Niedziela, 05 lipca 2020 Imieniny obchodzą: Antoni, Karolina, Michał
Szukaj:

Katalog Usług Nowego Sącza

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI

Powrót do wyboru kategorii Powrót do wyboru kategorii

Symbol usługi: SUP-E-11

Umorzenie całości lub części pożyczki z Funduszu Pracy.

I. OPIS FORMY WYKONANIA USŁUGI:

Decyzja administracyjna po uzyskaniu opinii Powiatowej Rady Rynku Pracy.

II. WYKAZ WYMAGANYCH DOKUMENTÓW LUB ICH KOPII NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA USŁUGI: 1. Pisemny wniosek strony o umorzenie całości lub części pożyczki z Funduszu Pracy.
2. Oświadczenie o sytuacji materialnej, rodzinnej i zdrowotnej zobowiązanego (zał. nr 1) oraz:
- dokumenty ustalające wysokość miesięcznych zobowiązań finansowych (dotyczy wnioskodawcy we wspólnym gospodarstwie domowym),
- dokumenty ustalające wysokość uzyskiwanych dochodów (dotyczy wnioskodawcy oraz osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym).


III. RODZAJ I WYSOKOŚĆ OPŁAT ZWIĄZANYCH Z WYKONANIEM USŁUGI: Nie podlega opłacie skarbowej na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 lit. f ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
(t. j. Dz. U. z 2018, poz. 1044).

IV. INFORMACJA NT. OBOWIĄZKU PRZEDSTAWIENIA DOWODÓW WPŁAT: Nie dotyczy.

V. INFORMACJA NT. WYMAGANEJ AKTUALNOŚCI ZAŚWIADCZEŃ: Zaświadczenia obejmują miesiąc poprzedzający datę rozpatrywania wniosku.

VI. INFORMACJA NT. TERMINU PRZEDSTAWIENIA WYMAGANYCH DO WGLĄDU DOKUMENTÓW: Nie określono.

VII. INFORMACJA NT. MOŻLIWOŚCI SPRAWDZANIA STANU SPRAWY: Strona może uzyskać informację na temat stanu załatwienia sprawy w siedzibie Urzędu.

VIII. INFORMACJA NT. SPOSOBU ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW: W Dziale Obsługi Klientów, budynek Sądeckiego Urzędu Pracy, ul. Węgierska 146, dziennik podawczy, parter, pokój nr 8 lub za pośrednictwem poczty.

IX. INFORMACJA NT. FORMY ODBIORU DOKUMENTU KOŃCZĄCEGO POSTĘPOWANIE: Osobisty odbiór w komórce merytorycznej lub za pośrednictwem poczty.

X. MAKSYMALNY TERMIN WYKONANIA USŁUGI: Zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego – niezwłocznie po wydaniu uchwały Powiatowej Rady Rynku Pracy dla Miasta Nowego Sącza.

XI. OPIS TRYBU ODWOŁAWCZEGO: Odwołanie do Wojewody Małopolskiego – Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Krakowie za pośrednictwem Dyrektora Sądeckiego Urzędu Pracy w Nowym Sączu w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji – nie podlega opłacie skarbowej. Stronie przysługuje prawo zrzeczenia się odwołania. Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania składa się do Dyrektora Sądeckiego Urzędu Pracy w Nowym Sączu w trakcie biegu terminu do wniesienia dowołania (14 dni). Z dniem doręczenia do Sądeckiego Urzędu Pracy oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Zrzeczenie się przez stronę prawa do wniesienia odwołania uniemożliwia późniejsze wniesienia przez tę stronę skargi so sądu administracyjnego.

XII. NAZWA JEDNOSTKI WYKONUJĄCEJ USŁUGĘ: Sądecki Urząd Pracy w Nowym Sączu
Siedziba: ul. Węgierska 146
Telefon: (18) 44 89-282
E-mail: sup@sup.nowysacz.pl
Godziny pracy: 7:00-15:00
Godziny przyjmowania klientów: 7:00-14:00
W każdy przedostatni czwartek miesiąca: 7:00 – 13:00

XIII. IMIĘ I NAZWISKO KIEROWNIKA JEDNOSTKI WYKONUJĄCEJ USŁUGĘ: Leszek Langer - Dyrektor Sądeckiego Urzędu Pracy w Nowym Sączu
W sprawach skarg i wniosków przyjmuje w poniedziałki w godz. 8.00 do 15.00

XIV. IMIONA, NAZWISKA I STANOWISKA OSÓB WYKONUJĄCYCH USŁUGĘ: Andrzej Migda – kierownik Działu Obsługi Klientów, tel. (18) 44-89-307, e-mail: amigda@sup.nowysacz.pl
Kinga Dobosz-Wójsik – starszy inspektor powiatowy, tel. (18) 44-89-253, e-mail: dobosz@sup.nowysacz.pl
Katarzyna Sznerich – inspector powiatowy, tel. (18) 44-89-253, e-mail: ksznerich@sup.nowysacz.pl

XV. PODSTAWA PRAWNA WYKONYWANIA USŁUGI: 1. Art. 139 ust. 5 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018, poz. 1265, 1149) w związku z art. 18 ust. 4a, 4b ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (t. j. Dz. U. z 2003 r. nr 58, poz. 514 w brzmieniu obowiązującym w dniu 31.05.2004 r.).
2. Kodeks Postępowania Administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (t. j. Dz. U. z 2017, poz. 1257 z późn. zm.).

XVI. INFORMACJA NT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH: Uwaga! Patrz właściwy załącznik do Karty Informacyjnej Usługi.

XVII. DATA OSTATNIEJ AKTUALIZACJI: 05.09.2018 r.

XVIII. IMIĘ I NAZWISKO WŁAŚCICIELA KARTY INFORMACYJNEJ USŁUGI: Leszek Langer – Dyrektor SUP
tel: (0-18) 448 92 82,
e-mail: langer@sup.nowysacz.pl

Załączniki:

Karta informacyjna w pdf | Oświadczenie | Klauzula informacyjna

Powrót do wyboru kategorii Powrót do wyboru kategorii