Środa, 15 lipca 2020 Imieniny obchodzą: Henryk, Włodzimierz, Bonawentura
Szukaj:

Katalog Usług Nowego Sącza

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI

Powrót do wyboru kategorii Powrót do wyboru kategorii

Symbol usługi: USC-A-24

Przyjęcie oświadczenia ostatniej woli spadkodawcy (testament allograficzny)

I.OPIS FORMY WYKONANIA USŁUGI:

Złożenie przed Kierownikiem USC oświadczenia ostatniej woli w trybie art. 951 Kodeksu cywilnego.
Spisanie i podpisanie protokołu na okoliczność sporządzenia testamentu allograficznego.

 Spadkodawca może sporządzić testament w ten sposób, że w obecności dwóch świadków oświadczy swoją ostatnią wolę ustnie wobec Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.
 Oświadczenie spadkodawcy spisuje się w protokole z podaniem daty jego sporządzenia.
 Protokół odczytuje się spadkodawcy w obecności świadków.
 Protokół powinien być podpisany przez spadkodawcę, przez Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego oraz przez świadków.

Uwaga 1:
w powyższy sposób nie mogą sporządzić testamentu osoby głuche lub nieme.
Uwaga 2:
nie może być świadkiem przy sporządzaniu testamentu:
• osoba nie mająca pełnej zdolności do czynności prawnych
• osoba niewidoma, głucha lub niema
• osoba nie mogąca czytać i pisać
• kto nie włada językiem, w którym spadkodawca sporządza testament
• skazany prawomocnie wyrokiem sądowym za fałszywe zeznania
• małżonek spadkodawcy, jego krewni lub powinowaci pierwszego i drugiego stopnia oraz osoby
pozostające z nim w stosunku przysposobienia
• osoba, dla której w testamencie została przewidziana jakakolwiek korzyść.

II. WYKAZ WYMAGANYCH DOKUMENTÓW LUB ICH KOPII NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA USŁUGI:
Dokument tożsamości spadkodawcy - dowód osobisty lub paszport.
Dokumenty tożsamości dwóch świadków wskazanych przez spadkodawcę - dowody osobiste lub paszporty.

III. RODZAJ I WYSOKOŚĆ OPŁAT ZWIĄZANYCH Z WYKONANIEM USŁUGI:
• Opłata skarbowa za sporządzenie testamentu allograficznego - 22, 00 zł.
• Wpłaty opłaty skarbowej można dokonywać w kasie Urzędu Miasta Nowego Sącza lub na
rachunek bankowy ING Bank Śląski S.A. Oddział Nowy Sącz: 33 1050 1445 1000 0023 5299 0531 (dowód wpłaty należy przedłożyć w USC).
• Kasa Urzędu - Nowy Sącz, Rynek 1 (Ratusz), parter, pokój nr 5.
Godziny przyjęć: poniedziałek-piątek: 07:30-15:00.

IV. INFORMACJA NT. OBOWIĄZKU PRZEDSTAWIENIA DOWODÓW WPŁAT:
Oryginały dowodu wpłaty opłaty skarbowej należy przedłożyć w USC w chwili składania oświadczenia.
V. INFORMACJA NT. WYMAGANEJ AKTUALNOŚCI ZAŚWIADCZEŃ: Nie dotyczy.

VI. INFORMACJA NT. TERMINU PRZEDSTAWIENIA WYMAGANYCH DO WGLĄDU DOKUMENTÓW: Nie dotyczy.

VII. INFORMACJA NT. MOŻLIWOŚCI SPRAWDZANIA STANU SPRAWY:
Telefonicznie, numery telefonów:
 18 44 86 514
 18 44 86 546
 18 44 86 551
 18 44 86 581
 18 44 86 552

VIII. INFORMACJA NT. SPOSOBU ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW: Osobiście.

IX. INFORMACJA NT. FORMY ODBIORU DOKUMENTU KOŃCZĄCEGO POSTĘPOWANIE: Osobiście.

X. MAKSYMALNY TERMIN WYKONANIA USŁUGI:
• Termin przyjęcia przez Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego oświadczenia ostatniej woli należy uzgodnić w siedzibie USC w Nowym Sączu.
• Przyjęcie oświadczenia spadkodawcy następuje niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia zamiaru sporządzenia testamentu allograficznego.

XI. OPIS TRYBU ODWOŁAWCZEGO:
Nie dotyczy.

XII. NAZWA JEDNOSTKI WYKONUJĄCEJ USŁUGĘ:
Urząd Stanu Cywilnego w Nowym Sączu
Siedziba:
33-300 Nowy Sącz
Rynek 1, parter, pokój nr 1 i 2
Godziny przyjęć:
poniedziałek: 07.30 – 13.00 i 14.00 – 15.30
wtorek – piątek: 07.30 - 14.30

• telefon: 18 443-79-88, 18 44-86-546, 18 44-86-514
• telefaks ogólny - Biuro Obsługi Mieszkańców: 18 443 78 63
• e-mail: usc@nowysacz.pl
• rachunek bankowy: ING Bank Śląski S.A. Oddział Nowy Sącz: 33 1050 1445 1000 0023 5299 0531

Kod terytorialny GUS: 1262011
NIP Miasta Nowego Sącza: 734-350-70-21
NIP Urzędu Miasta Nowego Sącza: 734-001-67-07
REGON Urzędu Miasta Nowego Sącza: 000640165

XIII. IMIĘ I NAZWISKO KIEROWNIKA JEDNOSTKI WYKONUJĄCEJ USŁUGĘ:
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Nowym Sączu: Monika Lichoń
Godziny przyjęć:
poniedziałek: 07.30 – 13.00 i 14.00 – 15.30
wtorek – piątek: 07.30 - 14.30
XIV. IMIONA, NAZWISKA I STANOWISKA OSÓB WYKONUJĄCYCH USŁUGĘ: Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego: Monika Lichoń
Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego: Bożena Poremba

XV. PODSTAWA PRAWNA WYKONYWANIA USŁUGI:
• art. 951, 956, 957 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 z późn. zm.)
• ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1044 z późn. zm.)

XVI. INFORMACJA NT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:

Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych zostały zamieszczone w klauzuli informacyjnej, stanowiącej załącznik do niniejszej karty informacyjnej ( vide: załącznik – Klauzula Informacyjna).
Ponadto treść klauzul informacyjnych, wynikającej z artykułu 13 ust. 1 i 2 RODO znajduje się na głównej stronie:
https://bip.malopolska.pl/nowysacz
lub pod bezpośrednim linkiem: https://bip.malopolska.pl/nowysacz,m,305474,obowiazek-informacyjny-rodo.html

XVII. DATA OSTATNIEJ AKTUALIZACJI:
28 styczeń 2019r.

XVIII. IMIĘ I NAZWISKO WŁAŚCICIELA KARTY INFORMACYJNEJ USŁUGI:
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego: Monika Lichoń
Urząd Miasta Nowego Sącza
Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz
tel. 18 448 65 51
e-mail:
mlichon@nowysacz.pl
usc@nowysacz.pl

Załączniki:

Karta informacyjna w pdf | Klauzula informacyjna

Powrót do wyboru kategorii Powrót do wyboru kategorii