Piątek, 10 lipca 2020 Imieniny obchodzą: Olaf, Filip, Amelia
Szukaj:

Katalog Usług Nowego Sącza

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI

Powrót do wyboru kategorii Powrót do wyboru kategorii

Symbol usługi: USC-A-8

Zawarcie związku małżeńskiego przed duchownym - ślub wyznaniowy i jego rejestracja

I.OPIS FORMY WYKONANIA USŁUGI:


Przyjęcie zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa od kobiety i mężczyzny.
Wydanie zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. Sporządzenie aktu małżeństwa.


 Przeszkody małżeńskie
• Nie może zawrzeć małżeństwa osoba niemająca ukończonych lat osiemnastu. Sąd opiekuńczy może zezwolić na zawarcie małżeństwa kobiecie, która ukończyła lat szesnaście.
• Nie może zawrzeć małżeństwa osoba ubezwłasnowolniona całkowicie.
• Nie może zawrzeć małżeństwa osoba dotknięta chorobą psychiczną albo niedorozwojem umysłowym, chyba że, sąd zezwoli na zawarcie małżeństwa.
• Nie może zawrzeć małżeństwa, kto już pozostaje w związku małżeńskim.
• Nie mogą zawrzeć ze sobą małżeństwa krewni w linii prostej, rodzeństwo ani powinowaci w linii prostej.
• Nie mogą zawrzeć ze sobą małżeństwa przysposabiający i przysposobiony.
 Zawarcie
• Małżeństwo zostaje również zawarte, gdy mężczyzna i kobieta zawierający związek małżeński podlegający prawu wewnętrznemu kościoła albo innego związku wyznaniowego w obecności duchownego oświadczą wolę jednoczesnego zawarcia małżeństwa podlegającego prawu polskiemu i kierownik urzędu stanu cywilnego następnie sporządzi akt małżeństwa.
• Kościoły i związki wyznaniowe, których prawo wewnętrzne przewiduje możliwość zawarcia małżeństwa wyznaniowego ze skutkami cywilnoprawnymi:
o Kościół Katolicki;
o Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny;
o Kościół Ewangelicko-Augsburski;
o Kościół Ewangelicko-Reformowany;
o Kościół Ewangelicko-Metodystyczny;
o Kościół Chrześcijan Baptystów;
o Kościół Adwentystów Dnia Siódmego;
o Kościół Polskokatolicki;
o Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich;
o Kościół Starokatolicki Mariawitów;
o Kościół Zielonoświątkowy.

• Duchowny, przed którym zawierany jest związek małżeński nie może przyjąć oświadczeń o woli zawarcia bez uprzedniego przedstawienia mu zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, sporządzonego przez kierownika urzędu stanu cywilnego.
• Duchowny po złożeniu oświadczeń woli jednoczesnego zawarcia małżeństwa sporządza zaświadczenie stwierdzające, że oświadczenia zostały złożone w jego obecności przy zawarciu związku małżeńskiego podlegającego prawu wewnętrznemu kościoła albo innego związku wyznaniowego. Zaświadczenie to podpisują duchowny, małżonkowie i dwaj pełnoletni świadkowie obecni przy złożeniu tych oświadczeń; następnie zaświadczenie to duchowny przekazuje do urzędu stanu cywilnego przed upływem pięciu dni od dnia zawarcia małżeństwa.
Uwaga: rejestr stanu cywilnego prowadzony jest w centralnym systemie teleinformatycznym; w czasie obsługi Klientów mogą wystąpić utrudnienia z przyczyn technicznych, niezależnych od USC w Nowym Sączu.
II. WYKAZ WYMAGANYCH DOKUMENTÓW LUB ICH KOPII NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA USŁUGI:
 Osoba zgłaszająca zamiar zawarcia małżeństwa:
• osobiście przedstawia dokument tożsamości wybranemu kierownikowi urzędu stanu cywilnego
• składa pisemne zapewnienie, że nie wie o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa
• składa zezwolenie (wydane przez sąd) na zawarcie małżeństwa, jeżeli wymagają tego przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.
• osobom zamierzającym zawrzeć małżeństwo przed duchownym kierownik urzędu stanu cywilnego wydaje zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa oraz treść i datę złożonych przed nim oświadczeń w sprawie nazwisk przyszłych małżonków i ich dzieci. Zaświadczenie traci moc po upływie sześciu miesięcy od dnia jego wydania.

 Obywatel polski, który nie posiada aktów stanu cywilnego sporządzonych w Polsce, przy zgłoszeniu zamiaru zawarcia związku małżeńskiego składa:
• zagraniczny dokument stanu cywilnego,
• inny dokument wydany w państwie, w którym nie jest prowadzona rejestracja stanu cywilnego, potwierdzający urodzenie,
• oraz – gdy pozostawał uprzednio w związku małżeńskim – dokument potwierdzający małżeństwo wraz
z dokumentem potwierdzającym ustanie, unieważnienie lub stwierdzenie nieistnienia małżeństwa.

 Cudzoziemiec przy zgłoszeniu zamiaru zawarcia związku małżeńskiego składa:
• zapewnienie , że nie wie o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa,
• odpis aktu urodzenia oraz – gdy pozostawał uprzednio w związku małżeńskim - odpis aktu małżeństwa
z adnotacją lub dokumentem potwierdzającym jego ustanie, unieważnienie lub stwierdzenie nieistnienia małżeństwa,
• dokument stwierdzający, że zgodnie z właściwym prawem może zawrzeć małżeństwo, chyba że możność zawarcia małżeństwa przez tego cudzoziemca jest oceniana na podstawie prawa polskiego.
Uwaga: jeżeli otrzymanie tego dokumentu napotyka trudne do przezwyciężenia przeszkody, sąd w postępowaniu nieprocesowym na wniosek cudzoziemca może go zwolnić od złożenia tego dokumentu. W postępowaniu
o zwolnienie cudzoziemca od złożenia dokumentu sąd na podstawie właściwego prawa ustala, czy osoba ta może zawrzeć małżeństwo.
Uwaga 1: przygotowanie dokumentów niezbędnych do przyjęcia zapewnienia i wydania zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa wymaga uprzedniego zmigrowania aktów stanu cywilnego (aktów urodzenia, aktów małżeństwa) do rejestru stanu cywilnego (tj. przeniesienia papierowej wersji aktu do rejestru elektronicznego); w przypadku gdy urodzenia lub małżeństwa miały miejsce poza Nowym Sączem migracji aktu dokonuje urząd stanu cywilnego, który dany akt sporządził.
Uwaga 2: akty stanu cywilnego, ich odpisy i inne dokumenty wystawione w języku obcym, składane kierownikowi urzędu stanu cywilnego w związku z dokonywaniem czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego powinny być składane wraz
z ich urzędowym tłumaczeniem na język polski, dokonanym przez tłumacza przysięgłego. W przypadku braku tłumacza przysięgłego języka obcego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dokument zagraniczny potwierdzający stan cywilny
w języku obcym może zostać przetłumaczony przez konsula lub uprawnionego pracownika przedstawicielstwa dyplomatycznego państwa obcego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Nie podlegają tłumaczeniu odpisy aktów stanu cywilnego wydane na druku wielojęzycznym sporządzonym zgodnie z Konwencją Wiedeńską z dnia 8 września 1976 r.
Uwaga 3: W przypadku osób zamierzających zawrzeć małżeństwo, z których jedno lub oboje są cudzoziemcami nie władającymi biegle językiem polskim, konieczny jest udział właściwego tłumacza przysięgłego podczas przyjmowania zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. Obowiązek zapewnienia obecności tłumacza przysięgłego i pokrycia kosztów z tym związanych spoczywa na nupturientach.
III. RODZAJ I WYSOKOŚĆ OPŁAT ZWIĄZANYCH Z WYKONANIEM USŁUGI: • Sporządzenie aktu małżeństwa oraz wydanie jednego egzemplarza odpisu skróconego aktu małżeństwa podlega opłacie skarbowej w wysokości 84 zł.
• Wpłaty opłaty skarbowej można dokonywać w kasie Urzędu Miasta Nowego Sącza lub na rachunek bankowy ING Bank Śląski S.A. Oddział Nowy Sącz: 33 1050 1445 1000 0023 5299 0531 (dowód wpłaty należy przedłożyć w USC).
• Jeżeli ślub odbędzie się poza Nowym Sączem, do kompletu dokumentów niezbędnych do wydania zaświadczenia należy dołączyć oryginał dowodu wpłaty opłaty skarbowej (84 zł) na konto gminy, na terenie której dojdzie do zawarcia małżeństwa.
• Wydanie zaświadczenia jest zwolnione od opłaty skarbowej.
• Kasa Urzędu - Nowy Sącz, Rynek 1 (Ratusz), parter, pokój nr 5.
Godziny przyjęć: poniedziałek-piątek: 07:30-15:00.

IV. INFORMACJA NT. OBOWIĄZKU PRZEDSTAWIENIA DOWODÓW WPŁAT:
Oryginały dowodu wpłaty opłaty skarbowej należy przedłożyć w USC.
V. INFORMACJA NT. WYMAGANEJ AKTUALNOŚCI ZAŚWIADCZEŃ: Nie dotyczy.

VI. INFORMACJA NT. TERMINU PRZEDSTAWIENIA WYMAGANYCH DO WGLĄDU DOKUMENTÓW:
Nie dotyczy.

VII. INFORMACJA NT. MOŻLIWOŚCI SPRAWDZANIA STANU SPRAWY:
Telefonicznie, numery telefonów:
 18 44 86 514
 18 44 86 546
 18 44 86 551
 18 44 86 581
 18 44 86 552VIII. INFORMACJA NT. SPOSOBU ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:
Wymagane jest osobiste stawiennictwo zainteresowanych zawarciem małżeństwa.

IX. INFORMACJA NT. FORMY ODBIORU DOKUMENTU KOŃCZĄCEGO POSTĘPOWANIE:
Wydanie zaświadczenia następuje niezwłocznie.

X. MAKSYMALNY TERMIN WYKONANIA USŁUGI:
Niezwłocznie.

XI. OPIS TRYBU ODWOŁAWCZEGO: W przypadku odmowy przez kierownika urzędu stanu cywilnego:
• wydania zaświadczenia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa,
• sporządzenia aktu małżeństwa zawartego zgodnie z prawem wewnętrznym kościoła lub związku wyznaniowego,
- zawiadamia się pisemnie osoby, których odmowa dokonania czynności dotyczy.
Osoby te w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia mogą złożyć wniosek do sądu właściwego ze względu na siedzibę urzędu stanu cywilnego o rozstrzygnięcie, czy przyczyny odmowy wskazane w zawiadomieniu uzasadniają odmowę dokonania czynności.

XII. NAZWA JEDNOSTKI WYKONUJĄCEJ USŁUGĘ:
Urząd Stanu Cywilnego w Nowym Sączu
Siedziba:
33-300 Nowy Sącz
Rynek 1, parter, pokój nr 1 i 2
Godziny przyjęć:
poniedziałek: 07.30 – 13.00 i 14.00 – 15.30
wtorek – piątek: 07.30 - 14.30

• telefon: 18 443-79-88, 18 44-86-546, 18 44-86-514
• telefaks ogólny - Biuro Obsługi Mieszkańców: 18 443 78 63
• e-mail: usc@nowysacz.pl
• rachunek bankowy: ING Bank Śląski S.A. Oddział Nowy Sącz: 33 1050 1445 1000 0023 5299 0531

Kod terytorialny GUS: 1262011
NIP Miasta Nowego Sącza: 734-350-70-21
NIP Urzędu Miasta Nowego Sącza: 734-001-67-07
REGON Urzędu Miasta Nowego Sącza: 000640165

XIII. IMIĘ I NAZWISKO KIEROWNIKA JEDNOSTKI WYKONUJĄCEJ USŁUGĘ:
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Nowym Sączu: Monika Lichoń
Godziny przyjęć:
poniedziałek: 07.30 – 13.00 i 14.00 – 15.30
wtorek – piątek: 07.30 - 14.30
XIV. IMIONA, NAZWISKA I STANOWISKA OSÓB WYKONUJĄCYCH USŁUGĘ: Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego: Monika Lichoń
Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego: Bożena Poremba

XV. PODSTAWA PRAWNA WYKONYWANIA USŁUGI:
• ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego
(Dz. U. z 2018 r. poz. 2224 z późn. zm.) – art. 76 i nast.
• ustawa z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy
(Dz. U. z 2017 r. poz. 682 z późn. zm.) – art. 1 i nast.
• ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1382 z późn. zm.)
• ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1044 z późn. zm.)
• ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1360 z późn. zm.) - art. 562, 564
• ustawa z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim
(Dz. U. z 2018 r., poz. 931)

XVI. INFORMACJA NT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:
Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych zostały zamieszczone w klauzuli informacyjnej, stanowiącej załącznik do niniejszej karty informacyjnej ( vide: załącznik – Klauzula Informacyjna).
Ponadto treść klauzul informacyjnych, wynikającej z artykułu 13 ust. 1 i 2 RODO znajduje się na głównej stronie:
https://bip.malopolska.pl/nowysacz
lub pod bezpośrednim linkiem: https://bip.malopolska.pl/nowysacz,m,305474,obowiazek-informacyjny-rodo.html

XVII. DATA OSTATNIEJ AKTUALIZACJI:
28 styczeń 2019r.

XVIII. IMIĘ I NAZWISKO WŁAŚCICIELA KARTY INFORMACYJNEJ USŁUGI:
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego: Monika Lichoń.
Urząd Miasta Nowego Sącza
Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz
tel. 18 448 65 51
e-mail:
mlichon@nowysacz.pl
usc@nowysacz.pl

Załączniki:

Karta informacyjna w pdf | Klauzula informacyjna

Powrót do wyboru kategorii Powrót do wyboru kategorii