Sobota, 11 lipca 2020 Imieniny obchodzą: Benedykt, Olga, Kalina
Szukaj:

Katalog Usług Nowego Sącza

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI

Powrót do wyboru kategorii Powrót do wyboru kategorii

Symbol usługi: SW-A-2

Odbiór ścieków

I. OPIS FORMY WYKONANIA USŁUGI:

Umowa o odbiór ścieków.

II. WYKAZ WYMAGANYCH DOKUMENTÓW LUB ICH KOPII NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA USŁUGI: Wykaz dokumentów wymaganych do zawarcia/ zmiany umowy w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej
 Pisemny wniosek o zawarcie/ zmianę umowy.
 Dowód osobisty lub inny dokument tożsamości ze zdjęciem.
 Dokument poświadczający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości (akt własności, wypis z księgi wieczystej lub numer księgi wieczystej, ewentualnie aktualny nakaz płatniczy podatku od nieruchomości, umowa najmu, dzierżawy, użyczenia lub inny dokument potwierdzający prawo do korzystania
z nieruchomości).
 W przypadku współwłasności upoważnienie współwłaścicieli do zawarcia/ zmiany umowy.
 W przypadku nowych przyłączy do obiektów – wstępny odbiór przyłącza wod.-kan. (umowa warunkowa na okres sześciu miesięcy)/ Protokół ostatecznego odbioru ( umowa stała na czas nieokreślony).
 W przypadku zmiany danych (nazwiska, adresu do korespondencji, adresu nieruchomości) Karta informacyjna (załącznik nr 1 do umowy)*.
 W przypadku sprzedaży/darowizny/innego przekazania nieruchomości druk wypowiedzenia umowy
i wskazanie nowego nabywcy.
Wykaz dokumentów wymaganych do zawarcia/ zmiany umowy w przypadku firm, instytucji, osób prowadzących działalność gospodarczą
 Pisemny wniosek o zawarcie/ zmianę umowy.
 Dokument poświadczający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości (akt własności, wypis z księgi wieczystej lub numer księgi wieczystej, ewentualnie aktualny nakaz płatniczy podatku od nieruchomości, umowa najmu, dzierżawy, użyczenia lub inny dokument potwierdzający prawo do korzystania
z nieruchomości).
 Aktualny wydruk z KRS lub wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG).
 W przypadku działania przez pełnomocnika - pełnomocnictwo do zawarcia/zmiany umowy.
 Dowód osobisty lub inny dokument tożsamości.
 W przypadku współwłasności upoważnienie współwłaścicieli do zawarcia umowy.
 W przypadku nowych przyłączy do obiektów –wstępny odbiór przyłącza wod.-kan. (umowa warunkowa na okres sześciu miesięcy) Protokół ostatecznego odbioru (umowa stała na czas nieokreślony)
 W przypadku odprowadzania ścieków przemysłowych mapa inwentaryzacji powykonawczej sieci kanalizacyjnej w skali 1 : 500 w celu naniesienia studzienki do poboru kontrolnych próbek ścieków.
 W przypadku zmiany danych (nazwy firmy, adresu do korespondencji, adresu nieruchomości) karta informacyjna (załącznik nr 1 do umowy)*.
 W przypadku sprzedaży/darowizny/przekazania nieruchomości) - druk wypowiedzenia umowy i wskazanie nowego nabywcy.
*( wzory dokumentów są umieszczone na stronie internetowej Spółki : www.swns.pl w zakładce „ Przydatne dokumenty”)
III. RODZAJ I WYSOKOŚĆ OPŁAT ZWIĄZANYCH Z WYKONANIEM USŁUGI: Zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem opublikowanym w Biuletynie Informacji Publicznej Spółki „ Sądeckie Wodociągi” w zakładce „cennik usług”: www.bip.wodociagi.nowysacz.pl. oraz na stronie internetowej Spółki: www.swns.pl.

IV. INFORMACJA NT. OBOWIĄZKU PRZEDSTAWIENIA DOWODÓW WPŁAT: Kopia potwierdzenia opłaty za techniczne warunki przyłączenia.

V. INFORMACJA NT. WYMAGANEJ AKTUALNOŚCI ZAŚWIADCZEŃ: Kopia mapy zasadniczej lub do celów projektowych – max. 3 lata od daty wykonania.

VI. INFORMACJA NT. TERMINU PRZEDSTAWIENIA WYMAGANYCH DO WGLĄDU DOKUMENTÓW: Nie dotyczy.

VII. INFORMACJA NT. MOŻLIWOŚCI SPRAWDZANIA STANU SPRAWY: Nie dotyczy.

VIII. INFORMACJA NT. SPOSOBU ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW: Dziennik podawczy w siedzibie Spółki, parter, pokój nr 1.

IX. INFORMACJA NT. FORMY ODBIORU DOKUMENTU KOŃCZĄCEGO POSTĘPOWANIE: W siedzibie Spółki, Biuro Obsługi Klienta, parter, pokój nr 3.

X. MAKSYMALNY TERMIN WYKONANIA USŁUGI: Niezwłocznie po spełnieniu wymagań określonych w pkt. II.

XI. OPIS TRYBU ODWOŁAWCZEGO: Nie dotyczy.

XII. NAZWA JEDNOSTKI WYKONUJĄCEJ USŁUGĘ: „Sądeckie Wodociągi” Sp. z o.o.
Siedziba: 33-300 Nowy Sącz ul. Wincentego Pola 22
Telefon: (18) 443-86-43, fax. (18) 443-83-04
E-mail: biuro@swns.pl
Godziny pracy: poniedziałek – piątek, 700 do 1500
NIP: 734-24-24-787
REGON: 490797830
Nr rachunku bankowego: 77 1500 1559 1215 5001 4416 0000

XIII. IMIĘ I NAZWISKO KIEROWNIKA JEDNOSTKI WYKONUJĄCEJ USŁUGĘ: Grzegorz Górka - Kierownik Działu Sprzedaży
Bobak Maria - Zastępca Kierownika Działu Sprzedaży
Godziny przyjęć: poniedziałek – piątek, 700 do 1500

XIV. IMIONA, NAZWISKA I STANOWISKA OSÓB WYKONUJĄCYCH USŁUGĘ: Grażyna Kędzierska - Pracownik Działu Sprzedaży Biuro Obsługi Klienta
Alicja Bocheńska - Pracownik Działu Sprzedaży Biuro Obsługi Klienta
Monika Gieniec - Pracownik Działu Sprzedaży obsługa związana z rozliczeniami
Marcin Hardy - Pracownik Działu Sprzedaży obsługa związana z rozliczeniami
Jacek Ociepka - Pracownik Działu Sprzedaży obsługa związana z gospodarką wodomierzową
Dawid Kruczek - Pracownik Działu Sprzedaży obsługa związana z gospodarką wodomierzową

Siedziba: 33-300 Nowy Sącz ul. Wincentego Pola 22
Telefon: (18) 41-41-215 (18) 41-41-216 (18) 41-41-217 (18) 41-41-248
Godziny pracy: poniedziałek – piątek, 700 do 1500


XV. PODSTAWA PRAWNA WYKONYWANIA USŁUGI: Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006r.,
nr 123, poz. 858 tekst jednolity) oraz Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Nowego Sącza (Uchwała nr LVII/698/2005 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 grudnia 2005r.)

XVI. INFORMACJA NT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH Administratorem Danych Osobowych są Sądeckie Wodociągi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nowym Sączu, ul. Wincentego Pola 22, NIP 7342424787, Regon 490797830 w imieniu którego działa Dyrektor Spółki. Spółka Sądeckie Wodociągi przetwarza dane osobowe zgodnie z art. 6 ust 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej RODO oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000). na podstawowe przepisów następujących ustaw, które wskazują na zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Spółkę:
• Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 328 ze zm.);
• Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 716);
• Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 poz. 121 ze zm.);
• Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1468 ze zm.);
• Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1577 ze zm.);
• Ustawa z dnia 29 października 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2018 poz. 395 ze zm.);
• Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 917 ze zm.);
• Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie prowadzenia przez pracodawcę dokumentów
w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika
(Dz. U. z 1996 r. Nr 62, poz. 286);
• Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 459 ze zm.);
• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.
• Regulamin Organizacyjny Spółki Sądeckie Wodociągi w Nowym Sączu.
Administrator działając na podstawie art. 37 RODO, wyznaczył Inspektora Ochrony Danych do pełnienia w Spółce zadań określonych w art. 39 RODO. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Spółce Sądeckie Wodociągi poprzez adres iod@swns.pl lub drogą pisemną pod adres siedziby Spółki.
XVII. DATA OSTATNIEJ AKTUALIZACJI: 09 lipca 2018 r.

XVIII. IMIĘ I NAZWISKO WŁAŚCICIELA KARTY INFORMACYJNEJ USŁUGI: Alina Pogwizd
Siedziba: 33-300 Nowy Sącz ul. Wincentego Pola 22
Telefon: (18) 41-41-206
E-mail: alina.pogwizd@swns.pl

Załączniki:

Karta informacyjna w pdf | Taryfy opłat | Formularz wniosku

Powrót do wyboru kategorii Powrót do wyboru kategorii