Środa, 15 lipca 2020 Imieniny obchodzą: Henryk, Włodzimierz, Bonawentura
Szukaj:

Katalog Usług Nowego Sącza

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI

Powrót do wyboru kategorii Powrót do wyboru kategorii

Brak obrazka

Symbol usługi: PINB-N-1

Przyjmowanie zawiadomień o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych.


I. OPIS FORMY WYKONANIA USŁUGI:

Przyjęcie zawiadomienia o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych

II. WYKAZ WYMAGANYCH DOKUMENTÓW LUB ICH KOPII NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA USŁUGI: - zawiadomienie zainteresowanego o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych
- oświadczenie kierownika budowy (robót) o przyjęciu obowiązków kierowania budową (robotami budowlanymi), stwierdzające sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia wraz z kserokopią uprawnień i zaświadczeniem o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego
- w przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego oświadczenie inspektora nadzoru o przyjęciu obowiązku nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi wraz z kserokopią uprawnień i zaświadczeniem o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego
- kserokopię decyzji o pozwoleniu na budowę z klauzulą o ostateczności decyzji
- kserokopie 1-szej strony zarejestrowanego dziennika budowy

III. RODZAJ I WYSOKOŚĆ OPŁAT ZWIĄZANYCH Z WYKONANIEM USŁUGI: Nie dotyczy

IV. INFORMACJA NT. OBOWIĄZKU PRZEDSTAWIENIA DOWODÓW WPŁAT: Nie dotyczy

V. INFORMACJA NT. WYMAGANEJ AKTUALNOŚCI ZAŚWIADCZEŃ: Nie dotyczy

VI. INFORMACJA NT. TERMINU PRZEDSTAWIENIA WYMAGANYCH DO WGLĄDU DOKUMENTÓW: Nie dotyczy

VII. INFORMACJA NT. MOŻLIWOŚCI SPRAWDZANIA STANU SPRAWY: Nie dotyczy

VIII. INFORMACJA NT. SPOSOBU ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW: - pocztą na adres Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Nowego Sącza
- osobiście w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Nowego Sącza – ul. Szwedzka 5

IX. INFORMACJA NT. FORMY ODBIORU DOKUMENTU KOŃCZĄCEGO POSTĘPOWANIE: Nie dotyczy

X. MAKSYMALNY TERMIN WYKONANIA USŁUGI: Inwestor jest zobowiązany zawiadomić o rozpoczęciu robót budowlanych na które została wydana decyzja o pozwoleniu na budowę lub zostało przyjęte zgłoszenie robót budowlanych

XI. OPIS TRYBU ODWOŁAWCZEGO: Nie dotyczy

XII. NAZWA JEDNOSTKI WYKONUJĄCEJ USŁUGĘ: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Nowego Sącza
ul. Szwedzka 5, 33-300 Nowy Sącz
tel./fax 0048 18 442-20-33
godziny pracy: poniedziałek: 730 – 1530, wtorek-piątek: 715 – 1515

XIII. IMIĘ I NAZWISKO KIEROWNIKA JEDNOSTKI WYKONUJĄCEJ USŁUGĘ: mgr inż. Bogusława Mikołajczyk – Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Miasta Nowego Sącza
w sprawach skarg i wniosków przyjmuje w godzinach pracy Inspektoratu

XIV. IMIONA, NAZWISKA I STANOWISKA OSÓB WYKONUJĄCYCH USŁUGĘ: Joanna Mikulska – inspektor d/s kancelaryjno-administracyjnych
ul. Szwedzka 5, 33-300 Nowy Sącz, tel./fax 0048 18 442-20-33

mgr inż. Maria Porębska – inspektor d/s administracyjno-kontrolnych
ul. Szwedzka 5, 33-300 Nowy Sącz, tel./fax 0048 18 442-20-33

Marta Koszyk – inspektor nadzoru budowlanego
ul. Szwedzka 5, 33-300 Nowy Sącz, tel./fax 0048 18 442-20-33

Marek Krupa – inspektor nadzoru budowlanego
ul. Szwedzka 5, 33-300 Nowy Sącz, tel./fax 0048 18 442-20-33

mgr inż. Barbara Nowak – ekspert nadzoru budowlanego
ul. Szwedzka 5, 33-300 Nowy Sącz, tel./fax 0048 18 442-20-33

Jarosław Czop – referent prawny
ul. Szwedzka 5, 33-300 Nowy Sącz, tel./fax 0048 18 547-56-01

XV. PODSTAWA PRAWNA WYKONYWANIA USŁUGI: Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. – Prawo budowlane – tekst jednolity z 2017 r. poz. 1332 ze zmianami

XVI. DATA OSTATNIEJ AKTUALIZACJI: 13 listopada 2017 roku

XVI. IMIĘ I NAZWISKO WŁAŚCICIELA KARTY INFORMACYJNEJ USŁUGI: Mgr inż. Bogusława Mikołajczyk – Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Miasta Nowego Sącza
ul. Szwedzka 5, 33-300 Nowy Sącz
tel./fax 0048 18 442-20-33


Załączniki:

Karta informacyjna w pdf | Formularz oświadczenia I | Formu;arz oświadczenia II | Formularz zawiadomienia o rozpoczęciu budowy

Powrót do wyboru kategorii Powrót do wyboru kategorii