Środa, 15 lipca 2020 Imieniny obchodzą: Henryk, Włodzimierz, Bonawentura
Szukaj:

Katalog Usług Nowego Sącza

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI

Powrót do wyboru kategorii Powrót do wyboru kategorii

Symbol usługi: SUP-E-40

Zwrot kosztów zakwaterowania

I. OPIS FORMY WYKONANIA USŁUGI:

Pismo informujące o przyznaniu zwrotu kosztów zakwaterowania
II. WYKAZ WYMAGANYCH DOKUMENTÓW LUB ICH KOPII NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA USŁUGI: 1. Wniosek o przyznanie/o przedłużenie zwrotu kosztów zakwaterowania w związku z podjęciem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej /stażu /przygotowania zawodowego dorosłych wraz z załącznikami:
• umowa: o pracę, zlecenia, o dzieło, inne,
• umowa najmu mieszkania.
2. Rozliczenie kosztów zakwaterowania w związku z podjęciem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej/stażu/przygotowania zawodowego dorosłych wraz z załącznikami:
• rachunek za hotel,
• pokwitowanie wpłaty za wynajem mieszkania.
Kserokopie przedkładanych załączników winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem.

III. RODZAJ I WYSOKOŚĆ OPŁAT ZWIĄZANYCH Z WYKONANIEM USŁUGI: Brak opłat.

IV. INFORMACJA NT. OBOWIĄZKU PRZEDSTAWIENIA DOWODÓW WPŁAT: Nie dotyczy.

V. INFORMACJA NT. WYMAGANEJ AKTUALNOŚCI ZAŚWIADCZEŃ: Nie dotyczy.

VI. INFORMACJA NT. TERMINU PRZEDSTAWIENIA WYMAGANYCH DO WGLĄDU DOKUMENTÓW: Nie dotyczy.

VII. INFORMACJA NT. MOŻLIWOŚCI SPRAWDZANIA STANU SPRAWY: Informacje na temat stanu załatwienia sprawy klient może uzyskać w siedzibie Sądeckiego Urzędu Pracy, Nowy Sącz,
ul. Węgierska 146 – Dział Programów Rynku Pracy.

VIII. INFORMACJA NT. SPOSOBU ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW: Osobiście w siedzibie Sądeckiego Urzędu Pracy, Nowy Sącz, ul. Węgierska 146 – Biuro Obsługi Klienta i Promocji, parter, pokój 8 lub za pośrednictwem poczty.

IX. INFORMACJA NT. FORMY ODBIORU DOKUMENTU KOŃCZĄCEGO POSTĘPOWANIE: Osobiście w Dziale Programów Rynku Pracy lub za pośrednictwem poczty.

X. MAKSYMALNY TERMIN WYKONANIA USŁUGI: W terminie jednego miesiąca od dnia złożenia kompletnego wniosku.

XI. OPIS TRYBU ODWOŁAWCZEGO: Nie dotyczy.

XII. NAZWA JEDNOSTKI WYKONUJĄCEJ USŁUGĘ: Sądecki Urząd Pracy w Nowym Sączu
Siedziba: ul. Węgierska 146
Telefon: 18 44-89-282
E-mail: sup@sup.nowysacz.pl
godziny pracy: 7:00-15:00
Godziny przyjmowania klientów: 7:00-14:00
W każdy przedostatni czwartek miesiąca: 7:00 – 13:00

XIII. IMIĘ I NAZWISKO KIEROWNIKA JEDNOSTKI WYKONUJĄCEJ USŁUGĘ: Leszek Langer - Dyrektor Sądeckiego Urzędu Pracy w Nowym Sączu
W sprawach skarg i wniosków przyjmuje w poniedziałki w godz. 8.00 do 15.00

XIV. IMIONA, NAZWISKA I STANOWISKA OSÓB WYKONUJĄCYCH USŁUGĘ: Sylwia Lachowska – Kierownik Działu Programów Rynku Pracy
e-mail: slachowska@sup.nowysacz.pl
telefon: 18 44-89-279

Maria Janiszewska – specjalista ds. programów – doradca klienta
e-mail: mjaniszewska@sup.nowysacz.pl
telefon: 18 44-89-299


XV. PODSTAWA PRAWNA WYKONYWANIA USŁUGI: Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1065 z późn. zm.).

XVI. DATA OSTATNIEJ AKTUALIZACJI: 26.09.2017r.

XVII. IMIĘ I NAZWISKO WŁAŚCICIELA KARTY INFORMACYJNEJ USŁUGI: Leszek Langer – Dyrektor SUP telefon: 18 44-89-282, e-mail: langer@sup.nowysacz.pl


Załączniki:

Karta informacyjna w pdf | Wniosek | Formularz rozliczenia | Pokwitowanie wpłaty

Powrót do wyboru kategorii Powrót do wyboru kategorii