Sobota, 11 lipca 2020 Imieniny obchodzą: Benedykt, Olga, Kalina
Szukaj:

Katalog Usług Nowego Sącza

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI

Powrót do wyboru kategorii Powrót do wyboru kategorii

Symbol usługi: WSO-E-1

Wydanie nowosądeckiej karty rodziny

I. OPIS FORMY WYKONANIA USŁUGI:

Wydanie Nowosądeckiej Karty Rodziny.

II. WYKAZ WYMAGANYCH DOKUMENTÓW LUB ICH KOPII NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA USŁUGI:
Do korzystania z Programu uprawnione są rodziny wielodzietne (troje lub więcej dzieci), które ponoszą na rzecz Miasta Nowego Sącza opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi naliczoną od członków swojej rodziny oraz spełniają warunki określone
w regulaminie, umieszczonym na stronie www.nkr.nowysacz.pl

Karta wydawana jest na wniosek rodzica na formularzu stanowiącym załącznik do regulaminu programu „Nowosądecka Karta Rodziny”.

Warunkiem otrzymania Karty jest wyrażenie zgody przez rodziców oraz pełnoletnie dzieci na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku.

Do wniosku należy dołączyć:
- w przypadku dzieci powyżej 18 roku życia - dokument potwierdzający kontynuowanie nauki np. legitymacja
lub zaświadczenie potwierdzające kontynuację nauki,
- w przypadku rodziny zastępczej - kopie postanowienia sądu o umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej
(oryginał do wglądu).
- w przypadku dzieci bez ograniczenia wiekowego - orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności
(oryginał do wglądu).

Jeśli karta traci ważność, jej przedłużenie następuje na podstawie wniosku złożonego w tym samym trybie jak dla wydania pierwszej karty. Wniosek o przedłużenie ważności karty można złożyć nie wcześniej niż miesiąc przed upływem okresu jej ważności.

III. RODZAJ I WYSOKOŚĆ OPŁAT ZWIĄZANYCH Z WYKONANIEM USŁUGI:
Karta wydawana jest bezpłatnie dla każdego członka rodziny.

W razie zagubienia karty wydanie duplikatu następuje po uiszczeniu kosztów jego wystawienia w wysokości 10 zł.
Opłatę wnieść można:
w kasie Urzędu w Ratuszu, ul. Rynek 1
w Punkcie Informacyjno-Kasowym w Galerii Trzy Korony, na poziomie -2

lub na rachunek bankowy nr: 15 1050 1445 1000 0023 5299 0564
Urząd Miasta Nowego Sącza, Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz
ING Bank Śląski SA O/Nowy Sącz,
tytuł przelewu: opłata za duplikat nowosądeckiej karty rodziny

IV. INFORMACJA NT. OBOWIĄZKU PRZEDSTAWIENIA DOWODÓW WPŁAT: Przy składaniu wniosku o duplikat karty, dowód uiszczenia opłaty załącza się do wniosku.

V. INFORMACJA NT. WYMAGANEJ AKTUALNOŚCI ZAŚWIADCZEŃ: Nie dotyczy

VI. INFORMACJA NT. TERMINU PRZEDSTAWIENIA WYMAGANYCH DO WGLĄDU DOKUMENTÓW: W momencie składania wniosku

VII. INFORMACJA NT. MOŻLIWOŚCI SPRAWDZANIA STANU SPRAWY: tel: (18) 44-86-674

VIII. INFORMACJA NT. SPOSOBU ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW: Dokumenty w formie papierowej złożyć można:
1) osobiście

a) w Biurze Obsługi Mieszkańców w Ratuszu ul. Rynek 1
b) w Wydziale Spraw Obywatelskich i Ewidencji Ludności Urzędu Miasta Nowego Sącza ul. Szwedzka 2. I piętro pok. nr 5
c) w Punkcie Informacyjno-Kasowym w Galerii Trzy Korony, na poziomie -2

2) pocztą na adres: Urząd Miasta Nowego Sącza, 33-300 Nowy Sącz, ul. Rynek 1

Wniosek w formie elektronicznej złożyć można przez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej
- ePUAP https://pz.gov.pl/ dołączając wniosek o wydanie karty do formularza "Pismo ogólne do podmiotu publicznego"IX. INFORMACJA NT. FORMY ODBIORU DOKUMENTU KOŃCZĄCEGO POSTĘPOWANIE:
Karty może odebrać każdy pełnoletni członek rodziny wskazany we wniosku
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Ewidencji Ludności Urzędu Miasta Nowego Sącza ul. Szwedzka 2. I piętro pok. nr 5
lub w Punkcie Informacyjno-Kasowym w Galerii Trzy Korony, na poziomie -2

X. MAKSYMALNY TERMIN WYKONANIA USŁUGI: Wniosek o wydanie kart rozpatrywany jest w ciągu miesiąca od dnia złożenia kompletnego wniosku.

XI. OPIS TRYBU ODWOŁAWCZEGO: Nie dotyczy

XII. NAZWA JEDNOSTKI WYKONUJĄCEJ USŁUGĘ: Wydział Spraw Obywatelskich i Ewidencji Ludności
ul. Szwedzka 2 (I piętro)
tel. 18 44 86 674, 18 44 86 673
Godziny przyjęć: 07:30 – 15:30

XIII. IMIĘ I NAZWISKO KIEROWNIKA JEDNOSTKI WYKONUJĄCEJ USŁUGĘ: Dyrektor Wydziału: Bożena Borkowska
Godziny przyjęć: 07:30 – 15:30

XIV. IMIONA, NAZWISKA I STANOWISKA OSÓB WYKONUJĄCYCH USŁUGĘ: Podinspektor Maria Pustułka
Inspektor Rafał Tylka
Wydział Spraw Obywatelskich i Ewidencji Ludności
ul. Szwedzka 2, I piętro
(18) 44-86-674

XV. PODSTAWA PRAWNA WYKONYWANIA USŁUGI: 1. Uchwała Nr XV/144/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 września 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII/470/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 maja 2013 roku w sprawie wprowadzenia w życie programu Nowosądecka Karta Rodziny
2. Zarządzenie Nr 177/2013 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 1 lipca 2013 r. w sprawie określenia zakresu rzeczowego
i finansowego ulg i preferencji świadczonych przez jednostki organizacyjne Miasta Nowego Sącza w ramach programu Nowosądecka Karta Rodziny
3. Uchwała Nr XLV/448/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przystąpienia do wprowadzenia
w Nowym Sączu programu Nowosądecka Karta Rodziny

XVI. INFORMACJA NT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH Uwaga! Patrz właściwy załącznik do Karty Informacyjnej Usług

XVI. DATA OSTATNIEJ AKTUALIZACJI: 4 lutego 2019 r.

XVII. IMIĘ I NAZWISKO WŁAŚCICIELA KARTY INFORMACYJNEJ USŁUGI: Dyrektor Wydziału: Bożena Borkowska
Wydział Spraw Obywatelskich i Ewidencji Ludności
ul. Szwedzka 2, I piętro, pok. nr 2
(18) 44-86-670

Załączniki:

Karta informacyjna w pdf | Formularz wniosku | Załącznik nr 1 do wniosku - składa rodzic | Załącznik nr 2 do wniosku - sklada dorosłe dziecko

Powrót do wyboru kategorii Powrót do wyboru kategorii