opisanych czynnościach.

Jerzy Wituszyński - geodeta uprawniony

1.    dz.ew.nr 71
2.    dz.ew.nr 72/2
3.    dz.ew.nr 70/3, 70/4, 71, 72/2,  109, 122/6
4.    dz.ew.nr 109
5.    dz.ew.nr 70/4

POUCZENIE

Zawiadomieni właściciele ( władający ) gruntami proszeni są o przybycie w oznaczonym terminie z wszelkimi dokumentami, jakie mogą być potrzebne przy ustaleniu granic i przyjmowaniu ich gruntów oraz dokumentami tożsamości. Udział w tych czynnościach leży w interesie zawiadomionego podmiotu a nieusprawiedliwione niewzięcie w nich udziału nie będzie stanowić przeszkody do ich przeprowadzenia.
W imieniu osób nieobecnych  mogą występować odpowiednio upoważnieni pełnomocnicy.

W przypadku współwłasności, współużytkowania wieczystego, małżeńskiej wspólności ustawowej - uczestnikami postępowania są wszystkie strony.

Zgodnie z art. 39 ust.3 oraz art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz.U. z 2015r. poz. 520) nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje czynności geodety.

Autor: Jerzy Wituszyński - geodeta uprawniony Dodano: 2019-04-30 14:34:10