Sobota, 11 lipca 2020 Imieniny obchodzą: Benedykt, Olga, Kalina
Szukaj:

Katalog Usług Nowego Sącza

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI

Powrót do wyboru kategorii Powrót do wyboru kategorii

Symbol usługi: WSO-M-2

Wymeldowanie z pobytu stałego, czasowego lub zgłoszenie wyjazdu poza granice RP

I. OPIS FORMY WYKONANIA USŁUGI:


Wymeldowanie polega na zgłoszeniu opuszczenia miejsca pobytu.

Do wymeldowania się obowiązana jest osoba, która:

- opuszcza miejsce pobytu stałego;
- opuszcza miejsce pobytu czasowego przed upływem deklarowanego okresu pobytu;
- wyjeżdża z kraju na okres dłuższy niż 6 miesięcy.

Jeśli zgłosisz zgon w urzędzie stanu cywilnego — osoba zmarła zostanie automatycznie wymeldowana. Nie musisz oddzielnie zgłaszać wymeldowania tej osoby.

II. WYKAZ WYMAGANYCH DOKUMENTÓW LUB ICH KOPII NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA USŁUGI:

1. Do wglądu dowód osobisty lub paszport.

2. Formularz meldunkowy sporządza urzędnik w postaci wydruku z systemu teleinformatycznego, w obecności osoby dokonującej zgłoszenia.

Potwierdzenia wiarygodności danych zamieszczonych na formularzu dokonuje własnoręcznym podpisem osoba zgłaszająca wymeldowanie.

Formularz wymeldowania, można także wypełnić samodzielnie

Odpowiednio:
- Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego – zał. nr 1,
- Zgłoszenie wymeldowania z pobytu czasowego – zał. nr 2,
- Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej – zał. nr 3

Formularze dostępne są także na stronie https://obywatel.gov.pl/meldunek


III. RODZAJ I WYSOKOŚĆ OPŁAT ZWIĄZANYCH Z WYKONANIEM USŁUGI: Usługa jest bezpłatna.

IV. INFORMACJA NT. OBOWIĄZKU PRZEDSTAWIENIA DOWODÓW WPŁAT: Usługa jest bezpłatna.

V. INFORMACJA NT. WYMAGANEJ AKTUALNOŚCI ZAŚWIADCZEŃ: Nie dotyczy

VI. INFORMACJA NT. TERMINU PRZEDSTAWIENIA WYMAGANYCH DO WGLĄDU DOKUMENTÓW: Nie dotyczy

VII. INFORMACJA NT. MOŻLIWOŚCI SPRAWDZANIA STANU SPRAWY: Nie dotyczy

VIII. INFORMACJA NT. SPOSOBU ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW: Wymeldować możesz się:
1) w urzędzie gminy gdzie będziesz mieszkać — przy zameldowaniu w nowym miejscu pobytu.
2) w urzędzie gminy gdzie masz dotychczasowe zameldowanie
- osobiście przedstawiając do wglądu dowód osobisty lub paszport
lub
- przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym na piśmie, po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu.

3) przez internet https://obywatel.gov.pl/meldunek
Za osobę nieposiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych zgłoszenie wymeldowania składa przedstawiciel ustawowy lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.

IX. INFORMACJA NT. FORMY ODBIORU DOKUMENTU KOŃCZĄCEGO POSTĘPOWANIE: Nie dotyczy

X. MAKSYMALNY TERMIN WYKONANIA USŁUGI: Niezwłocznie w obecności wnioskodawcy.

XI. OPIS TRYBU ODWOŁAWCZEGO: Brak jest trybu odwoławczego z uwagi na to, że w tym przypadku wykonywane są jedynie czynności materialno-techniczne

XII. NAZWA JEDNOSTKI WYKONUJĄCEJ USŁUGĘ: Wydział Spraw Obywatelskich i Ewidencji Ludności
ul. Szwedzka 2, I piętro, pok. nr 4
telefony: (18) 44-86-675
Godziny przyjęć: 07:30 – 15:30

XIII. IMIĘ I NAZWISKO KIEROWNIKA JEDNOSTKI WYKONUJĄCEJ USŁUGĘ: Dyrektor Wydziału: Bożena Borkowska
Godziny przyjęć: 07:30 – 15:30

XIV. IMIONA, NAZWISKA I STANOWISKA OSÓB WYKONUJĄCYCH USŁUGĘ: Podinspektor Małgorzata Stanuszek
Podinspektor Krystyna Szwaja
Wydział Spraw Obywatelskich i Ewidencji Ludności
ul. Szwedzka 2, I piętro, pok. nr 4
(18) 44-86-675

XV. PODSTAWA PRAWNA WYKONYWANIA USŁUGI: 1. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1382 z późn. zm.).
2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego. (Dz. U. poz. 2411).

XVI. INFORMACJA NT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH Uwaga! Patrz właściwy załącznik do Karty Informacyjnej Usług

XVII. DATA OSTATNIEJ AKTUALIZACJI: 4 lutego 2019 r.

XVIII. IMIĘ I NAZWISKO WŁAŚCICIELA KARTY INFORMACYJNEJ USŁUGI: Dyrektor Wydziału: Bożena Borkowska
Wydział Spraw Obywatelskich i Ewidencji Ludności
ul. Szwedzka 2, I piętro, pok. nr 2
(18) 44-86-670

Załączniki:

Karta informacyjna w pdf | Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego | Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego | Zgłoszenie wyjazdu | Klauzula informacyjna

Powrót do wyboru kategorii Powrót do wyboru kategorii