Sobota, 11 lipca 2020 Imieniny obchodzą: Benedykt, Olga, Kalina
Szukaj:

Katalog Usług Nowego Sącza

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI

Powrót do wyboru kategorii Powrót do wyboru kategorii

Brak obrazka

Symbol usługi: WED-A-3

Dofinansowanie kosztów kształcenia pracownika młodocianego

I. OPIS FORMY WYKONANIA USŁUGI:

Decyzja.

II. WYKAZ WYMAGANYCH DOKUMENTÓW LUB ICH KOPII NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA USŁUGI: Do wniosku należy załączyć, własnoręcznie potwierdzone za zgodność z oryginałem, kopie: dokumentów potwierdzających, że pracodawca lub osoba prowadząca w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianego wraz z potwierdzeniem zatrudnienia takiej osoby oraz zaświadczenie określające staż pracy instruktora przygotowania zawodowego – jeśli z przepisów to wynika; umowy
o pracę zawartej z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego; dyplomu, świadectwa lub zaświadczenia potwierdzającego, że młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie oraz wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc
de minimis, oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w okresie obejmującym bieżący rok kalendarzowy oraz dwa poprzedzające go lata kalendarzowe.

III. RODZAJ I WYSOKOŚĆ OPŁAT ZWIĄZANYCH Z WYKONANIEM USŁUGI: Bez opłat.


IV. INFORMACJA NT. OBOWIĄZKU PRZEDSTAWIENIA DOWODÓW WPŁAT: Nie dotyczy.


V. INFORMACJA NT. WYMAGANEJ AKTUALNOŚCI ZAŚWIADCZEŃ: Nie dotyczy.

VI. INFORMACJA NT. TERMINU PRZEDSTAWIENIA WYMAGANYCH DO WGLĄDU DOKUMENTÓW: Nie dotyczy.


VII. INFORMACJA NT. MOŻLIWOŚCI SPRAWDZANIA STANU SPRAWY: W każdym czasie osobiście, e -mailowo, telefonicznie.


VIII. INFORMACJA NT. SPOSOBU ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW: Możliwość złożenia dokumentów za pośrednictwem elektronicznego dziennika podawczego, drogą pocztową, w Biurze Obsługi Mieszkańców, w siedzibie Wydziału Edukacji i Wychowania lub w Punkcie Informacyjnym Urzędu Miasta Nowego Sącza (Galeria Trzy Korony).

IX. INFORMACJA NT. FORMY ODBIORU DOKUMENTU KOŃCZĄCEGO POSTĘPOWANIE: Decyzja zostaje wysłana drogą pocztową na podany adres pracodawcy, za zwrotnym potwierdzeniem jej odbioru, natomiast kwota dofinansowania kształcenia młodocianego pracownika zostaje przekazana na podany przez pracodawcę rachunek bankowy.

X. MAKSYMALNY TERMIN WYKONANIA USŁUGI: Do 2 miesięcy, jeśli są środki zabezpieczone w budżecie Kuratorium Oświaty w Krakowie. Natomiast w przypadku braku środków finansowych, które otrzymujemy z Kuratorium Oświaty w Krakowie jako dotację celową na niniejsze zadanie – termin wykonania usługi może się przedłużyć do czasu przekazania miastu odpowiednich środków.

XI. OPIS TRYBU ODWOŁAWCZEGO: Od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Nowym Sączu przy ulicy Gorzkowskiej 30, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Nowego Sącza,
w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.XII. NAZWA JEDNOSTKI WYKONUJĄCEJ USŁUGĘ: Wydział Edukacji i Wychowania Urzędu Miasta Nowego Sącza, ul. Jagiellońska 14,
tel. 18 4141375, poniedziałek - piątek w godz. 7.30 do 15.30


XIII. IMIĘ I NAZWISKO KIEROWNIKA JEDNOSTKI WYKONUJĄCEJ USŁUGĘ: Małgorzata Belska - poniedziałek - piątek w godz.7.30 do 15.30


XIV. IMIONA, NAZWISKA I STANOWISKA OSÓB WYKONUJĄCYCH USŁUGĘ: Zofia Malczak-Kiełbasa – główny specjalista WED, ul. Jagiellońska 14, tel.18 4141375
adres e-mai:zmalczak@nowysacz.pl,


XV. PODSTAWA PRAWNA WYKONYWANIA USŁUGI: Art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz .U z 2018 r., poz.966 ze zm.

XVI. INFORMACJA NT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH: (Uwaga! Ogólna Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych przez Miasto Nowy Sącz stanowi załącznik do Karty Informacyjnej Usługi.)

XVII. DATA OSTATNIEJ AKTUALIZACJI: 01.03.2019 r.

XVIII. IMIĘ I NAZWISKO WŁAŚCICIELA KARTY INFORMACYJNEJ USŁUGI: Małgorzata Belska – dyrektor WED- 18 4141371, e-mail:mbelska@nowysacz.pl


Załączniki:

Karta informacyjna w pdf | Formularz wniosku | Klauzula informacyjna

Powrót do wyboru kategorii Powrót do wyboru kategorii