Środa, 15 lipca 2020 Imieniny obchodzą: Henryk, Włodzimierz, Bonawentura
Szukaj:

Katalog Usług Nowego Sącza

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI

Powrót do wyboru kategorii Powrót do wyboru kategorii

Symbol usługi: WSO-O-3

Uznanie osoby, której doręczono kartę powołania do zasadniczej służby wojskowej oraz żołnierza odbywającego tę służbę za żołnierza samotnego.

I. OPIS FORMY WYKONANIA USŁUGI:

Decyzja administracyjna.
II. WYKAZ WYMAGANYCH DOKUMENTÓW LUB ICH KOPII NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA USŁUGI: 1. Wniosek o uznanie za żołnierza samotnego.
2. Tytuł prawny do lokalu. Dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do lokalu może być:
- umowa cywilno-prawna,
- wypis z księgi wieczystej,
- decyzja administracyjna,
- orzeczenie sądu lub inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu,
3. Potwierdzenie zameldowania na pobyt stały.
4. Zaświadczenie z jednostki wojskowej o odbywaniu zasadniczej służby wojskowej lub karta powołania do zasadniczej służby wojskowej.
Żołnierzem samotnym jest osoba niebędąca w związku małżeńskim, prowadząca odrębne gospodarstwo domowe, samodzielnie zajmująca lokal mieszkalny lub dom mieszkalny, w którym jest zameldowana na pobyt stały, jeżeli nie ma innych osób zobowiązanych do pokrywania należności z tytułu zajmowania tego lokalu lub domu mieszkalnego.
O uznanie za żołnierza samotnego mogą ubiegać się także:
- absolwenci szkół wyższych odbywający przeszkolenie wojskowe,
- żołnierze pełniący służbę przygotowawczą.

III. RODZAJ I WYSOKOŚĆ OPŁAT ZWIĄZANYCH Z WYKONANIEM USŁUGI: Nie podlega opłacie.

IV. INFORMACJA NT. OBOWIĄZKU PRZEDSTAWIENIA DOWODÓW WPŁAT: Nie dotyczy

V. INFORMACJA NT. WYMAGANEJ AKTUALNOŚCI ZAŚWIADCZEŃ: Nie dotyczy

VI. INFORMACJA NT. TERMINU PRZEDSTAWIENIA WYMAGANYCH DO WGLĄDU DOKUMENTÓW: Nie dotyczy

VII. INFORMACJA NT. MOŻLIWOŚCI SPRAWDZANIA STANU SPRAWY: Nie dotyczy

VIII. INFORMACJA NT. SPOSOBU ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW: Dokumenty w formie papierowej złożyć można:
1) osobiście

a) w Wydziale Spraw Obywatelskich i Ewidencji Ludności ul. Szwedzka 2. I piętro pok. nr 3
b) w Biurze Obsługi Mieszkańców w Ratuszu ul. Rynek 1
c) w Punkcie Informacyjno-Kasowym w Galerii Trzy Korony, na poziomie -2

2) listownie adres: Wydział Spraw Obywatelskich i Ewidencji Ludności Urzędu Miasta Nowego Sącza ul. Szwedzka 2

Dokumenty w formie elektronicznej złożyć można przez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej
- ePUAP https://pz.gov.pl/ dołączając je do formularza "Pismo ogólne do podmiotu publicznego"

IX. INFORMACJA NT. FORMY ODBIORU DOKUMENTU KOŃCZĄCEGO POSTĘPOWANIE: Decyzję przesyła się pocztą za zwrotnym potwierdzeniem.

X. MAKSYMALNY TERMIN WYKONANIA USŁUGI: Wydanie decyzji administracyjnej następuje w terminie 30 dni od daty złożenia wymaganych dokumentów.

XI. OPIS TRYBU ODWOŁAWCZEGO: Osobie przysługuje odwołanie do Wojewody Małopolskiego w Krakowie za pośrednictwem Prezydenta Miasta Nowego Sącza w terminie
14 dni od dnia doręczenia decyzji.

XII. NAZWA JEDNOSTKI WYKONUJĄCEJ USŁUGĘ: Wydział Spraw Obywatelskich i Ewidencji Ludności
ul. Szwedzka 2, I piętro
telefony: (18) 44-86-677
Godziny przyjęć: 07:30 – 15:30

XIII. IMIĘ I NAZWISKO KIEROWNIKA JEDNOSTKI WYKONUJĄCEJ USŁUGĘ: Dyrektor Wydziału: Bożena Borkowska
Godziny przyjęć: 07:30 – 15:30

XIV. IMIONA, NAZWISKA I STANOWISKA OSÓB WYKONUJĄCYCH USŁUGĘ: Podinspektor Renata Frączek
Wydział Spraw Obywatelskich i Ewidencji Ludności
(18) 44-86-677

XV. PODSTAWA PRAWNA WYKONYWANIA USŁUGI: Art. 127, art. 133, art. 134 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1459 z późn. zm.).

XVI. INFORMACJA NT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH Uwaga! Patrz właściwy załącznik do Karty Informacyjnej Usług

XVII. DATA OSTATNIEJ AKTUALIZACJI: 4 lutego 2019 r.

XVIII. IMIĘ I NAZWISKO WŁAŚCICIELA KARTY INFORMACYJNEJ USŁUGI: Dyrektor Wydziału: Bożena Borkowska
Wydział Spraw Obywatelskich i Ewidencji Ludności
ul. Szwedzka 2, I piętro, pok. nr 2
(18) 44-86-670

Załączniki:

Karta informacyjna w pdf | Klauzula informacyjna

Powrót do wyboru kategorii Powrót do wyboru kategorii