Niedziela, 05 lipca 2020 Imieniny obchodzą: Antoni, Karolina, Michał
Szukaj:

Katalog Usług Nowego Sącza

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI

Powrót do wyboru kategorii Powrót do wyboru kategorii

Symbol usługi: WGM-A-19

Wykreślanie hipotek

I. OPIS FORMY WYKONANIA USŁUGI:

Oświadczenie pisemne Prezydenta Miasta Nowego Sącza reprezentującego Miasto Nowy Sącz oraz Skarb Państwa

II. WYKAZ WYMAGANYCH DOKUMENTÓW LUB ICH KOPII NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA USŁUGI: 1. Wniosek zainteresowanego
2. Dowód wpłaty kwoty dokonanej tytułem spłaty hipoteki
3. Dowód wpłaty opłaty skarbowej

III. RODZAJ I WYSOKOŚĆ OPŁAT ZWIĄZANYCH Z WYKONANIEM USŁUGI: 1. Opłaty skarbowej w wysokości 82,00 zł (słownie złotych: osiemdziesiąt dwa 00/100) odrębnie dla każdej z hipotek, pobieranej na podstawie części III pkt 44 ppkt 2 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1827, z późn. zm.).

IV. INFORMACJA NT. OBOWIĄZKU PRZEDSTAWIENIA DOWODÓW WPŁAT: Nie dotyczy

V. INFORMACJA NT. WYMAGANEJ AKTUALNOŚCI ZAŚWIADCZEŃ: Nie dotyczy

VI. INFORMACJA NT. TERMINU PRZEDSTAWIENIA WYMAGANYCH DO WGLĄDU DOKUMENTÓW: Nie dotyczy

VII. INFORMACJA NT. MOŻLIWOŚCI SPRAWDZANIA STANU SPRAWY: W siedzibie Wydziału Geodezji i Mienia – osobiście lub telefonicznie

VIII. INFORMACJA NT. SPOSOBU ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW: W Biurze Obsługi Mieszkańców, budynek Ratusza, Rynek 1, dziennik podawczy, parter, pokój nr 9 lub w sekretariacie Wydziału Geodezji i Mienia ul. Szwedzka 2, II piętro, pokój nr 213, w Punkcie Informacyjno – Kasowym Urzędu Miasta Nowego Sącza w Galerii Trzy Korony, ul. Lwowska 80, 33-300 Nowy Sącz.

IX. INFORMACJA NT. FORMY ODBIORU DOKUMENTU KOŃCZĄCEGO POSTĘPOWANIE: Odbiór osobisty w siedzibie Wydziału Geodezji i Mienia, lub przesłanie pocztą

X. MAKSYMALNY TERMIN WYKONANIA USŁUGI: 1 miesiąc

XI. OPIS TRYBU ODWOŁAWCZEGO: Nie przysługuje
XII. NAZWA JEDNOSTKI WYKONUJĄCEJ USŁUGĘ: Wydział Geodezji i Mienia – Referat Geodezji, Referat Gospodarki Nieruchomościami
Siedziba: ul. Szwedzka 2, II piętro
Telefon: 018-44-86-700
Fax: 018-443-45-88, 018-44-86-701
Godziny pracy: poniedziałek – piątek: 7.30 – 15.30

XIII. IMIĘ I NAZWISKO KIEROWNIKA JEDNOSTKI WYKONUJĄCEJ USŁUGĘ: Krzysztof Kurzeja
W sprawach skarg i wniosków przyjmuje w każdą środę w godzinach: 11.00-13.00 – po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu spotkania.

XIV. IMIONA, NAZWISKA I STANOWISKA OSÓB WYKONUJĄCYCH USŁUGĘ: Dariusz Smoleń – Inspektor
ul. Szwedzka 2, II piętro, pokój nr 209
Telefon: 018-44-86-742
E-mail: dsmolen@nowysacz.pl
Godziny pracy: poniedziałek – piątek: 7.30 – 15.30
Tomasz Piętka - Podinspektor
ul. Szwedzka 2, II piętro, pokój nr 207
Telefon: 018-44-86-720
E-mail: tpietka@nowysacz.pl
Godziny pracy: poniedziałek – piątek: 7.30 – 15.30

W zakresie hipotek kaucyjnych:
Ewa Tokarz – Podinspektor
ul. Szwedzka 2, II piętro, pokój nr 210
Telefon: 018-44-86-732
E-mail: etokarz@nowysacz.pl
Godziny pracy: poniedziałek – piątek: 7.30 – 15.30

XV. PODSTAWA PRAWNA WYKONYWANIA USŁUGI: 1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j., Dz. U. z 2017 roku, poz. 459, z późn. zm.)
2. art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1857, z późn. zm.)

XVI. INFORMACJA NT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH: Patrz „Klauzula informacyjna” – załącznik do Karty Informacyjnej Usługi.

XVII. DATA OSTATNIEJ AKTUALIZACJI: 22.11.2018 r.

XVIII. IMIĘ I NAZWISKO WŁAŚCICIELA KARTY INFORMACYJNEJ USŁUGI:
Dariusz Smoleń – Inspektor
ul. Szwedzka 2, II piętro, pokój nr 209
Telefon: 018-44-86-742
E-mail: dsmolen@nowysacz.pl
Godziny pracy: poniedziałek – piątek: 7.30 – 15.30

Ewa Tokarz – Podinspektor
ul. Szwedzka 2, II piętro, pokój nr 210
Telefon: 018-44-86-732
E-mail: etokarz@nowysacz.pl
Godziny pracy: poniedziałek – piątek: 7.30 – 15.30

Tomasz Piętka - Podinspektor
ul. Szwedzka 2, II piętro, pokój nr 200
Telefon: 018-44-86-720
E-mail: tpietka@nowysacz.pl
Godziny pracy: poniedziałek – piątek: 7.30 – 15.30

Załączniki:

Karta informacyjna w pdf | Formularz wniosku | Klauzula informacyjna

Powrót do wyboru kategorii Powrót do wyboru kategorii