Piątek, 10 lipca 2020 Imieniny obchodzą: Olaf, Filip, Amelia
Szukaj:

Katalog Usług Nowego Sącza

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI

Powrót do wyboru kategorii Powrót do wyboru kategorii

Brak obrazka

Symbol usługi: PINB-N-4

Wydawanie pozwoleń na użytkowanie.

I. OPIS FORMY WYKONANIA USŁUGI:

Decyzja o udzieleniu pozwolenia na użytkowanie

II. WYKAZ WYMAGANYCH DOKUMENTÓW LUB ICH KOPII NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA USŁUGI: - wniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie
- oryginał dziennika budowy
- oświadczenie kierownika budowy (kopia decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych, kopia zaświadczenia o przynależności do izby samorządu zawodowego)
- oświadczenie o braku sprzeciwu lub uwag ze strony organów, które inwestor jest obowiązany zawiadomić o zakończeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystąpienia do jego użytkowania:
Państwowej Inspekcji Sanitarnej
Państwowej Straży Pożarnej
- dokumentację geodezyjną, zawierającą wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz informacje o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu lub odstępstwach od tego projektu, sporządzoną przez osobę wykonującą samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadającą odpowiednie uprawnienia zawodowe
- kserokopia protokołu odbioru przyłącza energetycznego lub umowy o dostawę prądu (oryginał do wglądu)
- kserokopia protokołu badania instalacji elektrycznej wewnętrznej (oryginał do wglądu)
- kserokopia protokołu odbioru przyłącza gazowego lub umowy o dostawę gazu (oryginał do wglądu)
- kserokopia protokołu badania instalacji gazowej wewnętrznej (oryginał do wglądu)
- kserokopia protokołu badania przewodów kominowych (oryginał do wglądu)
- kserokopia odbioru przyłącza kanalizacyjnego (oryginał do wglądu)
- kserokopia odbioru przyłącza wodociągowego (oryginał do wglądy)
- w razie zmian nie odstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego projektu budowlanego lub warunków pozwolenia na budowę, dokonanych podczas wykonywania robót, kopie rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu budowlanego, z naniesionymi zmianami, w razie potrzeby także uzupełniający opis. W takim przypadku w.wym. oświadczenie kierownika budowy powinno być potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego, jeżeli został ustanowiony
- protokoły i decyzje UDT (w przypadku urządzeń podlegających odbiorowi UDT)
Ponadto:
- zaświadczenie o nadaniu numeru budynku
- kserokopia decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenie robót budowlanych (oryginał do wglądu)
- decyzję o odbiorze zjazdu (jeżeli pozwolenie obejmowało zjazd)
- protokoły odbioru skrzyżowań wykonanych sieci i przyłączy (jeżeli występują)

III. RODZAJ I WYSOKOŚĆ OPŁAT ZWIĄZANYCH Z WYKONANIEM USŁUGI: Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 roku – o opłacie skarbowej Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 z późniejszymi zmianami – 25 % opłat obowiązujących za pozwolenie na budowę (zwolnienie od opłaty wyłącznie na zasadach określonych w w.wym. ustawie o opłacie skarbowej)

IV. INFORMACJA NT. OBOWIĄZKU PRZEDSTAWIENIA DOWODÓW WPŁAT: Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 roku – o opłacie skarbowej Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 z późniejszymi zmianami – opłatę uiszcza się przed dokonaniem wnioskowanej czynności – dowód opłaty stanowi załącznik do wniosku

V. INFORMACJA NT. WYMAGANEJ AKTUALNOŚCI ZAŚWIADCZEŃ: Nie dotyczy

VI. INFORMACJA NT. TERMINU PRZEDSTAWIENIA WYMAGANYCH DO WGLĄDU DOKUMENTÓW: Nie dotyczy

VII. INFORMACJA NT. MOŻLIWOŚCI SPRAWDZANIA STANU SPRAWY: Osobiście w siedzibie Inspektoratu

VIII. INFORMACJA NT. SPOSOBU ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW: - pocztą na adres Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Nowego Sącza
- osobiście w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Nowego Sącza – ul. Szwedzka 5

IX. INFORMACJA NT. FORMY ODBIORU DOKUMENTU KOŃCZĄCEGO POSTĘPOWANIE: Odbiór osobisty lub przez ustanowionego pełnomocnika


X. MAKSYMALNY TERMIN WYKONANIA USŁUGI: Zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego


XI. OPIS TRYBU ODWOŁAWCZEGO: Odwołanie wnosi się do organu II instancji (Małopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Krakowie) za pośrednictwem Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Miasta Nowego Sącza

XII. NAZWA JEDNOSTKI WYKONUJĄCEJ USŁUGĘ: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Nowego Sącza
ul. Szwedzka 5, 33-300 Nowy Sącz
tel./fax 0048 18 442-20-33
godziny pracy: poniedziałek: 730 – 1530, wtorek-piątek: 715 – 1515

XIII. IMIĘ I NAZWISKO KIEROWNIKA JEDNOSTKI WYKONUJĄCEJ USŁUGĘ: mgr inż. Bogusława Mikołajczyk – Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Miasta Nowego Sącza
w sprawach skarg i wniosków przyjmuje w godzinach pracy Inspektoratu

XIV. IMIONA, NAZWISKA I STANOWISKA OSÓB WYKONUJĄCYCH USŁUGĘ: Joanna Mikulska – inspektor d/s kancelaryjno-administracyjnych
ul. Szwedzka 5, 33-300 Nowy Sącz, tel./fax 0048 18 442-20-33

mgr inż. Maria Porębska – inspektor d/s administracyjno-kontrolnych
ul. Szwedzka 5, 33-300 Nowy Sącz, tel./fax 0048 18 442-20-33

Marta Koszyk – inspektor nadzoru budowlanego
ul. Szwedzka 5, 33-300 Nowy Sącz, tel./fax 0048 18 442-20-33

Marek Krupa – inspektor nadzoru budowlanego
ul. Szwedzka 5, 33-300 Nowy Sącz, tel./fax 0048 18 442-20-33

mgr inż. Barbara Nowak – ekspert nadzoru budowlanego
ul. Szwedzka 5, 33-300 Nowy Sącz, tel./fax 0048 18 442-20-33

XV. PODSTAWA PRAWNA WYKONYWANIA USŁUGI: Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. – Prawo budowlane – tekst jednolity z 2017 r. poz. 1332 ze zmianami
Ustawa z dnia 14 czerwca 1980 roku – Kodeks postępowania administracyjnego – tekst jednolity z 2017 r. poz. 1257

XVI. DATA OSTATNIEJ AKTUALIZACJI: 13 listopada 2017 roku

XVI. IMIĘ I NAZWISKO WŁAŚCICIELA KARTY INFORMACYJNEJ USŁUGI: Mgr inż. Bogusława Mikołajczyk – Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Miasta Nowego Sącza
ul. Szwedzka 5, 33-300 Nowy Sącz
tel./fax 0048 18 442-20-33


Załączniki:

Karta informacyjna w pdf | Formularz oświadczenia I | Formularz oświadczenia II | Pouczenie | Formularz wniosku | Formularz oświadczenia o zagospodarowaniu terenów

Powrót do wyboru kategorii Powrót do wyboru kategorii