Piątek, 10 lipca 2020 Imieniny obchodzą: Olaf, Filip, Amelia
Szukaj:

Katalog Usług Nowego Sącza

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI

Powrót do wyboru kategorii Powrót do wyboru kategorii

Symbol usługi: WSO-D-1

Wydanie dowodu osobistego.

I. OPIS FORMY WYKONANIA USŁUGI:

1. Wydanie potwierdzenia przyjęcia wniosku o wydanie dowodu osobistego.
2. Wydanie dowodu osobistego.
3. W przypadku odmowy wydania dowodu osobistego, wydanie decyzji administracyjnej.

II. WYKAZ WYMAGANYCH DOKUMENTÓW LUB ICH KOPII NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA USŁUGI: 1. Wniosek o wydanie dowodu osobistego można złożyć w dowolnej gminie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
a) w postaci papierowej
wnioskodawca podpisuje formularz, który został wypełniony przez pracownika urzędu na podstawie podanych przez wnioskodawcę danych oraz danych zawartych w rejestrze PESEL albo składa wypełniony i podpisany własnoręcznie formularz wniosku.
lub
b) w postaci elektronicznej, opatrzony podpisem elektronicznym albo profilem zaufanym pz.gov.pl

• Wniosek o dowód osobisty znajduje się na stronie
https://obywatel.gov.pl/dokumenty-i-dane-osobowe/dowod-osobisty-wniosek-o-dowod

• Wniosek o dowód osobisty dla dziecka znajduje się na stronie
https://obywatel.gov.pl/dzieci/dowod-osobisty-dziecka

W Nowym Sączu wniosek o wydanie dowodu osobistego złożyć można przy ul. Szwedzkiej 2, I piętro, pok. 6
Wniosek składa osobiście osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego
wyjątki:
za osobę wniosek składa
małoletnią, której do ukończenia 18 roku życia zostało więcej niż 30 dni jeden z rodziców lub opiekun prawny
ubezwłasnowolnioną całkowicie pozostającą pod władzą rodzicielską jeden z rodziców
ubezwłasnowolnioną całkowicie niepozostającą pod władzą rodzicielską opiekun prawny
ubezwłasnowolnioną częściowo kurator

Złożenie w siedzibie organu gminy wniosku o wydanie dowodu osobistego osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych wymaga jej obecności przy składaniu wniosku; wyjątek stanowią osoby, które nie ukończyły 5 roku życia.
2. Kolorowa fotografia
Do wniosku załącza się kolorową fotografię osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego o wymiarach 35 x 45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, z równomiernym oświetleniem, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, z widocznymi brwiami i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, z zachowaniem symetrii w pionie, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami. Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.

Fotografia dołączana do wniosku składanego w postaci papierowej powinna być wykonana na papierze fotograficznym lub papierze fotograficznym przeznaczonym do drukarek.

a) Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją
w okularach z ciemnymi szkłami. W takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej
lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
b) Osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny. W takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej.
c) W uzasadnionych przypadkach organ gminy może wydać dowód osobisty na wniosek, do którego została dołączona fotografia przedstawiająca osobę z zamkniętymi oczami, innym niż naturalny wyrazem twarzy lub z otwartymi ustami.
Do wniosku składanego w postaci elektronicznej:
Do wniosku składanego w postaci elektronicznej załącza się plik zawierający fotografię o rozdzielczości co najmniej 492 x 633 piksele
i wielkości nieprzekraczającej 2,5 MB, tak aby fotografia zachowywała proporcje odpowiadające fotografii o wymiarach 35 x 45 mm.
w sytuacji, o której mowa w ppkt. a) lub b), do wniosku składanego elektronicznie załącza się:
- odwzorowanie cyfrowe orzeczenia lub zaświadczenia, a jego oryginał składa się przy odbiorze dowodu osobistego;
albo
- zawierający orzeczenie lub zaświadczenie dokument elektroniczny opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym pz.gov.pl.

Instrukcja wykonywana zdjęć do dowodu osobistego dostępna jest na stronie
https://obywatel.gov.pl/wyjazd-za-granice/zdjecie-do-dowodu-lub-paszportu
3. Dotychczasowy dowód osobisty lub ważny paszport
W przypadku osób, które nabyły obywatelstwo polskie, dokument podróży lub inny dokument stwierdzający tożsamość.

4. W przypadku niezgodności danych zawartych we wniosku z danymi zawartymi w Rejestrze Dowodów Osobistych lub rejestrze PESEL, organ gminy może, w celu wyjaśnienia niezgodności, żądać od wnioskodawcy skróconego odpisu polskiego aktu urodzenia albo skróconego odpisu polskiego aktu małżeństwa lub orzeczenia sądu w przypadku niezgodności danych osobowych, oraz dokumentu poświadczającego obywatelstwo polskie w przypadku niezgodności dotyczącej obywatelstwa.


III. RODZAJ I WYSOKOŚĆ OPŁAT ZWIĄZANYCH Z WYKONANIEM USŁUGI: Dowód osobisty wydaje się nieodpłatnie.

17 zł opłaty skarbowej - od pełnomocnictwa szczególnego do odbioru dowodu osobistego dla osoby, której z powodu niepełnosprawności, choroby lub innej niedającej się pokonać przeszkody wniosek został przyjęty w miejscu pobytu tej osoby,
Opłaty za złożenie pełnomocnictwa nie pobiera się w przypadku pełnomocnictwa złożonego do protokołu przy wnioskodawcy
w momencie przyjęcia wniosku.

IV. INFORMACJA NT. OBOWIĄZKU PRZEDSTAWIENIA DOWODÓW WPŁAT: Nie dotyczy

V. INFORMACJA NT. WYMAGANEJ AKTUALNOŚCI ZAŚWIADCZEŃ: Nie dotyczy

VI. INFORMACJA NT. TERMINU PRZEDSTAWIENIA WYMAGANYCH DO WGLĄDU DOKUMENTÓW: Nie dotyczy

VII. INFORMACJA NT. MOŻLIWOŚCI SPRAWDZANIA STANU SPRAWY: Czy dowód jest gotowy sprawdzić można na stronie:
https://obywatel.gov.pl/dokumenty-i-dane-osobowe/odbior-dowodu-osobistego-sprawdz-czy-twoj-dowod-jest-gotowy

VIII. INFORMACJA NT. SPOSOBU ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW: Osoba obowiązana do posiadania dowodu osobistego może złożyć wniosek osobiście nie wcześniej niż 30 dni przed datą 18 urodzin.
Wniosek o wydanie nowego dowodu osobistego składa się co najmniej 30 dni przed upływem terminu ważności dowodu osobistego;
Niezwłocznie w przypadku:
1) zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym;
2) zmiany wizerunku twarzy posiadacza dowodu osobistego w stosunku do wizerunku twarzy zamieszczonego w dowodzie osobistym w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza;
3) utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza;

W razie niemożności osobistego złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego spowodowanej chorobą, niepełnosprawnością lub inną niedającą się pokonać przeszkodą wnioskodawca powiadamia organ gminy, który zapewnia przyjęcie wniosku w miejscu pobytu tej osoby, chyba, że okoliczności nie pozwalają na przyjęcie tego wniosku.

W przypadku przyjęcia wniosku o wydanie dowodu osobistego w miejscu pobytu osoby, dowód osobisty może odebrać pełnomocnik legitymujący się pełnomocnictwem szczególnym do dokonania odbioru dowodu osobistego.
W przypadku stwierdzenia, że złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego w miejscu pobytu osoby okaże się nieuzasadnione, odmawia się przyjęcia wniosku w miejscu wskazanym przez wnioskodawcę.

IX. INFORMACJA NT. FORMY ODBIORU DOKUMENTU KOŃCZĄCEGO POSTĘPOWANIE: Dowód osobisty odbiera się osobiście w siedzibie organu gminy, w którym został złożony wniosek
– w Nowym Sączu ul. Szwedzka 2 na I piętro pok. nr 5
Osoba odbierająca nowy dowód osobisty przedkłada dotychczasowy dowód osobisty, o ile nie została zgłoszona jego utrata.
Odbiór dowodu osobistego potwierdza się, wpisując datę oraz składając czytelny podpis na formularzu odbioru dowodu osobistego.

Kto może odebrać dowód osobisty?
Dowód osobisty odbiera się osobiście
wyjątki
Dowód osobisty wydawany osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych odbiera rodzic albo opiekun prawny.
Dowód osobisty wydawany osobie posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych odbiera osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego, rodzic albo kurator.

Odbiór dowodu osobistego wydanego osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych wymaga obecności tej osoby, chyba że osoba ta była obecna przy składaniu wniosku w siedzibie organu gminy albo nie ukończyła 5 roku życia.
Jaki okres ważności mają dowody osobiste?
Dowód osobisty wydany osobie, która nie ukończyła 5 roku życia jest ważny przez okres 5 lat od daty wydania dowodu osobistego.
Dowód osobisty wydany osobie, która ukończyła 5 rok życia jest ważny przez okres 10 lat od daty wydania dowodu osobistego.
Przy odbiorze dowodu osobistego cudzoziemiec, który nabył obywatelstwo polskie, zwraca dokument potwierdzający legalność jego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

X. MAKSYMALNY TERMIN WYKONANIA USŁUGI: Wydanie dowodu osobistego następuje nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku. W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin ten może zostać przedłużony, o czym należy zawiadomić wnioskodawcę.

XI. OPIS TRYBU ODWOŁAWCZEGO: Odmowa wydania dowodu osobistego następuje w drodze decyzji administracyjnej, która posiada rygor natychmiastowej wykonalności.
Odwołanie od decyzji rozpatruje się w terminie 14 dni od daty jego złożenia.
W przypadku wydania decyzji o odmowie wydania dowodu osobistego przysługuje odwołanie do Wojewody Małopolskiego w Krakowie
za pośrednictwem Prezydenta Miasta Nowego Sącza w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

XII. NAZWA JEDNOSTKI WYKONUJĄCEJ USŁUGĘ: Wydział Spraw Obywatelskich i Ewidencji Ludności
ul. Szwedzka 2, I piętro, pok. nr 6
telefony: (18) 44-86-676
Godziny przyjęć: 07:30 – 15:15

XIII. IMIĘ I NAZWISKO KIEROWNIKA JEDNOSTKI WYKONUJĄCEJ USŁUGĘ: Dyrektor Wydziału: Bożena Borkowska
Godziny przyjęć: 07:30 – 15:30

XIV. IMIONA, NAZWISKA I STANOWISKA OSÓB WYKONUJĄCYCH USŁUGĘ: Podinspektor Jadwiga Hudziak
Podinspektor Klaudia Król-Rybarska
Inspektor Rafał Tylka
tel. (18) 44-86-676
Godziny przyjęć: 07:30 – 15:15

XV. PODSTAWA PRAWNA WYKONYWANIA USŁUGI: 1. Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1464 z późn. zm.)
2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz. U. z 2015 r.
poz. 212, zm. Dz. U. z 2017 r. poz. 1626).

XVI. INFORMACJA NT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH Uwaga! Patrz właściwy załącznik do Karty Informacyjnej Usług


XVII. DATA OSTATNIEJ AKTUALIZACJI: 4 lutego 2019 r.

XVIII. IMIĘ I NAZWISKO WŁAŚCICIELA KARTY INFORMACYJNEJ USŁUGI: Dyrektor Wydziału: Bożena Borkowska
Wydział Spraw Obywatelskich i Ewidencji Ludności
ul. Szwedzka 2, I piętro, pok. nr 2
(18) 44-86-670

Załączniki:

Karta informacyjna w pdf | wniosek | klauzula informacyjna | Instrukcja logowania i podpisywania sie e-dowodem

Powrót do wyboru kategorii Powrót do wyboru kategorii