Niedziela, 05 lipca 2020 Imieniny obchodzą: Antoni, Karolina, Michał
Szukaj:

Katalog Usług Nowego Sącza

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI

Powrót do wyboru kategorii Powrót do wyboru kategorii

Symbol usługi: WSO-W-1

Stały rejestr wyborców Miasta Nowego Sącza /wpis, skreślenie, udostępnienie, przyjęcie reklamacji na nieprawidłowości w stałym rejestrze W-1 wyborców/

I. OPIS FORMY WYKONANIA USŁUGI:

• Decyzja o wpisie, skreśleniu lub odmowie wpisu do rejestru wyborców.
• Decyzja w sprawie złożonej reklamacji na nieprawidłowości w rejestrze wyborców.
• Udostępnienie rejestru wyborców polegające na okazaniu wydruku danych wyborcy, którego dotyczy wniosek.

W urzędzie każdej gminy (miasta) jest prowadzony stały rejestr wyborców, który zapewnia udział w wyborach do Sejmu RP, Senatu RP, Prezydenta RP oraz do Parlamentu Europejskiego w RP, do organów stanowiących jednostki samorządu terytorialnego: wójtów, burmistrzów
i prezydentów miast, radnych miasta oraz sejmiku wojewódzkiego, a także w referendum ogólnokrajowym oraz w referendum lokalnym. Na podstawie rejestru wyborców są sporządzane spisy wyborców i spisy osób uprawnionych do udziału w referendum. Rejestr wyborców potwierdza prawo wybierania oraz prawo wybieralności.
Wyborcy zameldowani na pobyt stały na obszarze gminy (miasta) są wpisani z urzędu do rejestru wyborców w tej gminie (mieście).

Do rejestru wyborców mogą się dopisać na własny pisemny wniosek:
• wyborcy stale zamieszkali na obszarze gminy bez zameldowania na pobyt stały,
• wyborcy nigdzie niezamieszkali, przebywający stale na obszarze gminy,
• wyborcy zamieszkali na obszarze gminy pod innym adresem niż zameldowania na pobyt stały,
• wyborcy będący obywatelami Unii Europejskiej, a niebędący obywatelami polskimi, stale zamieszkali na obszarze gminy i uprawnieni do korzystania z praw wyborczych w Rzeczypospolitej Polskiej.

Wyborca może być wpisany tylko do jednego rejestru wyborców. Ujęcie wyborcy w rejestrze wyborców na własny wniosek w danej gminie powoduje jego wykreślenie z rejestru wyborców, w którym był ujęty.
Wyborcy wpisani do rejestru na własny wniosek korzystają na obszarze danej gminy (miasta) z praw wyborczych we wszystkich przeprowadzanych wyborach powszechnych i referendach, bez konieczności ponawiania wniosku o wpisanie do rejestru wyborców w tej gminie
w związku z zarządzonymi wyborami lub referendami.
Zameldowanie na pobyt stały w gminie (mieście) powoduje wpisywanie z urzędu do rejestru wyborców w tej gminie i skreślenie z rejestru wyborców, w którym wyborca był ujęty.

Z rejestru wyborców w danej gminie skreśla się osoby, które zostały: pozbawione praw publicznych, ubezwłasnowolnione lub zostały wpisane na własny wniosek w innej gminie.
Wyborca wpisany do rejestru wyborców w innej gminie, który powrócił do miejsca zameldowania na pobyt stały w Nowym Sączu po złożeniu oświadczenia o powrocie do miejsca zameldowania na pobyt stały jest wpisany do rejestru wyborców Nowego Sącza.

Rejestr wyborców udostępnia się do wglądu w urzędzie gminy na pisemny wniosek, zawierający dane umożliwiające ustalenie tożsamości wyborcy w rejestrze. Udostępnienie rejestru wyborców polega na przedłożeniu wydruku danych wyborcy, którego dotyczy wniosek.


Każdy może wnieść reklamację na nieprawidłowości w rejestrze wyborców, a w szczególności w sprawie:
1) pominięcia wyborcy w rejestrze;
2) wpisania do rejestru osoby, która nie ma prawa wybierania;
3) niewłaściwych danych o osobach wpisanych do rejestru;
4) ujęcia w rejestrze osoby, która nie zamieszkuje stale na obszarze gminy.

Reklamację wnosi się pisemnie lub ustnie do protokołu.

II. WYKAZ WYMAGANYCH DOKUMENTÓW LUB ICH KOPII NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA USŁUGI:
- WPIS DO REJESTRU WYBORCÓW
• wniosek o wpisanie wybory do rejestru wyborców
• pisemna deklaracja, w której wnioskodawca podaje swoje obywatelstwo i adres stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
• kserokopia ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby
• do wniosku załącza się dokumenty potwierdzające fakt zamieszkiwania pod wskazanym adresem (tj. umowa najmu mieszkania, rachunki za media wystawione na osobę ubiegającą się o wpisanie do stałego rejestru wyborców)


- UDOSTĘPNIENIE REJESTRU WYBORCÓW
• wniosek o udostępnienie rejestru wyborców, zawierający dane umożliwiające ustalenie tożsamości wyborcy, w rejestrze.
- WNIESIENIE REKLAMACJI NA NIEPRAWIDŁOWOŚCI W REJESTRZE WYBORCÓW
• reklamację wnosi się pisemnie lub ustnie do protokołu.

- ZGŁOSZENIE WYBORCY WPISANEGO DO REJESTRU WYBORCY W INNEJ GMINIE O POWROCIE DO MIEJSCA
ZAMEDOWANIA NA POBYT STAŁY
• oświadczenie o powrocie do miejsca zameldowania na pobyt stały.

III. RODZAJ I WYSOKOŚĆ OPŁAT ZWIĄZANYCH Z WYKONANIEM USŁUGI: Wszelkie sprawy dotyczące rejestru wyborców są wolne od opłat.

IV. INFORMACJA NT. OBOWIĄZKU PRZEDSTAWIENIA DOWODÓW WPŁAT: Nie dotyczy

V. INFORMACJA NT. WYMAGANEJ AKTUALNOŚCI ZAŚWIADCZEŃ: Nie dotyczy

VI. INFORMACJA NT. TERMINU PRZEDSTAWIENIA WYMAGANYCH DO WGLĄDU DOKUMENTÓW: Nie dotyczy

VII. INFORMACJA NT. MOŻLIWOŚCI SPRAWDZANIA STANU SPRAWY: telefonicznie: (18) 44-86-677

VIII. INFORMACJA NT. SPOSOBU ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW: Wydział Spraw Obywatelskich i Ewidencji Ludności
ul. Szwedzka 2, I piętro, pok. nr 3
telefon: (18) 44-86-677

Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców złożyć można także przez internet
https://obywatel.gov.pl/zaswiadczenia-i-odpisy/wpisz-sie-do-rejestru-wyborcow

Należy wysłać wniosek odpowiednio wcześnie uwzględniając termin wyborów i czas oczekiwania na realizację wniosku!

IX. INFORMACJA NT. FORMY ODBIORU DOKUMENTU KOŃCZĄCEGO POSTĘPOWANIE: Wydział Spraw Obywatelskich i Ewidencji Ludności
ul. Szwedzka 2, I piętro, pok. nr 3
telefon: (18) 44-86-677

X. MAKSYMALNY TERMIN WYKONANIA USŁUGI: Decyzję o wpisaniu lub o odmowie wpisania do rejestru wyborców wydaje się w terminie do 5 dni od dnia wniesienia wniosku.
Rozpatrzenie reklamacji na nieprawidłowości w rejestrze wyborców następuje w formie decyzji w terminie do 3 dni od daty wniesienia reklamacji.

XI. OPIS TRYBU ODWOŁAWCZEGO: Od decyzji w sprawie odmowy wpisania do stałego rejestru wyborców, decyzji nieuwzględniającej reklamacji lub powodującej skreślenie
z rejestru przysługuje prawo wniesienia skargi do właściwego miejscowo Sądu Rejonowego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Nowego Sącza w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji.

XII. NAZWA JEDNOSTKI WYKONUJĄCEJ USŁUGĘ: Wydział Spraw Obywatelskich i Ewidencji Ludności
ul. Szwedzka 2, I piętro, pok. nr 3
telefon: (18) 44-86-677
Godziny przyjęć: 7:30 - 15:30

XIII. IMIĘ I NAZWISKO KIEROWNIKA JEDNOSTKI WYKONUJĄCEJ USŁUGĘ: Dyrektor Wydziału: Bożena Borkowska
Godziny przyjęć: 7:30 - 15:30

XIV. IMIONA, NAZWISKA I STANOWISKA OSÓB WYKONUJĄCYCH USŁUGĘ: Inspektor: Rafał Tylka
Inspektor: Wiesława Ociepka
Wydział Spraw Obywatelskich i Ewidencji Ludności
ul. Szwedzka 2, I piętro pok. 3
telefony: (18) 44-86-677

XV. PODSTAWA PRAWNA WYKONYWANIA USŁUGI:
1. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy. (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 754 z późn. zm.).
2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym Państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze (t.j. Dz. U.
z 2017 r. poz. 1316; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2209).

XVI. INFORMACJA NT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH Uwaga! Patrz właściwy załącznik do Karty Informacyjnej Usług

XVII. DATA OSTATNIEJ AKTUALIZACJI: 15 lutego 2019 r.

XVIII. IMIĘ I NAZWISKO WŁAŚCICIELA KARTY INFORMACYJNEJ USŁUGI: Dyrektor Wydziału: Bożena Borkowska
Wydział Spraw Obywatelskich i Ewidencji Ludności
ul. Szwedzka 2, I piętro, pok. nr 2
(18) 44-86-670

Załączniki:

Karta informacyjna w pdf | Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców | Wniosek o skreślenie z rejestru wyborców | Wniosek o udostępnienie rejestru wyborców | Klauzula informacyjna

Powrót do wyboru kategorii Powrót do wyboru kategorii