Piątek, 10 lipca 2020 Imieniny obchodzą: Olaf, Filip, Amelia
Szukaj:

Katalog Usług Nowego Sącza

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI

Powrót do wyboru kategorii Powrót do wyboru kategorii

Symbol usługi: WSO-D-2

Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego

I. OPIS FORMY WYKONANIA USŁUGI:

Po przyjęciu zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego,
• do Rejestru Dowodów Osobistych wprowadza się informacje o dacie i przyczynie unieważnienia dowodu osobistego
• wydaje się zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego

Posiadaczowi dowodu osobistego, który dokonał zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego w formie dokumentu elektronicznego, oraz posiadaczowi dowodu osobistego przebywającemu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, który dokonał tego zgłoszenia w formie pisemnej za pomocą poczty lub telefaksu, zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego wydaje się na żądanie.


II. WYKAZ WYMAGANYCH DOKUMENTÓW LUB ICH KOPII NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA USŁUGI: Utratę lub uszkodzenie dowodu osobistego zgłasza się na formularzu utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego.
Formularz utraty zawiera:
• nazwisko i imię (imiona);
• nazwisko rodowe;
• imię ojca;
• imię i nazwisko rodowe matki;
• datę i miejsce urodzenia;
• własnoręczny czytelny podpis zgłaszającego,
a w przypadku formularza złożonego w formie dokumentu elektronicznego - podpis elektroniczny weryfikowany przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpis potwierdzony profilem zaufanym ePUAP.

W przypadku zgłoszenia uszkodzenia dowodu osobistego załącza się uszkodzony dowód osobisty.

III. RODZAJ I WYSOKOŚĆ OPŁAT ZWIĄZANYCH Z WYKONANIEM USŁUGI: Brak opłat

IV. INFORMACJA NT. OBOWIĄZKU PRZEDSTAWIENIA DOWODÓW WPŁAT: Nie dotyczy

V. INFORMACJA NT. WYMAGANEJ AKTUALNOŚCI ZAŚWIADCZEŃ: Nie dotyczy

VI. INFORMACJA NT. TERMINU PRZEDSTAWIENIA WYMAGANYCH DO WGLĄDU DOKUMENTÓW: Przy zgłoszeniu utraty dowodu należy przedłożyć do wglądu posiadany dokument tożsamości

VII. INFORMACJA NT. MOŻLIWOŚCI SPRAWDZANIA STANU SPRAWY: Nie dotyczy

VIII. INFORMACJA NT. SPOSOBU ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW: - osobiście w dowolnym urzędzie gminy/miasta

- w formie dokumentu elektronicznego w organie gminy, który wydał dowód osobisty.

Zgłoszenie elektroniczne utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego znajduje się na stronie www.obywatel.gov.pl
Informacje dot. profilu zaufanego ePuap znajdują się na stronie www.pz.gov.pl


Jeżeli zgłoszenie uszkodzenia dowodu osobistego nastąpiło w formie dokumentu elektronicznego uszkodzony dowód osobisty przekazuje się pocztą lub osobiście do organu, który dowód wydał.

Poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego w placówce konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej można również dokonać osobiście lub w formie pisemnej za pomocą poczty lub telefaksu.

Wykaz polskich placówek za granicą dostępny jest na stronie www.msz.gov.pl


Zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego posiadacza dowodu osobistego nieposiadającego zdolności do czynności prawnych
lub posiadającego ograniczoną zdolność do czynności prawnych dokonuje rodzic, opiekun prawny lub kurator.


IX. INFORMACJA NT. FORMY ODBIORU DOKUMENTU KOŃCZĄCEGO POSTĘPOWANIE: Po przyjęciu zgłoszenia utraty wydaje się zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego ważne do czasu wydania nowego dowodu osobistego, nie dłużej jednak niż przez 2 miesiące.

Posiadaczowi dowodu osobistego, który dokonał zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego w formie dokumentu elektronicznego, oraz posiadaczowi dowodu osobistego przebywającemu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, który dokonał tego zgłoszenia
w formie pisemnej za pomocą poczty lub telefaksu, zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego wydaje się na żądanie.

X. MAKSYMALNY TERMIN WYKONANIA USŁUGI: Niezwłocznie w obecności wnioskodawcy.

XI. OPIS TRYBU ODWOŁAWCZEGO: Nie dotyczy

XII. NAZWA JEDNOSTKI WYKONUJĄCEJ USŁUGĘ: Wydział Spraw Obywatelskich i Ewidencji Ludności
ul. Szwedzka 2, I piętro, pok. nr 6
telefony: (18) 44-86-676
Godziny przyjęć: 07:30 – 15:15

XIII. IMIĘ I NAZWISKO KIEROWNIKA JEDNOSTKI WYKONUJĄCEJ USŁUGĘ: Dyrektor Wydziału: Bożena Borkowska
Godziny przyjęć: 07:30 – 15:30

XIV. IMIONA, NAZWISKA I STANOWISKA OSÓB WYKONUJĄCYCH USŁUGĘ: Podinspektor Klaudia Król-Rybarska
Podinspektor Jadwiga Hudziak
Inspektor Rafał Tylka
Wydział Spraw Obywatelskich i Ewidencji Ludności
ul. Szwedzka 2, I piętro, pok. nr 6
(18) 44-86-676

XV. PODSTAWA PRAWNA WYKONYWANIA USŁUGI: 1. Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1464 z późn. zm.)
2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz. U. z 2015 r.
poz. 212, zm. Dz. U. z 2017 r. poz. 1626).

XVI. INFORMACJA NT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH Uwaga! Patrz właściwy załącznik do Karty Informacyjnej Usług

XVII. DATA OSTATNIEJ AKTUALIZACJI: 4 lutego 2019 r.

XVIII. IMIĘ I NAZWISKO WŁAŚCICIELA KARTY INFORMACYJNEJ USŁUGI: Dyrektor Wydziału: Bożena Borkowska
Wydział Spraw Obywatelskich i Ewidencji Ludności
ul. Szwedzka 2, I piętro, pok. nr 2
(18) 44-86-670


Załączniki:

Karta informacyjna w pdf | Formularz zawiadomienia | Klauzula informacyjna

Powrót do wyboru kategorii Powrót do wyboru kategorii