Środa, 15 lipca 2020 Imieniny obchodzą: Henryk, Włodzimierz, Bonawentura
Szukaj:

Katalog Usług Nowego Sącza

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI

Powrót do wyboru kategorii Powrót do wyboru kategorii

Brak obrazka

Symbol usługi: WED-A-4

Pomoc zdrowotna

I. OPIS FORMY WYKONANIA USŁUGI:

Informację o przyznaniu zasiłku pieniężnego na pomoc zdrowotną wraz z przekazanymi środkami finansowymi na ten cel zwiększającymi budżet jednostki oświatowej zatrudniającej nauczyciela bądź obejmującej pomocą socjalną nauczyciela emeryta lub rencistę - ubiegających się o zapomogę zdrowotną otrzymuje dana jednostka oświatowa, która następnie przekazuje wysokość przyznanej zapomogi na odpowiedni rachunek bankowy zainteresowanego nauczyciela. W przypadku nieprzyznania zapomogi nauczyciel otrzymuje informację wraz z uzasadnieniem na adres domowy, natomiast jednostka oświatowa zatrudniająca nauczyciela bądź obejmująca pomocą socjalną nauczyciela emeryta lub rencistę otrzymuje informację do wiadomości.

II. WYKAZ WYMAGANYCH DOKUMENTÓW LUB ICH KOPII NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA USŁUGI: Do wniosku należy załączyć zgodnie z ust. 4 § 8 Uchwały Nr IX/75/2015 Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 17 marca 2015 r. następujące dokumenty:
1) zaświadczenie lekarskie potwierdzające:
a) leczenie związane z długotrwałą, przewlekłą, ciężką lub nieuleczalną chorobą,
b) leczenie specjalistyczne,
c) stosowanie protezy, sprzętu medycznego, ortopedycznego, rehabilitacyjnego, okularów, itp.;
d) stosowanie specjalnej diety, zapewnienie dodatkowej opieki choremu itp.
2) faktury lub rachunki imienne potwierdzające poniesienie kosztów związanych z leczeniem
lub zakupem, o których mowa w § 5 uchwały, w roku kalendarzowym składania wniosku,
3) oświadczenie o wysokości średniego miesięcznego dochodu ze wszystkich źródeł przychodu
z całego roku kalendarzowego poprzedzającego rok złożenia wniosku, przypadającego na jednego członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do uchwały,
4) upoważnienie w przypadku, o którym mowa w ust. 1 § 8 uchwały.

III. RODZAJ I WYSOKOŚĆ OPŁAT ZWIĄZANYCH Z WYKONANIEM USŁUGI: Bez opłat.


IV. INFORMACJA NT. OBOWIĄZKU PRZEDSTAWIENIA DOWODÓW WPŁAT: Nie dotyczy.


V. INFORMACJA NT. WYMAGANEJ AKTUALNOŚCI ZAŚWIADCZEŃ: Nie dotyczy.

VI. INFORMACJA NT. TERMINU PRZEDSTAWIENIA WYMAGANYCH DO WGLĄDU DOKUMENTÓW: Nie dotyczy.


VII. INFORMACJA NT. MOŻLIWOŚCI SPRAWDZANIA STANU SPRAWY: W każdym czasie osobiście, e -mailowo, telefonicznie.


VIII. INFORMACJA NT. SPOSOBU ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW: Możliwość złożenia dokumentów za pośrednictwem elektronicznego dziennika podawczego, drogą pocztową, w Biurze Obsługi Mieszkańców, w siedzibie Wydziału Edukacji i Wychowania lub w Punkcie Informacyjnym Urzędu Miasta Nowego Sącza (Galeria Trzy Korony).

IX. INFORMACJA NT. FORMY ODBIORU DOKUMENTU KOŃCZĄCEGO POSTĘPOWANIE: możliwość odbioru osobistego lub wysyłka pocztą.X. MAKSYMALNY TERMIN WYKONANIA USŁUGI: Do 3 miesięcy.


XI. OPIS TRYBU ODWOŁAWCZEGO: Bez odwołania. Brak opłat.


XII. NAZWA JEDNOSTKI WYKONUJĄCEJ USŁUGĘ: Wydział Edukacji i Wychowania Urzędu Miasta Nowego Sącza, ul. Jagiellońska 14,
poniedziałek - piątek w godz. 7.30 do 15.30, tel. 18 4141375,XIII. IMIĘ I NAZWISKO KIEROWNIKA JEDNOSTKI WYKONUJĄCEJ USŁUGĘ: Małgorzata Belska - poniedziałek - piątek w godz.7.30 do 15.30


XIV. IMIONA, NAZWISKA I STANOWISKA OSÓB WYKONUJĄCYCH USŁUGĘ: Zofia Malczak-Kiełbasa – główny specjalista WED, tel.18 4141375
adres: e-mail zmalczak@nowysacz.pl,


XV. PODSTAWA PRAWNA WYKONYWANIA USŁUGI: Art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (j. t. Dz. U. z 2018 r., poz.967
ze zm.), Uchwała Nr IX/75/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie: określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania.


XVI. INFORMACJA NT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH: (Uwaga! Ogólna Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych przez Miasto Nowy Sącz stanowi załącznik do Karty Informacyjnej Usługi.)XVII. DATA OSTATNIEJ AKTUALIZACJI: 01.03.2019 r.

XVIII. IMIĘ I NAZWISKO WŁAŚCICIELA KARTY INFORMACYJNEJ USŁUGI: Małgorzata Belska – dyrektor WED - 18 4141371, e-mail:mbelska@nowysacz.pl

Załączniki:

Karta informacyjna w pdf | Formularz podania | Klauzula informacyjna

Powrót do wyboru kategorii Powrót do wyboru kategorii