Niedziela, 01 listopada 2020 Imieniny obchodzą: Seweryn, Wiktoryna
Szukaj:

Kategoria: Gospodarka mieniem

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej oraz wyznaczeniu punktów granicznych ujawnionych uprzednio w ewidencji gruntów (działka ewidencyjna numer 83/15 położona w obr. 116, m. Nowy Sącz)

Nowy Sącz,  dnia 15.05.2019 r.

Kancelaria Geodezyjna „GEOSTAN”
ul. Polna 5 | 33-300 Nowy Sącz
NIP: 734-284-48-80 | REGON: 120058251
www.geostan.eu
e-mail: biuro@geostan.eu

ZAWIADOMIENIE
o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej oraz wyznaczeniu punktów granicznych ujawnionych uprzednio w ewidencji gruntów

Zawiadamiam, zgodnie z §39 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989r., (tekst jednolity: Dz. U. 2017.2101) oraz na podstawie §38 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (tekst jednolity: Dz. U. 2016.1034) , a także zgłoszenia pracy geodezyjnej w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w  Nowym Sączu, że w dniu 26.VI.2019r.  zostaną przeprowadzone czynności związane z ustaleniem przebiegu granic oraz wyznaczeniem punktów granicznych ujawnionych uprzednio w operacie ewidencji gruntów działki ewidencyjnej numer 83/15, numer księgi wieczystej                 położonej w obr. 116, m. Nowy Sącz.  Rozpoczęcie czynności związanych z ustaleniem przebiegu granic nastąpi o godz. 10:00. W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego przedstawiciela. Osoby biorące udział w czynnościach powinny posiadać dokument tożsamości, a w przypadku występowania w charakterze przedstawiciela – pełnomocnictwo na piśmie. Dokument świadczący o pełnomocnictwie jednorazowym zostanie dołączony do akt.

Nieusprawiedliwione niestawiennictwo w ww. czynnościach nie będzie stanowić przeszkody do ich przeprowadzenia.

mgr inż.Przemysław Stanek
geodeta uprawniony

Otrzymują : 
właściciele, użytkownicy wieczyści, władający działkami ewidencyjnymi o numerach : 83/9, 83/15, 84 położonymi w obr. 116, m. Nowy Sącz.
 

Autor: mgr inż.Przemysław Stanek geodeta uprawniony Dodano: 2019-05-15 14:29:33