Sobota, 11 lipca 2020 Imieniny obchodzą: Benedykt, Olga, Kalina
Szukaj:

Katalog Usług Nowego Sącza

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI

Powrót do wyboru kategorii Powrót do wyboru kategorii

Symbol usługi: SUP-E-24

Organizacja szkoleń - szkolenia indywidualne i grupowe

I. OPIS FORMY WYKONANIA USŁUGI:


– Umowa cywilno-prawna zawierana z instytucją szkoleniową.

II. WYKAZ WYMAGANYCH DOKUMENTÓW LUB ICH KOPII NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA USŁUGI:
Szkolenia grupowe:
1. Formularz zgłoszeniowy do udziału w szkoleniu (załącznik nr 1)
2. Oświadczenie osoby ubiegającej się o skierowanie na szkolenie (załącznik nr 2).

Szkolenie indywidualne:
1. Wniosek o szkolenie indywidualne (załącznik nr 3) który zawiera m. in.:
- deklaracja pracodawcy o zatrudnieniu osoby po zakończonym szkoleniu,
- oświadczenie o zamiarze uruchomienia działalności gospodarczej,
- oświadczenie osoby ubiegającej się o skierowanie na szkolenie,
- opis stanowiska pracy i warunków pracy.
2. Badania lekarskie (uzależnione od rodzaju szkolenia)


III. RODZAJ I WYSOKOŚĆ OPŁAT ZWIĄZANYCH Z WYKONANIEM USŁUGI: Brak opłat.

IV. INFORMACJA NT. OBOWIĄZKU PRZEDSTAWIENIA DOWODÓW WPŁAT: Nie dotyczy.

V. INFORMACJA NT. WYMAGANEJ AKTUALNOŚCI ZAŚWIADCZEŃ: Nie dotyczy.

VI. INFORMACJA NT. TERMINU PRZEDSTAWIENIA WYMAGANYCH DO WGLĄDU DOKUMENTÓW: Nie dotyczy

VII. INFORMACJA NT. MOŻLIWOŚCI SPRAWDZANIA STANU SPRAWY: Informację na temat stanu załatwienia sprawy klient może uzyskać w siedzibie Sądeckiego Urzędu Pracy, Nowy Sącz
ul. Węgierska 146 – Dział Usług Rynku Pracy.

VIII. INFORMACJA NT. SPOSOBU ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW: W Dziale Obsługi Klientów w Sądeckim Urzędzie Pracy, Nowy Sącz ul. Węgierska 146, parter pokój 8 lub za pośrednictwem poczty.


IX. INFORMACJA NT. FORMY ODBIORU DOKUMENTU KOŃCZĄCEGO POSTĘPOWANIE: Nie dotyczy

X. MAKSYMALNY TERMIN WYKONANIA USŁUGI: Szkolenia grupowe realizowane są zgodnie z planem szkoleń na dany rok.
Szkolenia indywidualne - do 30 dni od dnia złożenia wniosku wraz z kompletem wymaganych dokumentów. O rozpatrzeniu wniosku i podjętej decyzji bezrobotny zostanie powiadomiony na piśmie.


XI. OPIS TRYBU ODWOŁAWCZEGO: Nie dotyczy.
XII. NAZWA JEDNOSTKI WYKONUJĄCEJ USŁUGĘ: Sądecki Urząd Pracy w Nowym Sączu
Siedziba: ul. Węgierska 146
Telefon: 18 44- 89-282
E-mail: sup@sup.nowysacz.pl
Godziny pracy: 7:00-15:00
Godziny przyjmowania klientów: 7:00-14:00
W każdy przedostatni czwartek miesiąca: 7:00 – 13:00

XIII. IMIĘ I NAZWISKO KIEROWNIKA JEDNOSTKI WYKONUJĄCEJ USŁUGĘ: Leszek Langer - Dyrektor Sądeckiego Urzędu Pracy w Nowym Sączu
W sprawach skarg i wniosków przyjmuje w poniedziałki w godz. 8:00 do 15:00


XIV. IMIONA, NAZWISKA I STANOWISKA OSÓB WYKONUJĄCYCH USŁUGĘ: Danuta Pacyna – Kierownik Działu Usług Rynku Pracy
e-mail: dpacyna@sup.nowysacz.pl
telefon: 18 44-89-291

Izabela Ziębowicz-Wróbel – Zastępca Kierownika Działu Usług Rynku Pracy
e-mail: iziebowicz@sup.nowysacz.pl
telefon: 18 44-89-295

Beata Kulig – specjalista ds. rozwoju zawodowego
e-mail: bkulig@sup.nowysacz.pl
telefon: 18 44-89-270

Joanna Skrzypiec – specjalista ds. rozwoju zawodowego
e-mail: jskrzypiec@sup.nowysacz.pl
telefon: 18 44-89-270

XV. PODSTAWA PRAWNA WYKONYWANIA USŁUGI: 1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018, poz. 1265
i 1149),
2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy (Dz.U. z 2014 r. poz. 667).
3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. 2017 poz. 1632)
4. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz.511 z późn. zm.)
5. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 z późn. zm.).


XVI. INFORMACJA NT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH: Uwaga! Patrz właściwy załącznik do Karty Informacyjnej Usługi.


XVII. DATA OSTATNIEJ AKTUALIZACJI: 05.09.2018 r.

XVIII. IMIĘ I NAZWISKO WŁAŚCICIELA KARTY INFORMACYJNEJ USŁUGI: Leszek Langer - Dyrektor SUP telefon 18 44-89-282, e-mail: langer@sup.nowysacz.pl

Załączniki:

Karta informacyjna w pdf | Formularz zgłoszeniowy | Oświadczenie | Wniosek na szkolenie indywidualne | Formularz deklaracji pracodawcy | Opis stanowiska pracy | Klauzula informacyjna

Powrót do wyboru kategorii Powrót do wyboru kategorii