Środa, 15 lipca 2020 Imieniny obchodzą: Henryk, Włodzimierz, Bonawentura
Szukaj:

Katalog Usług Nowego Sącza

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI

Powrót do wyboru kategorii Powrót do wyboru kategorii

Symbol usługi: WGM-A-6

Rozłożenie na raty opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

I. OPIS FORMY WYKONANIA USŁUGI:

Ugoda

II. WYKAZ WYMAGANYCH DOKUMENTÓW LUB ICH KOPII NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA USŁUGI: 1. Wniosek zainteresowanego
2. Dla osób fizycznych: zaświadczenia o wysokości dochodów brutto wszystkich członków gospodarstwa domowego w roku poprzedzającym rok, za który opłata ma być wnoszona
3. Dla firm i osób prowadzących działalność gospodarczą:
 pisemna informacja dotycząca posiadanego majątku (ruchomość, nieruchomość, papiery wartościowe);
 pisemna informacja o istniejących zobowiązaniach finansowych (kredyty, pożyczki, inne);
 inne informacje potwierdzające osłabienie zdolności finansowej (np. zdarzenia losowe).
 oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w okresie obejmującym bieżący rok kalendarzowy oraz dwa poprzedzające go lata kalendarzowe albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie
 „Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis”
 Sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych, sporządzanych zgodnie z przepisami o rachunkowości (o ile są sporządzane), a w przypadku ich braku – zaświadczenie z urzędu skarbowego o wysokości osiągniętego dochodu za 3 ostatnie lata.

III. RODZAJ I WYSOKOŚĆ OPŁAT ZWIĄZANYCH Z WYKONANIEM USŁUGI: Nie dotyczy

IV. INFORMACJA NT. OBOWIĄZKU PRZEDSTAWIENIA DOWODÓW WPŁAT: Nie dotyczy

V. INFORMACJA NT. WYMAGANEJ AKTUALNOŚCI ZAŚWIADCZEŃ: Zaświadczenia osób fizycznych mają dotyczyć okresu od 1 stycznia do 31 grudnia roku poprzedzającego rok, za który opłata ma być wnoszona. Zaświadczenia i informacje firm i osób prowadzących działalność gospodarczą mają dotyczyć trzech ostatnich lat.

VI. INFORMACJA NT. TERMINU PRZEDSTAWIENIA WYMAGANYCH DO WGLĄDU DOKUMENTÓW: Nie później niż 14 dni przed upływem terminu płatności

VII. INFORMACJA NT. MOŻLIWOŚCI SPRAWDZANIA STANU SPRAWY: W siedzibie Wydziału Geodezji i Mienia – osobiście lub telefonicznie

VIII. INFORMACJA NT. SPOSOBU ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW: W Biurze Obsługi Mieszkańców, budynek Ratusza, Rynek 1, dziennik podawczy, parter, pokój nr 9 lub w sekretariacie Wydziału Geodezji i Mienia ul. Szwedzka 2, II piętro, pokój nr 213, w Punkcie Informacyjno – Kasowym Urzędu Miasta Nowego Sącza w Galerii Trzy Korony, ul. Lwowska 80, 33-300 Nowy Sącz.

IX. INFORMACJA NT. FORMY ODBIORU DOKUMENTU KOŃCZĄCEGO POSTĘPOWANIE: Wnioskodawca osobiście podpisuje i odbiera ugodę

X. MAKSYMALNY TERMIN WYKONANIA USŁUGI: Nie określono

XI. OPIS TRYBU ODWOŁAWCZEGO: Nie przysługuje

XII. NAZWA JEDNOSTKI WYKONUJĄCEJ USŁUGĘ: Wydział Geodezji i Mienia – Referat Gospodarki Nieruchomościami
Siedziba: ul. Szwedzka 2, II piętro
Telefon: 18 44 86 700
Fax: 18 44 86 701
Godziny pracy: poniedziałek – piątek: 7.30 – 15.30


XIII. IMIĘ I NAZWISKO KIEROWNIKA JEDNOSTKI WYKONUJĄCEJ USŁUGĘ: Krzysztof Kurzeja
W sprawach skarg i wniosków przyjmuje w każdą środę w godzinach: 11:00 – 13:00– po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu spotkania.

XIV. IMIONA, NAZWISKA I STANOWISKA OSÓB WYKONUJĄCYCH USŁUGĘ: Katarzyna Gawelowicz - Inspektor
ul. Szwedzka 2, II piętro, pokój nr 210
Telefon: 18 44 86 732
E-mali: kgawelowicz@nowysacz.pl
Godziny pracy: poniedziałek – piątek: 7.30 – 15.30

Iwona Kosińska – Inspektor
ul. Szwedzka 2, II piętro, pokój nr 202
Telefon: 18 44 86 722
E-mali: ikosinska@nowysacz.pl
Godziny pracy: poniedziałek – piątek: 7.30 – 15.30


XV. PODSTAWA PRAWNA WYKONYWANIA USŁUGI: Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 121, z późn. zm.)

XVI. INFORMACJA NT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH: Patrz „Klauzula informacyjna” – załącznik do Karty Informacyjnej Usługi.

XVII. DATA OSTATNIEJ AKTUALIZACJI: 22.11.2018 r.

XVIII. IMIĘ I NAZWISKO WŁAŚCICIELA KARTY INFORMACYJNEJ USŁUGI:
Katarzyna Gawelowicz - Inspektor
ul. Szwedzka 2, II piętro, pokój nr 210
Telefon: 18 44 86 732
E-mali: kgawelowicz@nowysacz.pl
Godziny pracy: poniedziałek – piątek: 7.30 – 15.30

Iwona Kosińska – Inspektor
ul. Szwedzka 2, II piętro, pokój nr 202
Telefon: 18 44 86 722
E-mali: ikosinska@nowysacz.pl
Godziny pracy: poniedziałek – piątek: 7.30 – 15.30

Załączniki:

Karta informacyjna w pdf | Formularz wniosku | Klauzula informacyjna

Powrót do wyboru kategorii Powrót do wyboru kategorii