Piątek, 10 lipca 2020 Imieniny obchodzą: Olaf, Filip, Amelia
Szukaj:

Katalog Usług Nowego Sącza

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI

Powrót do wyboru kategorii Powrót do wyboru kategorii

Symbol usługi: WOR-O-2

Wydawanie kopii dokumentacji osobowej i płacowej dla celów emerytalnych i rentowych.

I. OPIS FORMY WYKONANIA USŁUGI:

Pisemne zaświadczenie oraz wydanie dokumentacji płacowej lub osobowej (UWAGA - w archiwum Urzędu Miasta
znajdują się wyłącznie dokumenty jednostek i firm, których organem założycielskim był Prezydent Miasta
Nowego Sącza)

II. WYKAZ WYMAGANYCH DOKUMENTÓW LUB ICH KOPII NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA USŁUGI: Wniosek o wydanie dokumentów

III. RODZAJ I WYSOKOŚĆ OPŁAT ZWIĄZANYCH Z WYKONANIEM USŁUGI: Zwolnione z opłaty skarbowej

IV. INFORMACJA NT. OBOWIĄZKU PRZEDSTAWIENIA DOWODÓW WPŁAT: nie dotyczy

V. INFORMACJA NT. WYMAGANEJ AKTUALNOŚCI ZAŚWIADCZEŃ: nie dotyczy

VI. INFORMACJA NT. TERMINU PRZEDSTAWIENIA WYMAGANYCH DO WGLĄDU DOKUMENTÓW: nie dotyczy

VII. INFORMACJA NT. MOŻLIWOŚCI SPRAWDZANIA STANU SPRAWY: informacje można uzyskać pod nr tel. (018) 44 86 565, 44 86 559

VIII. INFORMACJA NT. SPOSOBU ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW: wniosek:
• można złożyć na dzienniku podawczym w pok.9, Rynek 1 (budynek Ratusza ), 33-300 Nowy Sącz lub
• przesłać listownie na adres: Urząd Miasta Nowego Sącza/Wydział Organizacyjny, Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz lub
• przesłać drogą elektroniczną na adres urzad@nowysacz.pl

IX. INFORMACJA NT. FORMY ODBIORU DOKUMENTU KOŃCZĄCEGO POSTĘPOWANIE: • pismo w sprawie, co do zasady wysyłane jest na adres wskazany we wniosku,
• Urząd może poinformować wnioskodawcę telefonicznie o możliwości odbioru pisma osobiście w siedzibie Urzędu
Miasta tj. Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz, pok. 22 (II piętro) , w tym przypadku wymagane jest aby wnioskodawca
wskazał we wniosku aktualny nr telefonu.

X. MAKSYMALNY TERMIN WYKONANIA USŁUGI: Nie później niż w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku, a sprawy skomplikowane w przeciągu 60 dni.

XI. OPIS TRYBU ODWOŁAWCZEGO: Brak

XII. NAZWA JEDNOSTKI WYKONUJĄCEJ USŁUGĘ: Wydział Organizacyjny
Siedziba: Ratusz, ul. Rynek 1, pok. Nr 9
Telefon: (018) 44 86 565, 44 86 559
E-mail: urząd@nowysacz.pl
Godziny pracy: od pon. do pt. od 7:30 - 15:30

XIII. IMIĘ I NAZWISKO KIEROWNIKA JEDNOSTKI WYKONUJĄCEJ USŁUGĘ: Agata Jasińska

XIV. IMIONA, NAZWISKA I STANOWISKA OSÓB WYKONUJĄCYCH USŁUGĘ: Lucyna Dąbrowska - Główny specjalista, ldabrowska@nowysacz.pl (018) 44 86 565, 44 86 559


XV. PODSTAWA PRAWNA WYKONYWANIA USŁUGI: • Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 217 ze zm.),
• Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1270 ze zm.),
• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 1985 r. w sprawie szczególnych zasad ustalania podstawy wymiaru emerytur i rent (t.j. Dz. U. z 1989 r. Nr 11, poz. 63 ze zm.).

XVI. INFORMACJA NT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:
Uwaga! Patrz właściwy załącznik do Karty Informacyjnej Usługi - ogólna klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych

XVII. DATA OSTATNIEJ AKTUALIZACJI: 30.08.2018 r.

XVIII. IMIĘ I NAZWISKO WŁAŚCICIELA KARTY INFORMACYJNEJ USŁUGI: Agata Jasińska

Załączniki:

Karta informacyjna w pdf | Wniosek | Klauzula informacyjna

Powrót do wyboru kategorii Powrót do wyboru kategorii