Niedziela, 05 lipca 2020 Imieniny obchodzą: Antoni, Karolina, Michał
Szukaj:

Katalog Usług Nowego Sącza

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI

Powrót do wyboru kategorii Powrót do wyboru kategorii

Symbol usługi: SUP-E-33

Przyznanie stypendium z Funduszu Pracy osobie z prawem do stypendium na dalszą naukę, która podjęła zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą

I. OPIS FORMY WYKONANIA USŁUGI:

Decyzja administracyjna.

II. WYKAZ WYMAGANYCH DOKUMENTÓW LUB ICH KOPII NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA USŁUGI: 1. Wniosek o przyznanie stypendium.
2. Umowa o pracę, umowa dotycząca podjęcia innej pracy zarobkowej lub dokument potwierdzający podjęcie działalności gospodarczej.
3. Zaświadczenie ze szkoły potwierdzające kontynuowanie nauki.
4. Zaświadczenie ze szkoły lub oświadczenie bezrobotnego złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań stwierdzające kontynuowanie nauki oraz oświadczenie o kontynuowaniu pracy, za każdy miesiąc przysługiwania stypendium.

III. RODZAJ I WYSOKOŚĆ OPŁAT ZWIĄZANYCH Z WYKONANIEM USŁUGI: Nie podlega opłacie skarbowej na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 lit. f ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1044).

IV. INFORMACJA NT. OBOWIĄZKU PRZEDSTAWIENIA DOWODÓW WPŁAT: Nie dotyczy.

V. INFORMACJA NT. WYMAGANEJ AKTUALNOŚCI ZAŚWIADCZEŃ: Nie dotyczy.

VI. INFORMACJA NT. TERMINU PRZEDSTAWIENIA WYMAGANYCH DO WGLĄDU DOKUMENTÓW: W dniu złożenia wniosku lub w terminie 7 dni od otrzymania wezwania do usunięcia braków formalnych podania.

VII. INFORMACJA NT. MOŻLIWOŚCI SPRAWDZANIA STANU SPRAWY: Informację na temat stanu załatwiania sprawy klient może uzyskać w siedzibie Urzędu, w Dziale Informacji, Ewidencji i Świadczeń.

VIII. INFORMACJA NT. SPOSOBU ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW: Dokumenty należy złożyć w Dziale Obsługi Klientów /pok. Nr 8 na parterze budynku SUP/ lub przesłać za pośrednictwem poczty.

IX. INFORMACJA NT. FORMY ODBIORU DOKUMENTU KOŃCZĄCEGO POSTĘPOWANIE: Osobisty odbiór na stanowisku merytorycznym lub za pośrednictwem poczty za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

X. MAKSYMALNY TERMIN WYKONANIA USŁUGI: Niezwłocznie – zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego.

XI. OPIS TRYBU ODWOŁAWCZEGO: Odwołanie wnosi się do Wojewody Małopolskiego – Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie za pośrednictwem Dyrektora Sądeckiego Urzędu Pracy w Nowym Sączu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Nie podlega opłacie skarbowej. Stronie przysługuje prawo do zrzeczenia się odwołania. Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania składa się do Dyrektora Sądeckiego Urzędu Pracy w Nowym Sączu w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania (14 dni). Z dniem doręczenia do Sądeckiego Urzędu Pracy oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Zrzeczenie się prawa do wniesienia odwołania uniemożliwia późniejsze wniesienie skargi do sądu administracyjnego.

XII. NAZWA JEDNOSTKI WYKONUJĄCEJ USŁUGĘ: Sądecki Urząd Pracy w Nowym Sączu
Siedziba: ul. Węgierska 146, 33-300 Nowy Sącz
Telefon: (18) 44-89-282
Fax: (18) 44-89-313
E-mail: sup@sup.nowysacz.pl
Godziny pracy: 7:00 – 15:00
Godziny przyjmowania klientów: 7:00 – 14:00, w każdy przedostatni czwartek miesiąca: 7:00 – 13:00
NIP: 734-102-42-70
REGON: 492025071
Kod terytorialny GUS: 1262

XIII. IMIĘ I NAZWISKO KIEROWNIKA JEDNOSTKI WYKONUJĄCEJ USŁUGĘ: Leszek Langer – Dyrektor SUP
W sprawach skarg i wniosków przyjmuje w poniedziałki w godzinach 8:00 – 15:00.

XIV. IMIONA, NAZWISKA I STANOWISKA OSÓB WYKONUJĄCYCH USŁUGĘ: Iwona Pawlikowska – kierownik Działu Informacji, Ewidencji i Świadczeń
tel: (18) 44-89-251, e-mail: ipawlikowska@sup.nowysacz.pl, pokój nr 107
Urszula Migacz – specjalista ds. ewidencji i świadczeń
tel: (18) 44-89-256, e-mail: umigacz@sup.nowysacz.pl, pokój nr 102

XV. PODSTAWA PRAWNA WYKONYWANIA USŁUGI: 1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 1265
i 1149),
2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, stypendium i dodatku aktywizacyjnego (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1189).

XVI. INFORMACJA NT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH: Uwaga! Patrz właściwy załącznik do Karty Informacyjnej Usługi.

XVII. DATA OSTATNIEJ AKTUALIZACJI: 05.09.2018 r.

XVIII. IMIĘ I NAZWISKO WŁAŚCICIELA KARTY INFORMACYJNEJ USŁUGI: Leszek Langer – Dyrektor SUP
tel: (18) 44-89-282, e-mail: langer@sup.nowysacz.pl


Załączniki:

Karta informacyjna w pdf | Wniosek | Zaświadczenie I | Zaświadczenie II | Oświadczenie | Kluzula informacyjna

Powrót do wyboru kategorii Powrót do wyboru kategorii