Sobota, 11 lipca 2020 Imieniny obchodzą: Benedykt, Olga, Kalina
Szukaj:

Katalog Usług Nowego Sącza

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI

Powrót do wyboru kategorii Powrót do wyboru kategorii

Symbol usługi: SUP-E-14

Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

I. OPIS FORMY WYKONANIA USŁUGI:

Umowa cywilno - prawna

II. WYKAZ WYMAGANYCH DOKUMENTÓW LUB ICH KOPII NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA USŁUGI: 1. Wniosek o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą, producentowi rolnemu, niepublicznemu przedszkolu, niepublicznej szkole z załącznikami:
 Dokumenty poświadczające: formę prawną prowadzonej działalności, rodzaj, zakres działalności, organy lub osoby upoważnione do występowania w imieniu wnioskodawcy w przypadku nie posiadania wpisu do CEIDG lub KRS.
 Zgłoszenie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego
w przypadku niepublicznych przedszkoli i niepublicznych szkół lub innych podmiotów prowadzących działalność
oświatową.
 Akt notarialny, wyciąg z ksiąg wieczystych, zaświadczenie wydane przez Urząd Gminy, decyzja podatkowa – nakaz podatkowy, itp. w przypadku producentów rolnych.
 Umowa spółki w przypadku spółek cywilnych.
 Umowa wynajmu/użyczenia lokalu, w którym będzie utworzone stanowisko pracy w przypadku braku jego wskazania w odpowiednim rejestrze.
 Pouczenie dotyczące refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy (zał. nr 1).
 Oświadczenia wnioskodawcy (załączniki 2-4):
• Oświadczenie wnioskodawcy ubiegającego się o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia
stanowiska pracy (załącznik nr 2),
• oświadczenie o stanie zatrudnienia w okresie ostatnich 6 miesięcy poprzedzających dzień złożenia
wniosku (załącznik nr 3),
• oświadczenie wnioskodawcy dotyczące pomocy de minimis (załącznik nr 4),
 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (załącznik nr 5).
 Załącznik I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187
z 26.06.2014, str. 1) - dołączony m. in. w celu prawidłowego wypełnienia „Formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis” (załącznik nr 6 ).


2. Wniosek o refundację kosztów poniesionych na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego lub skierowanego poszukującego pracy – opiekuna osoby niepełnosprawnej z załącznikami:
 rozliczenie zawierające zestawienie kwot wydatkowanych na zakup wyposażenia lub doposażenia nowo utworzonego
stanowiska pracy z uwzględnieniem podatku od towarów i usług (brutto),
 oświadczenie dotyczące niezmniejszania wymiaru czasu pracy i nierozwiązaniu stosunku pracy z pracownikiem,
 dokumenty potwierdzające poniesienie wydatków wraz z dowodami zapłaty,
 kserokopia ubezpieczenia wyposażenia stanowiska pracy o wartości jednostkowej powyżej 5 000 PLN,
 kserokopia ewidencji środków trwałych i wyposażenia zakupionego ze środków Funduszu Pracy,
 kserokopia umowy rachunku bankowego lub potwierdzenie banku o jego posiadaniu.

Kserokopie dokumentów załączonych do wniosków wymienione w cz. II pkt.1 i 2 winny być potwierdzone za zgodność
z oryginałem.

III. RODZAJ I WYSOKOŚĆ OPŁAT ZWIĄZANYCH Z WYKONANIEM USŁUGI: Brak opłaty


IV. INFORMACJA NT. OBOWIĄZKU PRZEDSTAWIENIA DOWODÓW WPŁAT: Nie dotyczy


V. INFORMACJA NT. WYMAGANEJ AKTUALNOŚCI ZAŚWIADCZEŃ: Dokumenty winny zawierać dane aktualne na dzień składania wniosku.
Zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu – 1 miesiąc od daty wydania.


VI. INFORMACJA NT. TERMINU PRZEDSTAWIENIA WYMAGANYCH DO WGLĄDU DOKUMENTÓW: Nie dotyczy


VII. INFORMACJA NT. MOŻLIWOŚCI SPRAWDZANIA STANU SPRAWY: Informację na temat stanu załatwiania sprawy klient może uzyskać w siedzibie Sądeckiego Urzędu Pracy,
Nowy Sącz, ul. Węgierska 146 – Dział Programów Rynku Pracy,


VIII. INFORMACJA NT. SPOSOBU ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW: Osobiście w siedzibie Sądeckiego Urzędu Pracy, Nowy Sącz, ul. Węgierska 146 - Dział Obsługi Klientów ,
parter, pokój 8 lub za pośrednictwem poczty.


IX. INFORMACJA NT. FORMY ODBIORU DOKUMENTU KOŃCZĄCEGO POSTĘPOWANIE: Osobiście w Dziale Programów Rynku Pracy.


X. MAKSYMALNY TERMIN WYKONANIA USŁUGI: W terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.

XI. OPIS TRYBU ODWOŁAWCZEGO: Nie dotyczy

XII. NAZWA JEDNOSTKI WYKONUJĄCEJ USŁUGĘ: Sądecki Urząd Pracy
Siedziba: Węgierska 146
Telefon: (0-18) 448-92-82
E – mail: sup@sup.nowysacz.pl
Godziny pracy : 7:00-15:00
Godziny przyjmowania klientów: 7:00-14:00
W każdy przedostatni czwartek miesiąca: 7:00-13:00


XIII. IMIĘ I NAZWISKO KIEROWNIKA JEDNOSTKI WYKONUJĄCEJ USŁUGĘ: Leszek Langer
Dyrektor Sądeckiego Urzędu Pracy w Nowym Sączu
Godziny przyjmowania skarg i wniosków : poniedziałek 8:00-15:00.


XIV. IMIONA, NAZWISKA I STANOWISKA OSÓB WYKONUJĄCYCH USŁUGĘ: Sylwia Lachowska – Kierownik Działu Programów Rynku Pracy
e-mail: slachowska@sup.nowysacz.pl
telefon: (0-18) 448-92-79

Irena Skrzypiec-Adamowicz - specjalista ds. programów-doradca klienta
e-mail: iskrzypiec@sup.nowysacz.pl
telefon: (0-18) 448-92-52


XV. PODSTAWA PRAWNA WYKONYWANIA USŁUGI: 1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1265
i 1149)
2. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie dokonywania
z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz przyznawania środków na
podjęcie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1380).
3. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz. U. z 2018 r.
poz. 362)
4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez
podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 311 z późn. zm.)
5. Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013 r. str. 1)
6. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013 r.
str. 9),
7. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17.06.2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne
z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1) ze
szczególnym uwzględnieniem Załącznika nr 1.
8. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 z późn. zm.).

XVI. INFORMACJA NT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH: Uwaga! Patrz właściwy załącznik do Karty Informacyjnej Usługi

XVII. DATA OSTATNIEJ AKTUALIZACJI: 05.09.2018 r.


XVIII. IMIĘ I NAZWISKO WŁAŚCICIELA KARTY INFORMACYJNEJ USŁUGI: Leszek Langer – Dyrektor SUP tel: (0-18) 448 92 82, e-mail: langer@sup.nowysacz.pl

Załączniki:

Karta informacyjna w pdf | Wniosek I | Wniosek II | Klauzula informacyjna

Powrót do wyboru kategorii Powrót do wyboru kategorii