Piątek, 10 lipca 2020 Imieniny obchodzą: Olaf, Filip, Amelia
Szukaj:

Katalog Usług Nowego Sącza

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI

Powrót do wyboru kategorii Powrót do wyboru kategorii

Brak obrazka

Symbol usługi: WPR.BOP-G-1

Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (założenie firmy, zmiana wpisu, likwidacja)

I. OPIS FORMY WYKONANIA USŁUGI:

Potwierdzenie złożenia wniosku CEIDG-1 wysłane przez system teleinformatyczny CEIDG na wskazany adres poczty elektronicznej, a w przypadku złożenia wniosku CEIDG-1 w formie papierowej, potwierdzenie złożone przez pracownika urzędu gminy przyjmującego wniosek.
Zaświadczenia o wpisie w CEIDG dotyczące przedsiębiorców będących osobami fizycznymi w zakresie jawnych danych mają formę dokumentu elektronicznego albo wydruku ze strony internetowej CEIDG (www.ceidg.gov.pl) oraz www.firma.gov.pl. Każdy ma prawo dostępu do tych informacji.

II. WYKAZ WYMAGANYCH DOKUMENTÓW LUB ICH KOPII NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA USŁUGI: „CEIDG-1 Wniosek o wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej” - załącznik do karty wraz z instrukcją wypełnienia. Wniosek można również pobrać ze strony www.ceidg.gov.pl oraz www.firma.gov.pl;
Wniosek CEIDG-1 jest jednocześnie wnioskiem o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON) do urzędu statystycznego, zgłoszeniem identyfikacyjnym albo aktualizacyjnym (NIP) do naczelnika urzędu skarbowego, oraz zgłoszeniem albo zmianą zgłoszenia płatnika składek do ZUS, albo oświadczeniem o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników do KRUS.

III. RODZAJ I WYSOKOŚĆ OPŁAT ZWIĄZANYCH Z WYKONANIEM USŁUGI: Wniosek CEIDG-1 jest zwolniony od opłat.
Złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia – od każdego stosunku pełnomocnictwa, podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł, z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.
Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonać:
 na rachunek bankowy Urzędu Miasta Nowego Sącza – ING Bank Śląski S.A. Oddział Nowy Sącz:
33 1050 1445 1000 0023 5299 0531,
 w biurze Wydziału Przedsiębiorczości Urzędu Miasta Nowego Sącza (ul. Narutowicza 6, piętro I),
 w kasach Urzędu Miasta Nowego Sącza (Rynek 1, pokój nr 5).
IV. INFORMACJA NT. OBOWIĄZKU PRZEDSTAWIENIA DOWODÓW WPŁAT: nie dotyczy.

V. INFORMACJA NT. WYMAGANEJ AKTUALNOŚCI ZAŚWIADCZEŃ: nie dotyczy.

VI. INFORMACJA NT. TERMINU PRZEDSTAWIENIA WYMAGANYCH DO WGLĄDU DOKUMENTÓW: Dowód osobisty przedsiębiorcy lub pełnomocnika.
Obcokrajowcy, o których mowa w art. 4 ust. 2 ustawy o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych (...), mają obowiązek przedstawić oryginał dokumentu potwierdzającego aktualny status pobytu na terytorium RP albo jego notarialnie
lub urzędowo uwierzytelnioną kopię.

VII. INFORMACJA NT. MOŻLIWOŚCI SPRAWDZANIA STANU SPRAWY: Wydział Przedsiębiorczości – Biuro Obsługi Przedsiębiorcy
tel. 18 44 44 367 (368), e-mail: wpr@nowysacz.pl
Bożena Jamróz – Inspektor
Katarzyna Zając – Inspektor
Godziny pracy: poniedziałek – piątek: 7.30 – 15.30

VIII. INFORMACJA NT. SPOSOBU ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW: 1. za pośrednictwem formularza elektronicznego CEIDG-1 dostępnego na stronach: www.ceidg.gov.pl lub www.firma.gov.pl opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. System teleinformatyczny CEIDG przesyła wnioskodawcy na wskazany adres poczty elektronicznej potwierdzenie złożenia wniosku.
2. bez logowania się do CEIDG, uzupełnienie danych we wniosku on-line na stronach: www.ceidg.gov.pl lub www.firma.gov.pl pozostawienie wypełnionego wniosku z nadanym przez system kodem kreskowym (wniosek roboczy, który w systemie widoczny jest tylko 7 dni). Wówczas w celu dokończenia procedury rejestrowej przedsiębiorca składa wizytę w dowolnym urzędzie miasta lub gminy.
3. osobiście lub przez pełnomocnika w Wydziale Przedsiębiorczości – Biuro Obsługi Przedsiębiorcy (ul. Narutowicza 6, piętro I) lub w innym dowolnym urzędzie gminy. W przypadku działania przez przedstawiciela, do wniosku należy dołączyć pełnomocnictwo do reprezentowania przedsiębiorcy – wzór pełnomocnictwa stanowi załącznik do karty;
4. drogą pocztową – listem poleconym na adres: Urząd Miasta Nowego Sącza, Wydział Przedsiębiorczości, Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz lub na adres innego dowolnego urzędu gminy. W tym przypadku wniosek musi być podpisany przez wnioskodawcę, a własnoręczność podpisu poświadczona przez notariusza.
5. przez telefon dzwoniąc pod numer 801 055 088. W trakcie rozmowy telefonicznej konsultant przyjmuje dane niezbędne do wypełnienia wniosku i wprowadza je do systemu CEIDG. Po rozmowie, klient otrzymuje sms z numerem wniosku,
z którym należy udać się do dowolnego urzędu gminy. Urzędnik wydrukuje wniosek i przedłoży do podpisu.
W przypadkach wskazanym w pkt 2, 3, 4, 5 pracownik urzędu gminy przekształca wniosek CEIDG-1 na formę dokumentu elektronicznego i przesyła do CEIDG, nie później niż następnego dnia roboczego od dnia jego otrzymania.
Jeżeli wniosek o wpis do CEIDG jest niepoprawny, system teleinformatyczny CEIDG niezwłocznie informuje składającego
o niepoprawności tego wniosku. Natomiast w przypadku złożenia niepoprawnego wniosku do urzędu gminy, pracownik tego urzędu wzywa składającego niezwłocznie do skorygowania lub uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni roboczych.

IX. INFORMACJA NT. FORMY ODBIORU DOKUMENTU KOŃCZĄCEGO POSTĘPOWANIE: Wydruk ze strony internetowej CEIDG (www.ceidg.gov.pl) lub www.firma.gov.pl


X. MAKSYMALNY TERMIN WYKONANIA USŁUGI: niezwłocznie.

XI. OPIS TRYBU ODWOŁAWCZEGO: nie dotyczy.

XII. NAZWA JEDNOSTKI WYKONUJĄCEJ USŁUGĘ: Urząd Miasta Nowego Sącza
Wydział Przedsiębiorczości – Biuro Obsługi Przedsiębiorcy
ul. Narutowicza 6 (piętro I), 33-300 Nowy Sącz
tel. 18 44 44 366 do 368, fax 18 41 45 091
e-mail: wpr@nowysacz.pl
Godziny pracy: poniedziałek – piątek: 7.30 – 15.30

XIII. IMIĘ I NAZWISKO KIEROWNIKA JEDNOSTKI WYKONUJĄCEJ USŁUGĘ: Krzysztof Hebda – p.o. Dyrektor Wydziału Przedsiębiorczości
W sprawach skarg i wniosków przyjmuje w godzinach pracy wydziału.

XIV. IMIONA, NAZWISKA I STANOWISKA OSÓB WYKONUJĄCYCH USŁUGĘ: Bożena Jamróz – Inspektor, tel. 18 44 44 367, e-mail: bjamroz@nowysacz.pl
Katarzyna Zając – Inspektor, tel. 18 44 44 368, e-mail: kzajac@nowysacz.pl

XV. PODSTAWA PRAWNA WYKONYWANIA USŁUGI: Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji
dla Przedsiębiorcy (Dz. U. 2018 r. poz. 647 z późn. zm.),
Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. 2018 r. poz. 646 z późn. zm.),
Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2018 r. poz. 649 z późn. zm.),
ustawa z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1044 z późn. zm.).

INFORMACJE DODATKOWE:

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej to system teleinformatyczny prowadzony przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii, który jest tzw. organem ewidencyjnym.
Przedsiębiorca jest zobowiązany złożyć wniosek o zmianę wpisu w CEIDG:
 danych ewidencyjnych w terminie 7 dni od dnia zmiany (m.in. imię i nazwisko, PESEL, NIP, REGON, obywatelstwo, PKD, dane kontaktowe, adres do doręczeń oraz adres stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej (o ile posiada),
 danych informacyjnych w dowolnym terminie (m.in. datę rozpoczęcia, zawieszenia, wznowienia, zakończenia działalności gospodarczej, NIP i REGON spółki cywilnej, informację o istnieniu lub ustaniu wspólności małżeńskiej).
Domniemywa się, że dane wpisane do CEIDG są prawdziwe. Przedsiębiorca ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną zgłoszeniem nieprawdziwych danych.


XVI. INFORMACJA NT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH: Uwaga! Patrz właściwy załącznik do Karty Informacyjnej Usługi.

XVII. DATA OSTATNIEJ AKTUALIZACJI: 14.02.2019

XVIII. IMIĘ I NAZWISKO WŁAŚCICIELA KARTY INFORMACYJNEJ USŁUGI: Krzysztof Hebda – p.o. Dyrektor Wydziału Przedsiębiorczości tel. 18 41 45 090 lub 18 44 44 369, e-mail: khebda@nowysacz.pl


Załączniki:

Karta informacyjna w pdf | Wniosek CEIDG-1 z załącznikami | Formularz pełnomocnictwa | Klauzula informacyjna

Powrót do wyboru kategorii Powrót do wyboru kategorii