Sobota, 11 lipca 2020 Imieniny obchodzą: Benedykt, Olga, Kalina
Szukaj:

Katalog Usług Nowego Sącza

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI

Powrót do wyboru kategorii Powrót do wyboru kategorii

Symbol usługi: WSO-M-4

Wydanie decyzji w sprawie wymeldowania osoby, która opuściła miejsce pobytu i nie dopełniła obowiązku wymeldowania się

I. OPIS FORMY WYKONANIA USŁUGI:


Organ gminy, właściwy ze względu na położenie nieruchomości, wydaje na wniosek właściciela lub innego podmiotu dysponującego tytułem prawnym do lokalu, decyzję administracyjną w sprawie wymeldowania osoby, która opuściła miejsce pobytu i nie dopełniła obowiązku wymeldowania się.

Jeżeli dane zgłoszone do zameldowania lub wymeldowania budzą wątpliwości o zameldowaniu lub wymeldowaniu rozstrzyga organ gminy
w drodze decyzji administracyjnej.

Przed wydaniem decyzji administracyjnej, organ meldunkowy przeprowadza postępowanie administracyjne zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego.

II. WYKAZ WYMAGANYCH DOKUMENTÓW LUB ICH KOPII NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA USŁUGI:
1. Wniosek o wymeldowanie z pobytu stałego, wniosek o wymeldowanie z pobytu czasowego lub wniosek wskazujący, że czynność meldunkowa została dokonana wadliwie.
2. Aktualny tytuł prawny do lokalu.
Dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do lokalu może być w szczególności:
- umowa cywilno-prawna,
- wypis z księgi wieczystej,
- decyzja administracyjna,
- orzeczenie sądu.
Oryginał tytułu prawnego do lokalu należy przedłożyć do wglądu.
3. Inne: np. protokół z wykonanej eksmisji, protokół zdawczo-odbiorczy lokalu, wyrok orzekający eksmisję itp.
Oryginały dokumentów należy przedłożyć do wglądu.
4. Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej.
5. Dokument udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania w postępowaniu administracyjnym - w przypadku udzielenia pełnomocnictwa.

III. RODZAJ I WYSOKOŚĆ OPŁAT ZWIĄZANYCH Z WYKONANIEM USŁUGI: Opłata skarbowa od:
1. decyzji administracyjnej - 10,00 zł od osoby
2. złożenia pełnomocnictwa - 17,00 zł – nie pobiera się opłaty, jeżeli pełnomocnictwo udzielone jest małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu i rodzeństwu.

Opłatę skarbową wnieść można
- w Wydziale Spraw Obywatelskich i Ewidencji Ludności, ul. Szwedzka 2, I piętro, pok. nr 4
- w kasie Urzędu w Ratuszu ul. Rynek 1
- w Punkcie Informacyjno-Kasowym w Galerii Trzy Korony, na poziomie -2
lub
- na rachunek bankowy nr:
33 1050 1445 1000 0023 5299 0531
Urząd Miasta Nowego Sącza, Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz
ING Bank Śląski SA O/Nowy Sącz
tytuł przelewu: „WSO - opłata skarbowa – wniosek o wymeldowanie - imię i nazwisko osoby, która ma być wymeldowana”

IV. INFORMACJA NT. OBOWIĄZKU PRZEDSTAWIENIA DOWODÓW WPŁAT: Opłatę skarbową dołącza się do wniosku

V. INFORMACJA NT. WYMAGANEJ AKTUALNOŚCI ZAŚWIADCZEŃ: Nie dotyczy

VI. INFORMACJA NT. TERMINU PRZEDSTAWIENIA WYMAGANYCH DO WGLĄDU DOKUMENTÓW: W chwili składania wniosku

VII. INFORMACJA NT. MOŻLIWOŚCI SPRAWDZANIA STANU SPRAWY: W każdym stadium postępowania administracyjnego strona ma prawo wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów. Prawo to przysługuje również po zakończeniu postępowania. Czynności są dokonywane w lokalu organu administracji publicznej w obecności pracownika tego organu.

VIII. INFORMACJA NT. SPOSOBU ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW: Dokumenty w formie papierowej złożyć można:
1) osobiście
a) w Wydziale Spraw Obywatelskich i Ewidencji Ludności, ul. Szwedzka 2. I piętro pok. nr 3
b) w Biurze Obsługi Mieszkańców w Ratuszu ul. Rynek 1
c) w Punkcie Informacyjno-Kasowym w Galerii Trzy Korony, na poziomie -2

2) pocztą na adres: Urząd Miasta Nowego Sącza, 33-300 Nowy Sącz, ul. Rynek 1
Wniosek w formie elektronicznej złożyć można przez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej - ePUAP https://pz.gov.pl/ dołączając wniosek o wydanie karty do formularza "Pismo ogólne do podmiotu publicznego"
IX. INFORMACJA NT. FORMY ODBIORU DOKUMENTU KOŃCZĄCEGO POSTĘPOWANIE: w formie papierowej listownie lub osobiście w siedzibie Wydziału ul. Szwedzka 2, I piętro, pok. nr 3
w formie dokumentu elektronicznego przez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej - ePuap https://epuap.gov.pl/

X. MAKSYMALNY TERMIN WYKONANIA USŁUGI: Załatwienie sprawy powinno nastąpić nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. O każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie, organ administracji publicznej obowiązany jest zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki
i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.

XI. OPIS TRYBU ODWOŁAWCZEGO: Od decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Małopolskiego w Krakowie za pośrednictwem Prezydenta Miasta Nowego Sącza w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

XII. NAZWA JEDNOSTKI WYKONUJĄCEJ USŁUGĘ: Wydział Spraw Obywatelskich i Ewidencji Ludności
ul. Szwedzka 2, I piętro, pok. nr 3
telefony: (18) 44-86-677, 44-86-670
Godziny przyjęć: 07:30 – 15:30

XIII. IMIĘ I NAZWISKO KIEROWNIKA JEDNOSTKI WYKONUJĄCEJ USŁUGĘ: Dyrektor Wydziału: Bożena Borkowska
Godziny przyjęć: 07:30 – 15:30

XIV. IMIONA, NAZWISKA I STANOWISKA OSÓB WYKONUJĄCYCH USŁUGĘ: Inspektor Beata Klatka
Wydział Spraw Obywatelskich i Ewidencji Ludności
ul. Szwedzka 2, I piętro, pok. nr 3
(18) 44-86-677

XV. PODSTAWA PRAWNA WYKONYWANIA USŁUGI: 1. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1382 z późn. zm.).
2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.).
3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1044 z późn. zm.).

XVI. INFORMACJA NT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH Uwaga! Patrz właściwy załącznik do Karty Informacyjnej Usług

XVII. DATA OSTATNIEJ AKTUALIZACJI: 4 lutego 2019 r.

XVIII. IMIĘ I NAZWISKO WŁAŚCICIELA KARTY INFORMACYJNEJ USŁUGI: Dyrektor Wydziału: Bożena Borkowska
Wydział Spraw Obywatelskich i Ewidencji Ludności
ul. Szwedzka 2, I piętro, pok. nr 2
(18) 44-86-670

Załączniki:

Karta informacyjna w pdf | Wniosek o wymeldowanie | Klauzula informacyjna

Powrót do wyboru kategorii Powrót do wyboru kategorii