Niedziela, 01 listopada 2020 Imieniny obchodzą: Seweryn, Wiktoryna
Szukaj:

Kategoria: Informacje dla Radnych Miasta Nowego Sącza

Terminarz Komisji

Najbliższe posiedzenie Komisji Infrastruktury i Środowiska odbędzie się 16 maja 2019 r. (czwartek) o godz. 15:00 w sali nr 15, w Ratuszu.
Tematyka posiedzenia:
1. Zaopiniowanie wykazów spraw z zakresu działania Wydziału Architektury, Budownictwa
i Geodezji tj:
 - WAU-26/2019, WAU-27/2019, WAU-28/2019, WAU-29/2019, WGN.RG.30/2019 - w załączeniu.
2. Zaopiniowanie projektów uchwał skierowanych do Komisji na najbliższą Sesję RM:
 - projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zniesienie współwłasności nieruchomości -  druk nr 144;
 - projekt uchwały w sprawie  uchylenia uchwały Nr LIV/585/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza ,,Nowy Sącz - 54” - druk nr 149;
 - projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu    zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz – 62”- druk nr 150;
 - projekt uchwały w sprawie rozwiązania spółki Sądecka Infrastruktura Miejska spółki
   z ograniczoną odpowiedzialnością - druk nr141;
 - projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia przez mieszkańców miasta Nowego Sącza obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty – druk nr 139;
 - projekt uchwały w sprawie ustalenia kierunków działań dla Prezydenta Miasta Nowego Sącza
   w sprawie akcji „Plastikowa Butelka Zwrotna”- druk nr 138.
3. Omówienie i zaopiniowanie „Sprawozdania z wykonania budżetu miasta Nowego Sącza za 2018 rok” – w zakresie objętym działaniem Komisji, w działach:
   ● 600 – „Transport i łączność”
   ● 700 – „Gospodarka mieszkaniowa”
   ● 900 - „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”.
 4. Zapoznanie się ze Sprawozdaniem z realizacji programu współpracy miasta Nowego Sącza
 z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku      publicznego za rok 2018.
5. Informacja dotycząca działalności w zakresie inwestycji komunalnych i pozyskiwania funduszy    zewnętrznych za I kwartał 2019 r. jak i planów na kolejne kwartały 2019 r.-
w załączeniu.
6. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

 

Autor: - Dodano: 2019-05-13 14:01:05