Sobota, 28 listopada 2020 Imieniny obchodzą: Zdzisław, Grzegorz
Szukaj:

Kategoria: Gospodarka mieniem

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek oraz wyznaczeniu i stabilizacji punktów granicznych (ul. Dunajcowa)

 Nowy Sącz,  dnia 15.05.2019r.

Jerzy Wituszyński
wykonawca prac geodezyjnych

Z A W I A D O M I E N I E
o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek
oraz wyznaczeniu i stabilizacji punktów granicznych

Na podst. §38 ust.1 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38 poz. 454
z późniejszymi zmianami), art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (jednolity tekst Dz. U.
z 2016r. poz. 1629), oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
w Nowym Sączu pod nr GEO.6640.10488.2018 uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 19 czerwca 2019r. o godz. 09:00 nastąpi rozpoczęcie czynności związanych z ustaleniem przebiegu granic, oraz wyznaczeniem i stabilizacją punktów granicznych działki oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka ewidencyjna nr 196/2 w obrębie 118 w Nowym Sączu przy  ul. Dunajcowej z działkami sąsiednimi tj.: 196/1, 197/1, 197/2, 200/1, 201/1, 201/2  w obrębie 118 w Nowym Sączu.
W związku z powyższym, jako zainteresowanych, zapraszam do wzięcia udziału w opisanych czynnościach.

Jerzy Wituszyński - geodeta uprawniony

  • dz.ew.nr  196/2
  • dz.ew.nr 196/1
  • dz.ew.nr 197/1
  • dz.ew.nr 197/2
  • dz.ew.nr  200/1
  • dz.ew.nr  201/1
  • dz.ew.nr  201/2

POUCZENIE
        Zawiadomieni właściciele (władający) gruntami proszeni są o przybycie w oznaczonym terminie z wszelkimi dokumentami, jakie mogą być potrzebne przy ustaleniu granic i przyjmowaniu ich gruntów oraz dokumentami tożsamości. Udział w tych czynnościach leży w interesie zawiadomionego podmiotu a nieusprawiedliwione niewzięcie w nich udziału nie będzie stanowić przeszkody do ich przeprowadzenia.
W imieniu osób nieobecnych  mogą występować odpowiednio upoważnieni pełnomocnicy.
W przypadku współwłasności, współużytkowania wieczystego, małżeńskiej wspólności ustawowej - uczestnikami postępowania są wszystkie strony. Zgodnie z art. 39 ust.3 oraz art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne
i kartograficzne (tekst jednolity Dz.U. z 2015r. poz. 520) nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje czynności geodety.
 

Autor: Jerzy Wituszyński - geodeta uprawniony Dodano: 2019-05-17 15:19:26