Niedziela, 05 lipca 2020 Imieniny obchodzą: Antoni, Karolina, Michał
Szukaj:

Katalog Usług Nowego Sącza

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI

Powrót do wyboru kategorii Powrót do wyboru kategorii

Symbol usługi: WSO-O-4

Przyznanie świadczenia rekompensującego utracone wynagrodzenie w związku z odbyciem ćwiczeń wojskowych żołnierza rezerwy

I. OPIS FORMY WYKONANIA USŁUGI:

Decyzja administracyjna.

II. WYKAZ WYMAGANYCH DOKUMENTÓW LUB ICH KOPII NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA USŁUGI: 1. Wniosek żołnierza rezerwy o przyznanie rekompensującego świadczenia pieniężnego, złożony nie później niż w ciągu trzech miesięcy
od zakończenia ćwiczeń wojskowych.
2. Zaświadczenie dowódcy jednostki o odbytych ćwiczeniach wojskowych.
3. Zaświadczenie o kwocie dziennego utraconego wynagrodzenia wydane odpowiednio przez:
a) naczelnika urzędu skarbowego - w stosunku do żołnierzy prowadzących działalność gospodarczą;
b) pracodawcę - w stosunku do żołnierzy będących pracownikami lub pozostających w stosunku służby;
c) wójta, burmistrza lub prezydenta miasta - w stosunku do żołnierzy utrzymujących się wyłącznie z działalności rolniczej;
na podstawie § 8 ust 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie sposobu ustalania i trybu wypłacania świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy oraz osobom przeniesionym do rezerwy niebędącym żołnierzami rezerwy
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 881).

III. RODZAJ I WYSOKOŚĆ OPŁAT ZWIĄZANYCH Z WYKONANIEM USŁUGI: Nie podlega opłacie.

IV. INFORMACJA NT. OBOWIĄZKU PRZEDSTAWIENIA DOWODÓW WPŁAT: Nie dotyczy

V. INFORMACJA NT. WYMAGANEJ AKTUALNOŚCI ZAŚWIADCZEŃ: Nie dotyczy

VI. INFORMACJA NT. TERMINU PRZEDSTAWIENIA WYMAGANYCH DO WGLĄDU DOKUMENTÓW: Nie dotyczy

VII. INFORMACJA NT. MOŻLIWOŚCI SPRAWDZANIA STANU SPRAWY: Nie dotyczy

VIII. INFORMACJA NT. SPOSOBU ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW: Dokumenty w formie papierowej złożyć można:
1) osobiście

a) w Wydziale Spraw Obywatelskich i Ewidencji Ludności ul. Szwedzka 2. I piętro pok. nr 3
b) w Biurze Obsługi Mieszkańców w Ratuszu ul. Rynek 1
c) w Punkcie Informacyjno-Kasowym w Galerii Trzy Korony, na poziomie -2

2) listownie na adres Wydział Spraw Obywatelskich i Ewidencji Ludności Urzędu Miasta Nowego Sącza ul. Szwedzka 2

Dokumenty w formie elektronicznej złożyć można przez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej
- ePUAP https://pz.gov.pl/ dołączając je do formularza "Pismo ogólne do podmiotu publicznego"

IX. INFORMACJA NT. FORMY ODBIORU DOKUMENTU KOŃCZĄCEGO POSTĘPOWANIE: Decyzję przesyła się pocztą za zwrotnym potwierdzeniem.

X. MAKSYMALNY TERMIN WYKONANIA USŁUGI: Wydanie decyzji administracyjnej następuje w terminie 7 dni od daty złożenia wymaganych dokumentów.

XI. OPIS TRYBU ODWOŁAWCZEGO: Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu
za pośrednictwem Prezydenta Miasta Nowego Sącza w terminie 14 dni od daty doręczenia.

XII. NAZWA JEDNOSTKI WYKONUJĄCEJ USŁUGĘ: Wydział Spraw Obywatelskich i Ewidencji Ludności
ul. Szwedzka 2, I piętro, pok. nr 3
telefony: (18) 44-86-677
Godziny przyjęć: 07:30 – 15:30

XIII. IMIĘ I NAZWISKO KIEROWNIKA JEDNOSTKI WYKONUJĄCEJ USŁUGĘ: Dyrektor Wydziału: Bożena Borkowska
Godziny przyjęć: 07:30 – 15:30

XIV. IMIONA, NAZWISKA I STANOWISKA OSÓB WYKONUJĄCYCH USŁUGĘ:
Podinspektor Renata Frączek
Wydział Spraw Obywatelskich i Ewidencji Ludności
ul. Szwedzka 2, I piętro, pok. nr 3
(18) 44-86-677

XV. PODSTAWA PRAWNA WYKONYWANIA USŁUGI: 1. Art. 119a ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 2018 r.
poz. 1459 z późn. zm.)

2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie sposobu ustalania i trybu wypłacania świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy oraz osobom przeniesionym do rezerwy niebędącym żołnierzami rezerwy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 881).

XVI. INFORMACJA NT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH Uwaga! Patrz właściwy załącznik do Karty Informacyjnej Usług

XVII. DATA OSTATNIEJ AKTUALIZACJI: 4 lutego 2019 r.

XVIII. IMIĘ I NAZWISKO WŁAŚCICIELA KARTY INFORMACYJNEJ USŁUGI: Dyrektor Wydziału: Bożena Borkowska
Wydział Spraw Obywatelskich i Ewidencji Ludności
ul. Szwedzka 2, I piętro, pok. nr 2
(18) 44-86-670

Załączniki:

Karta informacyjna w pdf | wniosek | zaświadczenie | Klauzula informacyjna

Powrót do wyboru kategorii Powrót do wyboru kategorii