Sobota, 11 lipca 2020 Imieniny obchodzą: Benedykt, Olga, Kalina
Szukaj:

Katalog Usług Nowego Sącza

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI

Powrót do wyboru kategorii Powrót do wyboru kategorii

Brak obrazka

Symbol usługi: WST-A-1

Zezwolenie na przeprowadzenie masowej imprezy sportowej

I. OPIS FORMY WYKONANIA USŁUGI:

Decyzja.
II. WYKAZ WYMAGANYCH DOKUMENTÓW LUB ICH KOPII NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA USŁUGI: Wniosek o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej.
Załączniki do wniosku:
1. Program i regulamin imprezy masowej wraz z informacją o sposobie udostępniania go uczestnikom imprezy,
2. Regulamin obiektu terenu wraz z informacją o sposobie udostępniania go uczestnikom imprezy,
3. Pisemną instrukcję określającą zadania służby porządkowej oraz służby informacyjnej, warunki łączności pomiędzy podmiotami biorącymi udział w zabezpieczeniu imprezy, liczbie, organizacji, oznakowaniu, wyposażeniu i sposobie rozmieszczenia służby porządkowej i informacyjnej oraz informację o osobie wyznaczonej na kierownika do spraw bezpieczeństwa, informację o przewidywanych zagrożeniach bezpieczeństwa porządku publicznego.
4. Graficzny plan obiektu lub terenu, na którym ma być przeprowadzona impreza masowa wraz z jego opisem, zawierającym:
- oznaczenie dróg dojścia i rozchodzenia się osób uczestniczących w imprezie, dróg ewakuacyjnych , dróg dojazdowych dla pojazdów służb ratowniczych i policji, punktów pomocy medycznej, punktów czerpania wody pitnej i do celów przeciwpożarowych, punktów informacyjnych, lokalizacji hydrantów przeciwpożarowych, zaworów, przyłączy wody, gazu, energii elektrycznej, innych elementów mających wpływ na bezpieczeństwo użytkowników obiektu lub terenu,
- informacje o rozmieszczeniu: służb porządkowych oraz służb informacyjnych,
osób na imprezie masowej i ewentualnym rozdzieleniu ich według sektorów, punktów gastronomicznych i sanitariatów,
5. Instrukcja postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu i w czasie imprezy,
6. Terminarz rozgrywek meczów piłki nożnej lub terminarz innych imprez masowych – w przypadku imprez org. cyklicznie,
7. Informację o liczbie miejsc dla osób na imprezie masowej, przewidywanych zagrożeniach bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz informację o przewidywanej maksymalnej liczbie osób, które mogą być obecne na imprezie i wskazanie osoby reprezentującej organizatora w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa osób uczestniczących w imprezie,
8. Informacje o sposobie zapewnienia identyfikacji osób biorących udział w imprezie masowej – przypadku meczu piłki nożnej lub imprezy masowej podwyższonego ryzyka,
9. Informacje o zainstalowanych urządzeniach rejestrujących obraz i dźwięk,
10. Opinia Komendanta Miejskiej Policji,
11. Opinia Komendanta Państwowej Straży Pożarnej,
12. Opinia Dysponenta Zespołu Ratownictwa Medycznego
13. Opinia Państwowego Inspektora Sanitarnego,
14. Polisa ubezpieczeniowa (jeżeli impreza jest biletowana).

III. RODZAJ I WYSOKOŚĆ OPŁAT ZWIĄZANYCH Z WYKONANIEM USŁUGI: Opłata skarbowa za wydaną decyzję – 82 zł
Opłata za złożenie pełnomocnictwa - 17 zł

IV. INFORMACJA NT. OBOWIĄZKU PRZEDSTAWIENIA DOWODÓW WPŁAT: Dowód wpłaty gotówkowej „KP” dokonanej w kasie Urzędu Miasta Nowego Sącza, lub dokument potwierdzający dokonanie przelewu/wpłaty na następujące konto bankowe Urzędu Miasta:
Bank ING o/ Nowy Sącz - 33 1050 1445 1000 0023 5299 0531

V. INFORMACJA NT. WYMAGANEJ AKTUALNOŚCI ZAŚWIADCZEŃ: Brak wymagań.
VI. INFORMACJA NT. TERMINU PRZEDSTAWIENIA WYMAGANYCH DO WGLĄDU DOKUMENTÓW: Organizator występuje nie później niż 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy do Prezydenta Miasta z wnioskiem o wydanie zezwolenia. Nie później niż na 14 dni przed terminem rozpoczęcia imprezy masowej do wniosku organizator dołącza opinie: Komendanta Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Państwowego Inspektora Sanitarnego i Dysponenta Zespołu Ratownictwa Medycznego

VII. INFORMACJA NT. MOŻLIWOŚCI SPRAWDZANIA STANU SPRAWY: Stan sprawy można sprawdzić:
- pod nr telefonu 18 44 86 775
- osobiście w siedzibie Wydziału Sportu i Turystyki, Rynek 22

VIII. INFORMACJA NT. SPOSOBU ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW: Drogą pocztową, osobiście w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Nowego Sącza lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej.

IX. INFORMACJA NT. FORMY ODBIORU DOKUMENTU KOŃCZĄCEGO POSTĘPOWANIE: Osobiście lub droga pocztową.
X. MAKSYMALNY TERMIN WYKONANIA USŁUGI: W terminie co najmniej 7 dni przed planowanym terminem przeprowadzenia imprezy.
XI. OPIS TRYBU ODWOŁAWCZEGO: Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji za pośrednictwem Prezydenta Miasta Nowego Sącza.

XII. NAZWA JEDNOSTKI WYKONUJĄCEJ USŁUGĘ: Urząd Miasta Nowego Sącza
Wydział Sportu i Turystyki
Rynek 22 I piętro
Tel. 0-18 44 86 775
E-mail: wst@nowysacz.pl
Godziny pracy: poniedziałek – piątek 7.30-15.30

XIII. IMIĘ I NAZWISKO KIEROWNIKA JEDNOSTKI WYKONUJĄCEJ USŁUGĘ: Tomasz Baliczek - Dyrektor Wydziału Sportu i Turystyki
Telefon: 0 18 44 86 770
Godziny pracy: poniedziałek – piątek: 7.30 - 15.30

XIV. IMIONA, NAZWISKA I STANOWISKA OSÓB WYKONUJĄCYCH USŁUGĘ: Marcin Karcz
Tel. 18 44 86 775

XV. PODSTAWA PRAWNA WYKONYWANIA USŁUGI: Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1870 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1044 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t. j. Dz. U. 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.).
Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t .j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.)


XVI. INFORMACJA NT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH: Uwaga! Patrz załącznik do Karty Informacyjnej Usługi.

XVII. DATA OSTATNIEJ AKTUALIZACJI: 29.01.2019

XVIII. IMIĘ I NAZWISKO WŁAŚCICIELA KARTY INFORMACYJNEJ USŁUGI: Tomasz Baliczek - Dyrektor Wydziału Sportu i Turystyki
33-300 Nowy Sącz, Rynek 22
tel. ( 0-18 ) 44 86 770
E-mail: wst@nowysacz.pl

Załączniki:

Karta informacyjna w pdf | Wniosek

Powrót do wyboru kategorii Powrót do wyboru kategorii