Piątek, 10 lipca 2020 Imieniny obchodzą: Olaf, Filip, Amelia
Szukaj:

Katalog Usług Nowego Sącza

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI

Powrót do wyboru kategorii Powrót do wyboru kategorii

Symbol usługi: SUP-E-19

Współpraca z agencjami zatrudnienia

I. OPIS FORMY WYKONANIA USŁUGI:

Wymiana informacji i pomoc w dystrybucji ogłoszeń dotyczących prowadzonych przez agencję rekrutacji oraz innych wydarzeń.

II. WYKAZ WYMAGANYCH DOKUMENTÓW LUB ICH KOPII NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA USŁUGI:  ogłoszenie lub informacja na temat prowadzonej rekrutacji z wyszczególnieniem stanowiska, wymagań niezbędnych do wykonywania pracy na danym stanowisku oraz warunków, na jakich ma być zatrudniona osoba,
 numer Certyfikatu, wydanego przez Marszałka Województwa, potwierdzający wpis do rejestru agencji zatrudnienia.

III. RODZAJ I WYSOKOŚĆ OPŁAT ZWIĄZANYCH Z WYKONANIEM USŁUGI: Brak opłat.

IV. INFORMACJA NT. OBOWIĄZKU PRZEDSTAWIENIA DOWODÓW WPŁAT: Nie dotyczy.

V. INFORMACJA NT. WYMAGANEJ AKTUALNOŚCI ZAŚWIADCZEŃ: Nie dotyczy.

VI. INFORMACJA NT. TERMINU PRZEDSTAWIENIA WYMAGANYCH DO WGLĄDU DOKUMENTÓW: Nie dotyczy.

VII. INFORMACJA NT. MOŻLIWOŚCI SPRAWDZANIA STANU SPRAWY:  kontakt z doradcą klienta obsługującym pracodawców.

VIII. INFORMACJA NT. SPOSOBU ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW: Osobiście, poczta, fax lub droga e-mailowa.

Uwagi:
Każde przyjęcie ogłoszenia lub informacji o prowadzonej rekrutacji poprzedzone jest sprawdzeniem czy podmiot składający figuruje w KRAZ (Krajowym Rejestrze Agencji Zatrudnienia) na stronie www.kraz.praca.gov.pl oraz czy posiada ważny Certyfikat. Współpraca z agencjami prowadzącymi pośrednictwo pracy na terenie Polski oraz do pracy za granicą opiera się na:
 bieżącej wymianie informacji na temat aktualnie prowadzonych rekrutacji do pracy w kraju i za granicą, jakimi dysponuje agencja,
 udostępnianiu ogłoszeń oraz informacji na temat prowadzonych rekrutacji zgłaszanych przez agencje osobom zainteresowanym,
 upowszechnianiu ogłoszeń i informacji o rekrutacjach poprzez wywieszanie ich na tablicy informacyjnej w siedzibie SUP,
 udzielaniu informacji osobom korzystającym z pośrednictwa agencji zatrudnienia o:
• zasadach działalności agencji,
• zakazie pobierania przez agencję opłat za pośrednictwo (z wyjątkiem dopuszczonych przepisami),
• konieczności zawarcia przez agencję umowy z osobą, dla której poszukuje zatrudnienia za granicą, obowiązku zawierania przez agencję umowy z pracodawcą zagranicznym, do którego zamierza kierować obywateli polskich do pracy,
• zgodności tych umów z zapisami art.85 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
W przypadkach wątpliwych urząd pracy powiadamia właściwego Marszałka Województwa i wnioskuje o przeprowadzenie kontroli agencji zatrudnienia.

IX. INFORMACJA NT. FORMY ODBIORU DOKUMENTU KOŃCZĄCEGO POSTĘPOWANIE: Nie dotyczy

X. MAKSYMALNY TERMIN WYKONANIA USŁUGI: Niezwłocznie

XI. OPIS TRYBU ODWOŁAWCZEGO: Nie dotyczy.

XII. NAZWA JEDNOSTKI WYKONUJĄCEJ USŁUGĘ: Sądecki Urząd Pracy w Nowym Sączu
Siedziba: ul. Węgierska 146
Telefon: 18 44-89-282
E-mail: sup@sup.nowysacz.pl
Godziny pracy: 7:00-15:00
Godziny przyjmowania klientów: 7:00-14:00
W każdy przedostatni czwartek miesiąca: 7:00 – 13:00

XIII. IMIĘ I NAZWISKO KIEROWNIKA JEDNOSTKI WYKONUJĄCEJ USŁUGĘ: Leszek Langer - Dyrektor Sądeckiego Urzędu Pracy w Nowym Sączu
W sprawach skarg i wniosków przyjmuje w poniedziałki w godz. 8.00 do 15.00

XIV. IMIONA, NAZWISKA I STANOWISKA OSÓB WYKONUJĄCYCH USŁUGĘ: Danuta Pacyna - Kierownika Działu Usług Rynku Pracy
e-mail: dpacyna@sup.nowysacz.pl
telefon: 18 44-89-291

Izabela Ziębowicz – Wróbel - Z-ca Kierownika Działu Usług Rynku Pracy
e-mail: iziebowicz@sup.nowysacz.pl
telefon: 18 44-89-295

Sabina Pawłowska – doradca zawodowy - doradca klienta
(branża handlowa i usługowa)
e-mail: spawlowska@sup.nowysacz.pl
telefon: 18 44-89-277


XV. PODSTAWA PRAWNA WYKONYWANIA USŁUGI: 1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1265
i 1149).
2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 667).
3. Kodeks Postępowania Administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257).

XVI. INFORMACJA NT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH: Uwaga! Patrz właściwy załącznik do Karty Informacyjnej Usługi.

XVII. DATA OSTATNIEJ AKTUALIZACJI: 05.09.2018 r.

XVIII. IMIĘ I NAZWISKO WŁAŚCICIELA KARTY INFORMACYJNEJ USŁUGI: Leszek Langer – Dyrektor SUP telefon: 18 44-89-282, e-mail: langer@sup.nowysacz.pl

Załączniki:

Karta informacyjna w pdf

Powrót do wyboru kategorii Powrót do wyboru kategorii