Środa, 15 lipca 2020 Imieniny obchodzą: Henryk, Włodzimierz, Bonawentura
Szukaj:

Katalog Usług Nowego Sącza

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI

Powrót do wyboru kategorii Powrót do wyboru kategorii

Brak obrazka

Symbol usługi: WZO.RON-N-9

Refundacja kosztów szkolenia pracowników niepełnosprawnych

I. OPIS FORMY WYKONANIA USŁUGI:


Umowa zawarta przez Prezydenta z pracodawcą.

II. WYKAZ WYMAGANYCH DOKUMENTÓW LUB ICH KOPII NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA USŁUGI:
1. Wniosek o przyznanie refundacji ze środków PFRON kosztów szkolenia pracowników niepełnosprawnych.
2. Kopia dokumentu poświadczającego prawną formę pracodawcy (zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wyciąg z rejestru handlowego, i aktu notarialnego, umowa spółki, w szczególnych przypadkach koncesja lub pozwolenie).
3. Kopia zaświadczenie o zarejestrowaniu w wojewódzkim urzędzie statystycznym i nadaniu numeru REGON oraz zaświadczenie o nadaniu nr NIP.
4. Opis projektu szkoleniowego, zawierający informację o celu projektu oraz spodziewanych skutkach jego realizacji.
5. Odpowiednio bilans oraz rachunek zysków i strat lub roczne rozliczenie podatku za ostatnie 2 lata wraz z dowodem przyjęcia przez urząd skarbowy.
6. Informację o wysokości otrzymanej pomocy publicznej i pomocy de minimis wraz z zaświadczeniami jakie otrzymał w ciągu 3 ostatnich lat poprzedzających dzień złożenia wniosku.
7. Informację o nieotrzymaniu pomocy – w zakresie wynikającym z art. 37 ust. 5 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 362 z późn. zm.) w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą.
8. Inne dokumenty na wniosek Prezydenta.

III. RODZAJ I WYSOKOŚĆ OPŁAT ZWIĄZANYCH Z WYKONANIEM USŁUGI:
Bez opłat.

IV. INFORMACJA NT. OBOWIĄZKU PRZEDSTAWIENIA DOWODÓW WPŁAT:
Nie dotyczy.

V. INFORMACJA NT. WYMAGANEJ AKTUALNOŚCI ZAŚWIADCZEŃ:
Nie dotyczy.

VI. INFORMACJA NT. TERMINU PRZEDSTAWIENIA WYMAGANYCH DO WGLĄDU DOKUMENTÓW:
W dniu składania wniosku.

VII. INFORMACJA NT. MOŻLIWOŚCI SPRAWDZANIA STANU SPRAWY:
Telefonicznie.

VIII. INFORMACJA NT. SPOSOBU ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:
W siedzibie Referatu, bądź w Biurze Obsługi Mieszkańców, lub pocztą, przy czym istnieje konieczność dostarczenia oryginałów dokumentów do wglądu.

IX. INFORMACJA NT. FORMY ODBIORU DOKUMENTU KOŃCZĄCEGO POSTĘPOWANIE:
Pocztą.

X. MAKSYMALNY TERMIN WYKONANIA USŁUGI:
86 dni, jednak nie wcześniej niż w dniu podjęcia przez Radę Miasta uchwały o podziale środków PFRON na realizację zadań.XI. OPIS TRYBU ODWOŁAWCZEGO:
Nie występuje.

XII. NAZWA JEDNOSTKI WYKONUJĄCEJ USŁUGĘ:
Wydział Zdrowia i Opieki Społecznej - Referat ds. Osób Niepełnosprawnych, Nowy Sącz ul. Żywiecka 13, godziny pracy: poniedziałek-piątek 7:30-15:30 nr telefonu:
(18)449-13-50,(18)441-91-27

Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz, tel. 0048 18 44-86-500, 443-53-08, fax. 0048 18 443-78-63, e-mail: urzad@nowysacz.pl, http://www.nowysacz.pl

NIP: 734-001-67-07, REGON: 000640165, kod terytorialny GUS: 12 62

XIII. IMIĘ I NAZWISKO KIEROWNIKA JEDNOSTKI WYKONUJĄCEJ USŁUGĘ:
Ewa Bartkowiak przyjmuje w godzinach pracy Referatu.

XIV. IMIONA, NAZWISKA I STANOWISKA OSÓB WYKONUJĄCYCH USŁUGĘ:
Anna Zemła – podinspektor

XV. PODSTAWA PRAWNA WYKONYWANIA USŁUGI:
Ustawa z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 511 z późn. zm.)

XVI. INFORMACJA NT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:
Uwaga! Patrz właściwy załącznik do Karty Informacyjnej Usługi.

XVII. DATA OSTATNIEJ AKTUALIZACJI:
10 września 2018 r.

XVIII. IMIĘ I NAZWISKO WŁAŚCICIELA KARTY INFORMACYJNEJ USŁUGI:
Grzegorz Chochla – dyrektor Wydziału, tel. [+48 (18)] 44 86 780, gchochla@nowysacz.pl


Załączniki:

Karta informacyjna w pdf | Wniosek | Klauzula informacyjna

Powrót do wyboru kategorii Powrót do wyboru kategorii