Piątek, 10 lipca 2020 Imieniny obchodzą: Olaf, Filip, Amelia
Szukaj:

Katalog Usług Nowego Sącza

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI

Powrót do wyboru kategorii Powrót do wyboru kategorii

Symbol usługi: SW-A-4

Wynajem sprzętu specjalistycznego

I. OPIS FORMY WYKONANIA USŁUGI:

Wynajem sprzętu specjalistycznego w zależności od przedmiotu zlecenia.

II. WYKAZ WYMAGANYCH DOKUMENTÓW LUB ICH KOPII NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA USŁUGI: Zlecenie klienta.

III. RODZAJ I WYSOKOŚĆ OPŁAT ZWIĄZANYCH Z WYKONANIEM USŁUGI: Zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem opublikowanym w Biuletynie Informacji Publicznej Spółki „Sądeckie Wodociągi”
w zakładce „cennik usług”: www.bip.wodociagi.nowysacz.pl. oraz na stronie internetowej Spółki: www.swns.pl.

IV. INFORMACJA NT. OBOWIĄZKU PRZEDSTAWIENIA DOWODÓW WPŁAT: Płatność następuje po wykonaniu usługi, na podstawie wystawionej faktury.

V. INFORMACJA NT. WYMAGANEJ AKTUALNOŚCI ZAŚWIADCZEŃ: Nie dotyczy.

VI. INFORMACJA NT. TERMINU PRZEDSTAWIENIA WYMAGANYCH DO WGLĄDU DOKUMENTÓW: Nie dotyczy.

VII. INFORMACJA NT. MOŻLIWOŚCI SPRAWDZANIA STANU SPRAWY: Nie dotyczy.

VIII. INFORMACJA NT. SPOSOBU ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW: Kierownik Działu Transportu – w siedzibie Spółki.

IX. INFORMACJA NT. FORMY ODBIORU DOKUMENTU KOŃCZĄCEGO POSTĘPOWANIE: Potwierdzenie wykonania usługi podpisem na Karcie Drogowej

X. MAKSYMALNY TERMIN WYKONANIA USŁUGI: W zależności od rodzaju zlecenia. Termin wykonania usługi każdorazowo uzgadniany jest z klientem.

XI. OPIS TRYBU ODWOŁAWCZEGO: Nie dotyczy.

XII. NAZWA JEDNOSTKI WYKONUJĄCEJ USŁUGĘ: „Sądeckie Wodociągi” Sp. z o.o.
Siedziba: 33-300 Nowy Sącz ul. Wincentego Pola 22
Telefon: (18) 443-86-43, fax. (18) 443-83-04
E-mail: biuro@swns.pl
Godziny pracy: poniedziałek – piątek, 700 do 1500
NIP: 734-24-24-787
REGON: 490797830
Nr rachunku bankowego: 84113012350031500935200001

XIII. IMIĘ I NAZWISKO KIEROWNIKA JEDNOSTKI WYKONUJĄCEJ USŁUGĘ:
Józef Wójcik – Kierownik Działu Transportu
Godziny przyjęć: poniedziałek – piątek, 700 do 1500

XIV. IMIONA, NAZWISKA I STANOWISKA OSÓB WYKONUJĄCYCH USŁUGĘ: Józef Wójcik – Kierownik Działu Transportu
Siedziba: 33-300 Nowy Sącz ul. Wincentego Pola 22
Telefon: (18) 41-41-223
Godziny pracy: poniedziałek – piątek, 700 do 1500

XV. PODSTAWA PRAWNA WYKONYWANIA USŁUGI: Zlecenie klienta.

XVI. INFORMACJA NT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH: Administratorem Danych Osobowych są Sądeckie Wodociągi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nowym Sączu, ul. Wincentego Pola 22, NIP 7342424787, Regon 490797830 w imieniu którego działa Dyrektor Spółki. Spółka Sądeckie Wodociągi przetwarza dane osobowe zgodnie z art. 6 ust 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej RODO oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000). na podstawowe przepisów następujących ustaw, które wskazują na zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Spółkę:
• Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 328 ze zm.);
• Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 716);
• Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 poz. 121 ze zm.);
• Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1468 ze zm.);
• Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1577 ze zm.);
• Ustawa z dnia 29 października 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2018 poz. 395 ze zm.);
• Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 917 ze zm.);
• Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie prowadzenia przez pracodawcę dokumentów
w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika
(Dz. U. z 1996 r. Nr 62, poz. 286);
• Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 459 ze zm.);
• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.
• Regulamin Organizacyjny Spółki Sądeckie Wodociągi w Nowym Sączu.
Administrator działając na podstawie art. 37 RODO, wyznaczył Inspektora Ochrony Danych do pełnienia w Spółce zadań określonych w art. 39 RODO. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Spółce Sądeckie Wodociągi poprzez adres iod@swns.pl lub drogą pisemną pod adres siedziby Spółki.
XVII. DATA OSTATNIEJ AKTUALIZACJI: 09 lipca 2018 r.

XVIII. IMIĘ I NAZWISKO WŁAŚCICIELA KARTY INFORMACYJNEJ USŁUGI: Alina Pogwizd
Siedziba: 33-300 Nowy Sącz ul. Wincentego Pola 22
Telefon: (18) 41-41-206
E-mail: alina.pogwizd@swns.pl

Załączniki:

Karta informacyjna w pdf | Cennik

Powrót do wyboru kategorii Powrót do wyboru kategorii