Niedziela, 05 lipca 2020 Imieniny obchodzą: Antoni, Karolina, Michał
Szukaj:

Katalog Usług Nowego Sącza

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI

Powrót do wyboru kategorii Powrót do wyboru kategorii

Brak obrazka

Symbol usługi: WOS-A-23

Zmiana lasu na użytek rolny w przypadku szczególnie uzasadnionych potrzeb właściciela

I. OPIS FORMY WYKONANIA USŁUGI:

decyzja

II. WYKAZ WYMAGANYCH DOKUMENTÓW LUB ICH KOPII NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA USŁUGI: Wniosek z załącznikami:
- dowód własności gruntu (numer Księgi Wieczystej)
- wyrys mapy ewidencyjnej

III. RODZAJ I WYSOKOŚĆ OPŁAT ZWIĄZANYCH Z WYKONANIEM USŁUGI: Opłata skarbowa za wydanie decyzji – 10 zł.

IV. INFORMACJA NT. OBOWIĄZKU PRZEDSTAWIENIA DOWODÓW WPŁAT: Przedłożenie dowodu wpłaty przy składanym wniosku.

V. INFORMACJA NT. WYMAGANEJ AKTUALNOŚCI ZAŚWIADCZEŃ: Aktualny dowód własności gruntu.

VI. INFORMACJA NT. TERMINU PRZEDSTAWIENIA WYMAGANYCH DO WGLĄDU DOKUMENTÓW: Przy osobistym odbiorze decyzji – wymagany do wglądu dokument stwierdzający tożsamość wnioskodawcy.

VII. INFORMACJA NT. MOŻLIWOŚCI SPRAWDZANIA STANU SPRAWY: Stan sprawy można sprawdzić:
- pod numerem telefonu (18) 44-86-755
- osobiście w lokalu Wydziału Ochrony Środowiska

VIII. INFORMACJA NT. SPOSOBU ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW: Wymagane dokumenty można złożyć:
- drogą pocztową
- za pośrednictwem elektronicznego dziennika podawczego www.bip.nowysacz.pl
- w Biurze Obsługi Mieszkańców
- w punkcie informacyjno – kasowym Urzędu Miasta Nowego Sącza (Galeria Handlowa Trzy Korony)
- w lokalu Wydziału Ochrony Środowiska

IX. INFORMACJA NT. FORMY ODBIORU DOKUMENTU KOŃCZĄCEGO POSTĘPOWANIE: Odbiór drogą pocztową lub w lokalu Wydziału Ochrony Środowiska.

X. MAKSYMALNY TERMIN WYKONANIA USŁUGI: Nie później niż w ciągu miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

XI. OPIS TRYBU ODWOŁAWCZEGO: Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu w terminie 14 dni od daty jej doręczenia za pośrednictwem Prezydenta Miasta Nowego Sącza.

XII. NAZWA JEDNOSTKI WYKONUJĄCEJ USŁUGĘ: Wydział Ochrony Środowiska
ul. Szwedzka 2, 33-300 Nowy Sącz
telefon (18) 44-86-750
fax (18) 44-86-755
godziny pracy od poniedziałku do piątku 730 – 1530

XIII. IMIĘ I NAZWISKO KIEROWNIKA JEDNOSTKI WYKONUJĄCEJ USŁUGĘ: Marta Wieciech – Kumięga – Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Nowego Sącza

XIV. IMIONA, NAZWISKA I STANOWISKA OSÓB WYKONUJĄCYCH USŁUGĘ: *Henryk Szczygieł – inspektor
tel. (18) 44-86-755
mail hszczygiel@nowysacz.pl
XV. PODSTAWA PRAWNA WYKONYWANIA USŁUGI:  ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 788 ze zm.)
 ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.)

XVI. INFORMACJA NT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH: Uwaga! Patrz właściwy załącznik do Karty Informacyjnej Usługi.

XVII. DATA OSTATNIEJ AKTUALIZACJI: wrzesień 2018 r.

XVIII. IMIĘ I NAZWISKO WŁAŚCICIELA KARTY INFORMACYJNEJ USŁUGI: Marta Wieciech – Kumięga – Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Nowego Sącza
ul. Szwedzka 2, 33-300 Nowy Sącz
telefon (18) 44-86-760
mail mwieciech@nowysacz.pl

Załączniki:

Karta informacyjna w pdf | Klauzula informacyjna

Powrót do wyboru kategorii Powrót do wyboru kategorii