Sobota, 11 lipca 2020 Imieniny obchodzą: Benedykt, Olga, Kalina
Szukaj:

Katalog Usług Nowego Sącza

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI

Powrót do wyboru kategorii Powrót do wyboru kategorii

Symbol usługi: WSO-M-6

Zameldowanie na wniosek strony

I. OPIS FORMY WYKONANIA USŁUGI:

Wszelkie wątpliwości dotyczące zgłoszenia zameldowania lub charakteru pobytu osoby w lokalu, w którym ma nastąpić zameldowanie, rozstrzyga się w trybie administracyjnym. Oznacza to konieczność przeprowadzenia postępowania administracyjnego
i wydanie w tym zakresie stosownej decyzji administracyjnej.

Konieczność przeprowadzenia postępowania administracyjnego najczęściej ma miejsce w przypadku, kiedy:
a) dane zawarte w zgłoszeniu oraz załączonych dokumentach budzą wątpliwości organu przyjmującego (tzn. występują braki, których nie można uzupełnić),
b) nieuregulowanego stanu prawnego lokalu, w którym ma nastąpić zameldowanie, przez co nie jest możliwe potwierdzenie faktu pobytu przez osobę uprawnioną do dysponowania lokalem lub osoba ta odmawia dokonania takiego potwierdzenia,
c) gdy organ ma poważne wątpliwości co do faktu przebywania osoby dokonującej zgłoszenia w lokalu, w którym ma nastąpić zameldowanie.

Zastosowanie trybu administracyjnego polega na przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego w celu ustalenia czy osoba faktycznie zamieszkuje w lokalu, w którym ma nastąpić zameldowanie. Po przeprowadzeniu postępowania następuje wydanie rozstrzygającej decyzji administracyjnej o zameldowaniu lub odmowie zameldowania osoby pod wskazanym adresem.

Zameldowanie następuje, gdy osoba zgłaszająca zameldowanie faktycznie przebywa pod adresem wskazanym w zgłoszeniu. W przeciwnym razie organ wydaje decyzję o odmowie zameldowania.

Zameldowanie w lokalu służy wyłącznie celom ewidencyjnym i ma na celu potwierdzenie faktu pobytu w tym lokalu.


II. WYKAZ WYMAGANYCH DOKUMENTÓW LUB ICH KOPII NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA USŁUGI:
1. Wniosek o dokonanie zameldowania decyzją administracyjną.
Wniosek powinien być umotywowany z wyjaśnieniem, dlaczego wnioskodawca nie mógł zameldować się. We wniosku należy wskazać właściciela/współwłaścicieli lokalu, jeżeli jest/są znany/i wnioskodawcy.

2. Wypełniony formularz zgłoszenia odpowiedni do rodzaju zameldowania, o które wnioskodawca się ubiega:
Zgłoszenie pobytu stałego
lub
Zgłoszenie pobytu czasowego

3. Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu: np. umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu (oryginał dokumentu do wglądu) - o ile wnioskodawca taki dokument posiada.

4. W przypadku kiedy wnioskodawca działa przez pełnomocnika pełnomocnictwo.


III. RODZAJ I WYSOKOŚĆ OPŁAT ZWIĄZANYCH Z WYKONANIEM USŁUGI:
Opłata skarbowa:
1. W przypadku, gdy wnioskodawca działa za pośrednictwem pełnomocnika, należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 17 zł
za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.
Opłaty za złożenie pełnomocnictwa nie pobiera się od złożenia dokumentów stwierdzających udzielenie pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

Opłatę skarbową wnieść można
- w Wydziale Spraw Obywatelskich i Ewidencji Ludności ul. Szwedzka 2, I piętro, pok. nr 4
- w kasie Urzędu w ratuszu ul. Rynek 1
- w punkcie informacyjno-kasowym w Galerii Trzy Korony, na poziomie -2
lub
- na rachunek bankowy nr:
33 1050 1445 1000 0023 5299 0531
Urząd Miasta Nowego Sącza, Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz,
ING Bank Śląski SA O/Nowy Sącz
tytuł przelewu: „opłata skarbowa – nazwisko i imię”

IV. INFORMACJA NT. OBOWIĄZKU PRZEDSTAWIENIA DOWODÓW WPŁAT: Dołącza się do wniosku o zameldowanie

V. INFORMACJA NT. WYMAGANEJ AKTUALNOŚCI ZAŚWIADCZEŃ: Nie dotyczy

VI. INFORMACJA NT. TERMINU PRZEDSTAWIENIA WYMAGANYCH DO WGLĄDU DOKUMENTÓW: W chwili składania wniosku

VII. INFORMACJA NT. MOŻLIWOŚCI SPRAWDZANIA STANU SPRAWY: Strona ma prawo wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów. Prawo to przysługuje również po zakończeniu postępowania. Czynności te są dokonywane w lokalu organu administracji publicznej w obecności uzrędnika.

VIII. INFORMACJA NT. SPOSOBU ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:
Dokumenty w formie papierowej złożyć można:
1) osobiście

a) w Wydziale Spraw Obywatelskich i Ewidencji Ludności ul. Szwedzka 2. I piętro pok. nr 3
b) w Biurze Obsługi Mieszkańców w Ratuszu ul. Rynek 1
c) w Punkcie Informacyjno-Kasowym w Galerii Trzy Korony, na poziomie -2
2) pocztą na adres: Urząd Miasta Nowego Sącza, ul. Szwedzka 2, 33-300 Nowy Sącz

Wniosek w formie elektronicznej złożyć można przez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej
- ePUAP https://pz.gov.pl/ formularzem "Pismo ogólne do podmiotu publicznego"

IX. INFORMACJA NT. FORMY ODBIORU DOKUMENTU KOŃCZĄCEGO POSTĘPOWANIE: w formie papierowej listownie lub osobiście w siedzibie Wydziału ul. Szwedzka 2, I piętro, pok. nr 3
w formie dokumentu elektronicznego przez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej - ePuap https://epuap.gov.pl/

X. MAKSYMALNY TERMIN WYKONANIA USŁUGI: Załatwienie sprawy powinno nastąpić nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. O każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie, organ administracji publicznej obowiązany jest zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki
i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.

XI. OPIS TRYBU ODWOŁAWCZEGO: Od decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Małopolskiego w Krakowie za pośrednictwem Prezydenta Miasta Nowego Sącza w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

XII. NAZWA JEDNOSTKI WYKONUJĄCEJ USŁUGĘ: Wydział Spraw Obywatelskich i Ewidencji Ludności
ul. Szwedzka 2, I piętro, pok. nr 3
telefony: (18) 44-86-677
Godziny przyjęć: 07:30 – 15:30

XIII. IMIĘ I NAZWISKO KIEROWNIKA JEDNOSTKI WYKONUJĄCEJ USŁUGĘ: Dyrektor Wydziału: Bożena Borkowska
Godziny przyjęć: 07:30 – 15:30

XIV. IMIONA, NAZWISKA I STANOWISKA OSÓB WYKONUJĄCYCH USŁUGĘ: Inspektor Beata Klatka
Wydział Spraw Obywatelskich i Ewidencji Ludności
ul. Szwedzka 2, I piętro, pok. nr 3
(18) 44-86-677

XV. PODSTAWA PRAWNA WYKONYWANIA USŁUGI:
1. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1382 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.).
3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1044 z późn. zm.).

XVI. INFORMACJA NT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH Uwaga! Patrz właściwy załącznik do Karty Informacyjnej Usług

XVII. DATA OSTATNIEJ AKTUALIZACJI: 4 lutego 2019 r.

XVIII. IMIĘ I NAZWISKO WŁAŚCICIELA KARTY INFORMACYJNEJ USŁUGI: Dyrektor Wydziału: Bożena Borkowska
Wydział Spraw Obywatelskich i Ewidencji Ludności
ul. Szwedzka 2, I piętro, pok. nr 2
(18) 44-86-670

Załączniki:

Karta informacyjna w pdf | Formularz zgłoszenia pobytu stałego | Formularz zgłoszenia pobytu czasowego | Klauzula informacyjna

Powrót do wyboru kategorii Powrót do wyboru kategorii