Sobota, 11 lipca 2020 Imieniny obchodzą: Benedykt, Olga, Kalina
Szukaj:

Katalog Usług Nowego Sącza

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI

Powrót do wyboru kategorii Powrót do wyboru kategorii

Brak obrazka

Symbol usługi: NIP-P-1

Wynajem pomieszczeń w Nowosądeckim Inkubatorze Przedsiębiorczości.

I. OPIS FORMY WYKONANIA USŁUGI:

Wynajem pomieszczeń na podstawie umowy najmu.

II. WYKAZ WYMAGANYCH DOKUMENTÓW LUB ICH KOPII NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA USŁUGI: - wniosek o przyjęcie do NIP,
- kopia zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub wpisie do KRS,
- zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o nie zaleganiu w opłatach,
- zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu z podatkiem,
- zaświadczenie o nie karalności właściciela firmy,
-sprawozdanie za ostatnie półrocze lub kopię odpowiednich PIT lub CIT dot. firm istniejących,
- informacja dotycząca otrzymanej pomocy publicznej de minimis w okresie trzech ostatnich lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o najem powierzchni

III. RODZAJ I WYSOKOŚĆ OPŁAT ZWIĄZANYCH Z WYKONANIEM USŁUGI: NIP nie pobiera opłat za rozpatrzenie wniosku, natomiast zgodnie z Zarządzeniem Nr 1/2017/CŚU Dyrektora NIP z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie ustalenia cennika świadczenia usług w Nowosądeckim Inkubatorze Przedsiębiorczości, firmy po przystąpieniu do NIP płacą czynsz za wynajem powierzchni użytkowej.

IV. INFORMACJA NT. OBOWIĄZKU PRZEDSTAWIENIA DOWODÓW WPŁAT: Nie dotyczy.

V. INFORMACJA NT. WYMAGANEJ AKTUALNOŚCI ZAŚWIADCZEŃ: Nie starsze niż trzy miesiące.

VI. INFORMACJA NT. TERMINU PRZEDSTAWIENIA WYMAGANYCH DO WGLĄDU DOKUMENTÓW: Nie dotyczy.

VII. INFORMACJA NT. MOŻLIWOŚCI SPRAWDZANIA STANU SPRAWY: Jeżeli wniosek jest poprawny to w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku strona zostaje poinformowana telefonicznie o jego rozpatrzeniu.

VIII. INFORMACJA NT. SPOSOBU ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW: Dokumenty należy składać osobiście w siedzibie NIP na ul. Wyspiańskiego 13 w Nowym Sączu oraz za pośrednictwem poczty lub drogą elektroniczną na podane adresy e-mail: ekuba@inkubator.nowysacz.pl; sekretariat@inkubator.nowysacz.pl .

IX. INFORMACJA NT. FORMY ODBIORU DOKUMENTU KOŃCZĄCEGO POSTĘPOWANIE: Po zakończeniu procesu, w siedzibie NIP podpisywana jest umowa najmu lokalu użytkowego oraz protokół odbioru pomieszczenia.

X. MAKSYMALNY TERMIN WYKONANIA USŁUGI: 30 dni.

XI. OPIS TRYBU ODWOŁAWCZEGO: W ciągu 14 dni od daty otrzymania negatywnej odpowiedzi stronie przysługuje prawo do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy.
W terminie do 7 dni strona zostaje poinformowana pisemnie o rozpatrzeniu wniosku .

XII. NAZWA JEDNOSTKI WYKONUJĄCEJ USŁUGĘ: Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości – Jednostka budżetowa Urzędu Miasta
Siedziba: ul. Wyspiańskiego 13, 33-300 Nowy Sącz
Telefon: 018/442-35-68
E-mail: ekuba@inkubator.nowysacz.pl; sekretariat@inkubator.nowysacz.pl
Godziny pracy: 730 - 15 30
NIP: 734-29-44-765
REGON: 492840405
Nr rachunku: 12 1050 1445 1000 0023 5306 4047 w ING Bank Śląski S.A.

XIII. IMIĘ I NAZWISKO KIEROWNIKA JEDNOSTKI WYKONUJĄCEJ USŁUGĘ: Grzegorz Sus – Dyrektor.
W sprawie skarg i wniosków Dyrektor NIP przyjmuje w godzinach pracy Jednostki tj. 7:30-15:30.

XIV. IMIONA, NAZWISKA I STANOWISKA OSÓB WYKONUJĄCYCH USŁUGĘ: Grzegorz Sus - Dyrektor NIP
Agnieszka Kaleta-Fecko – Inspektor ds. kadrowo-administracyjnych

XV. PODSTAWA PRAWNA WYKONYWANIA USŁUGI: Regulamin Organizacyjny Nowosądeckiego Inkubatora Przedsiębiorczości w Nowym Sączu z dnia 16.11.2018 r.

XVI. INFORMACJA NT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH: Uwaga! Patrz właściwy załącznik do Karty Informacyjnej Usługi.

XVII. DATA OSTATNIEJ AKTUALIZACJI: 28.01.2019 r.

XVIII. IMIĘ I NAZWISKO WŁAŚCICIELA KARTY INFORMACYJNEJ USŁUGI: Grzegorz Sus – Dyrektor Nowosądeckiego Inkubatora Przedsiębiorczości,
ul. Wyspiańskiego 13,33-300 Nowy Sącz; tel. 18/442 35 68; e-mail: ekuba@inkubator.nowysacz.pl.


Załączniki:

Karta informacyjna w pdf |

Powrót do wyboru kategorii Powrót do wyboru kategorii