Sobota, 11 lipca 2020 Imieniny obchodzą: Benedykt, Olga, Kalina
Szukaj:

Katalog Usług Nowego Sącza

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI

Powrót do wyboru kategorii Powrót do wyboru kategorii

Symbol usługi: WSO-N-1

Zgromadzenia publiczne

I. OPIS FORMY WYKONANIA USŁUGI:


Zgromadzeniem jest zgrupowanie osób na otwartej przestrzeni dostępnej dla nieokreślonych imiennie osób w określonym miejscu w celu odbycia wspólnych obrad lub w celu wspólnego wyrażenia stanowiska w sprawach publicznych.

1. Przyjęcie zawiadomienia o planowanym zgromadzeniu – organizator zgromadzenia zawiadamia organ gminy o zamiarze zorganizowania zgromadzenia pisemnie, za pomocą faksu, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną http://epuap.gov.pl/.

Numer faksu, na który można wysłać zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia publicznego na terenie miasta Nowego Sącza +48 (18) 443-78-63

W przypadku wystąpienia przesłanek określonych prawem organ gminy może:
- wezwać organizatora do dokonania zmiany czasu lub miejsca zgromadzenia albo trasy przejścia uczestników;
- wydać decyzję o zakazie zgromadzenia.

W przypadku braku zakazu zgromadzenia organ gminy:

2. Wydaje przewodniczącemu identyfikator. Przewodniczący zgromadzenia w trakcie trwania zgromadzenia jest obowiązany
do nieprzerwanego posiadania w widocznym miejscu elementów wyróżniających, w tym identyfikatora.

3. Udostępnia w Biuletynie Informacji Publicznej informację o miejscu i terminie zgromadzenia, którego dotyczy zawiadomienie.


II. WYKAZ WYMAGANYCH DOKUMENTÓW LUB ICH KOPII NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA USŁUGI:
1. Zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym wraz z załącznikami.

Zawiadomienie należy złożyć w Urzędzie Miasta nie wcześniej niż na 30 dni inie później niż na 6 dni przed planowaną data zgromadzenia.

Zawiadomienie powinno zawierać następujące dane:
 W przypadku gdy organizatorem jest osoba fizyczna: Imię i nazwisko organizatora zgromadzenia, jego numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu organizatora zgromadzenia umożliwiające kontakt z tą osobą;

 W przypadku gdy organizatorem jest osoba prawna lub inna organizacja: nazwę i adres siedziby oraz imię i nazwisko osoby wnoszącej zawiadomienie w imieniu organizatora zgromadzenia, jej numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z tą osobą;

Ponadto w obydwu przypadkach zawiadomienie powinno zawierać:
 Imię i nazwisko przewodniczącego zgromadzenia, jego numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z nim;
 Cel zgromadzenia, w tym wskazanie spraw publicznych, których ma dotyczyć zgromadzenie;
 Datę, godzinę i miejsce rozpoczęcia zgromadzenia, przewidywany czas trwania, przewidywaną liczbę uczestników, a w przypadku gdy planowane jest przejście uczestników zgromadzenia także trasę przejścia ze wskazaniem miejsca zakończenia zgromadzenia;
 Informację o środkach służących zapewnieniu pokojowego przebiegu zgromadzenia, o ile organizator zgromadzenia je zaplanował.

2. Załączniki:

a) pisemna zgoda na przyjęcie obowiązków przewodniczącego zgromadzenia w przypadku jego wyznaczenia.
b) zdjęcie organizatora zgromadzenia albo przewodniczącego zgromadzenia w przypadku jego wyznaczenia.

W przypadku wniesienia zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej zamiast pisemnej zgody na przyjęcie obowiązków przewodniczącego zgromadzenia można dołączyć elektroniczną kopię tego dokumentu.

Gdy organizator zgromadzenia uzna, że planowane zgromadzenie nie będzie powodować utrudnień w ruchu drogowym, a w szczególności powodować zmiany w jego organizacji, do organizacji takiego zgromadzenia organizator może zastosować przepisy rozdziału 3 ustawy z dn. 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 408 z późn. zm.) - Postępowanie uproszczone w sprawach zgromadzeń.
W tym przypadku o zamiarze zorganizowania zgromadzenia należy zawiadomić Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 2 dni przed planowaną datą zgromadzenia, podając:

1) imię i nazwisko organizatora zgromadzenia, jego numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby
nieposiadającej numeru PESEL, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z nim;
2) datę, godzinę i miejsce rozpoczęcia zgromadzenia, przewidywany czas trwania, przewidywaną liczbę uczestników oraz ewentualną trasę przejścia ze wskazaniem miejsca zakończenia zgromadzenia;
3) ewentualne zagrożenia, które w jego ocenie mogą pojawić się w trakcie zgromadzenia.

Zawiadomienie, o którym wyżej przekazuje się telefonicznie lub na adres poczty elektronicznej Centrum Zarządzania Kryzysowego Miasta Nowego Sącza tel. (18) 448-66-81, 443-57-02, e-mail: czk@nowysacz.pl.


III. RODZAJ I WYSOKOŚĆ OPŁAT ZWIĄZANYCH Z WYKONANIEM USŁUGI: Nie podlega opłacie

IV. INFORMACJA NT. OBOWIĄZKU PRZEDSTAWIENIA DOWODÓW WPŁAT: Nie dotyczy

V. INFORMACJA NT. WYMAGANEJ AKTUALNOŚCI ZAŚWIADCZEŃ: Nie dotyczy

VI. INFORMACJA NT. TERMINU PRZEDSTAWIENIA WYMAGANYCH DO WGLĄDU DOKUMENTÓW: Nie dotyczy

VII. INFORMACJA NT. MOŻLIWOŚCI SPRAWDZANIA STANU SPRAWY: W Wydziale Spraw Obywatelskich i Ewidencji Ludności
ul. Szwedzka 2, I piętro, pok. nr 3
tel. (18) 44-86-677

VIII. INFORMACJA NT. SPOSOBU ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW: Zawiadomienie należy złożyć w Urzędzie Miasta nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 6 dni przed planowaną data zgromadzenia.

Organizator zgromadzenia zawiadamia organ gminy o zamiarze zorganizowania zgromadzenia pisemnie, za pomocą faksu, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Zawiadomienie można:
- przesłać faksem na numer +48 (18) 443-78-63
- złożyć pisemnie w:
- Wydziale Spraw Obywatelskich i Ewidencji Ludności ul. Szwedzka 2, I piętro pok. nr 3,
- Biurze Obsługi Mieszkańców, w Ratuszu, ul. Rynek 1
- Punkcie Informacyjno-Kasowym w Galerii Trzy Korony, na poziomie -2.

IX. INFORMACJA NT. FORMY ODBIORU DOKUMENTU KOŃCZĄCEGO POSTĘPOWANIE:
Organ gminy wydaje decyzję o zakazie zgromadzenia nie później niż na 96 godzin przed planowaną datą zgromadzenia.

Organ gminy, po wydaniu decyzji o zakazie zgromadzenia, udostępnia niezwłocznie tę decyzję w Biuletynie Informacji Publicznej
i przekazuje ją organizatorowi zgromadzenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej wraz z informacją o jej udostępnieniu. Jednocześnie organ gminy przekazuje decyzję o zakazie zgromadzenia wraz z aktami sprawy właściwemu sądowi okręgowemu.

Decyzję o zakazie zgromadzenia uważa się za doręczoną z chwilą udostępnienia jej w Biuletynie Informacji Publicznej.

X. MAKSYMALNY TERMIN WYKONANIA USŁUGI: Rozpoznanie sprawy następuje bez zbędnej zwłoki po otrzymaniu zawiadomienia o zgromadzeniu publicznym.

XI. OPIS TRYBU ODWOŁAWCZEGO: Odwołanie od decyzji o zakazie zgromadzenia wnosi się bezpośrednio do Sądu Okręgowego w Nowym Sączu w terminie 24 godzin od jej udostępnienia w Biuletynie Informacji Publicznej. Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji o zakazie zgromadzenia.
Sąd okręgowy rozpatruje odwołanie od decyzji o zakazie zgromadzenia w postępowaniu nieprocesowym niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 24 godzin od wniesienia odwołania.

XII. NAZWA JEDNOSTKI WYKONUJĄCEJ USŁUGĘ: Wydział Spraw Obywatelskich i Ewidencji Ludności
ul. Szwedzka 2, I piętro, pok. nr 3
telefony: (18) 44-86-677, 44-86-670
Godziny przyjęć: 07:30 – 15:30

XIII. IMIĘ I NAZWISKO KIEROWNIKA JEDNOSTKI WYKONUJĄCEJ USŁUGĘ: Dyrektor Wydziału: Bożena Borkowska
Godziny przyjęć: 07:30 – 15:30

XIV. IMIONA, NAZWISKA I STANOWISKA OSÓB WYKONUJĄCYCH USŁUGĘ: Inspektor Wiesława Ociepka
Inspektor Beata Klatka
Wydział Spraw Obywatelskich i Ewidencji Ludności
ul. Szwedzka 2, I piętro, pok. nr 3
(18) 44-86-677

XV. PODSTAWA PRAWNA WYKONYWANIA USŁUGI: Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 408 z późn. zm.).

XVI. INFORMACJA NT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH Uwaga! Patrz właściwy załącznik do Karty Informacyjnej Usług

XVII. DATA OSTATNIEJ AKTUALIZACJI: 4 lutego 2019 r.

XVIII. IMIĘ I NAZWISKO WŁAŚCICIELA KARTY INFORMACYJNEJ USŁUGI: Dyrektor Wydziału: Bożena Borkowska
Wydział Spraw Obywatelskich i Ewidencji Ludności
ul. Szwedzka 2, I piętro, pok. nr 2

Załączniki:

Karta informacyjna w pdf | Formularz wniosku | Klauzula informacyjna

Powrót do wyboru kategorii Powrót do wyboru kategorii