Piątek, 10 lipca 2020 Imieniny obchodzą: Olaf, Filip, Amelia
Szukaj:

Katalog Usług Nowego Sącza

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI

Powrót do wyboru kategorii Powrót do wyboru kategorii

Symbol usługi: WSO-O-5

Rekompensata za utracone wynagrodzenie oraz zwrot kosztów przejazdu z powodu wezwania do osobistego stawienia się do kwalifikacji wojskowej.

I. OPIS FORMY WYKONANIA USŁUGI:

Decyzja.

II. WYKAZ WYMAGANYCH DOKUMENTÓW LUB ICH KOPII NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA USŁUGI:
- wniosek o wypłatę rekompensaty za utracone wynagrodzenie z powodu wezwania do kwalifikacji wojskowej.
- zaświadczenie wydane przez pracodawcę o utracie wynagrodzenia za czas opuszczony z powodu wezwania.

- wniosek o zwrot kosztów przejazdu.
- oświadczenie o poniesionych kosztach przejazdu.
- bilety za przejazd

W wyżej wymienionych wnioskach wskazuje się nr konta bankowego

III. RODZAJ I WYSOKOŚĆ OPŁAT ZWIĄZANYCH Z WYKONANIEM USŁUGI: Nie podlega opłacie

IV. INFORMACJA NT. OBOWIĄZKU PRZEDSTAWIENIA DOWODÓW WPŁAT: Nie dotyczy

V. INFORMACJA NT. WYMAGANEJ AKTUALNOŚCI ZAŚWIADCZEŃ: Nie dotyczy

VI. INFORMACJA NT. TERMINU PRZEDSTAWIENIA WYMAGANYCH DO WGLĄDU DOKUMENTÓW: Nie dotyczy
VII. INFORMACJA NT. MOŻLIWOŚCI SPRAWDZANIA STANU SPRAWY: Nie dotyczy
VIII. INFORMACJA NT. SPOSOBU ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW: Dokumenty w formie papierowej złożyć można:
1) osobiście

a) w Wydziale Spraw Obywatelskich i Ewidencji Ludności ul. Szwedzka 2. I piętro pok. nr 3
b) w Biurze Obsługi Mieszkańców w Ratuszu ul. Rynek 1
c) w Punkcie Informacyjno-Kasowym w Galerii Trzy Korony, na poziomie -2

2) listownie adres: Wydział Spraw Obywatelskich i Ewidencji Ludności Urzędu Miasta Nowego Sącza ul. Szwedzka 2

Wniosek w formie elektronicznej złożyć można przez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej
- ePUAP https://pz.gov.pl/ formularzem "Pismo ogólne do podmiotu publicznego"
IX. INFORMACJA NT. FORMY ODBIORU DOKUMENTU KOŃCZĄCEGO POSTĘPOWANIE: w formie papierowej listownie lub osobiście w siedzibie Wydziału ul. Szwedzka 2, I piętro, pok. nr 3
w formie dokumentu elektronicznego przez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej - ePuap https://epuap.gov.pl/

X. MAKSYMALNY TERMIN WYKONANIA USŁUGI: Wydanie decyzji administracyjnej następuje niezwłocznie nie później niż w terminie do 30 dni od daty złożenia wymaganych dokumentów.

XI. OPIS TRYBU ODWOŁAWCZEGO: Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu za pośrednictwem Prezydenta Miasta Nowego Sącza w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

XII. NAZWA JEDNOSTKI WYKONUJĄCEJ USŁUGĘ: Wydział Spraw Obywatelskich i Ewidencji Ludności
ul. Szwedzka 2, I piętro
telefony: (18) 44-86-677, 44-86-673,
Godziny przyjęć: 07:30 – 15:30

XIII. IMIĘ I NAZWISKO KIEROWNIKA JEDNOSTKI WYKONUJĄCEJ USŁUGĘ: Dyrektor Wydziału: Bożena Borkowska
Godziny przyjęć: 07:30 – 15:30

XIV. IMIONA, NAZWISKA I STANOWISKA OSÓB WYKONUJĄCYCH USŁUGĘ: Podinspektor Renata Frączek
Wydział Spraw Obywatelskich i Ewidencji Ludności
ul. Szwedzka 2, I piętro, pok. 3
(18) 44-86-677
rfraczek@nowysacz.pl

XV. PODSTAWA PRAWNA WYKONYWANIA USŁUGI: Art. 52 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1459
z późn. zm.).

XVI. INFORMACJA NT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH Uwaga! Patrz właściwy załącznik do Karty Informacyjnej Usług

XVII. DATA OSTATNIEJ AKTUALIZACJI: 4 lutego 2019 r.

XVIII. IMIĘ I NAZWISKO WŁAŚCICIELA KARTY INFORMACYJNEJ USŁUGI: Dyrektor Wydziału: Bożena Borkowska
Wydział Spraw Obywatelskich i Ewidencji Ludności
ul. Szwedzka 2, I piętro, pok. nr 2
(18) 44-86-670

Załączniki:

Karta informacyjna w pdf | Klauzula informacyjna

Powrót do wyboru kategorii Powrót do wyboru kategorii