Sobota, 11 lipca 2020 Imieniny obchodzą: Benedykt, Olga, Kalina
Szukaj:

Katalog Usług Nowego Sącza

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI

Powrót do wyboru kategorii Powrót do wyboru kategorii

Brak obrazka

Symbol usługi: WST-A-5

Wpis do ewidencji obiektów nie będących obiektami hotelarskimi, w których są świadczone usługi hotelarskie na terenie Miasta Nowego Sącza.

I. OPIS FORMY WYKONANIA USŁUGI:

Wpis do ewidencji.

II. WYKAZ WYMAGANYCH DOKUMENTÓW LUB ICH KOPII NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA USŁUGI: 1. Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji obiektów nie będących obiektami hotelarskimi w których są świadczone usługi hotelarskie na terenie Miasta Nowego Sącza wraz wymaganymi oświadczeniami.

III. RODZAJ I WYSOKOŚĆ OPŁAT ZWIĄZANYCH Z WYKONANIEM USŁUGI: Wydanie zaświadczenia o dokonaniu wpisu (na żądanie) - 17,00 zł

IV. INFORMACJA NT. OBOWIĄZKU PRZEDSTAWIENIA DOWODÓW WPŁAT: Dowód wpłaty gotówkowej „KP” dokonanej w kasie Urzędu Miasta Nowego Sącza, lub dokument potwierdzający dokonanie przelewu/wpłaty na następujące konto bankowe Urzędu Miasta:
Bank ING o/ Nowy Sącz - 33 1050 1445 1000 0023 5299 0531 (jeżeli dotyczy)

V. INFORMACJA NT. WYMAGANEJ AKTUALNOŚCI ZAŚWIADCZEŃ: Brak

VI. INFORMACJA NT. TERMINU PRZEDSTAWIENIA WYMAGANYCH DO WGLĄDU DOKUMENTÓW: Bezpośrednio podczas wykonywania usługi.

VII. INFORMACJA NT. MOŻLIWOŚCI SPRAWDZANIA STANU SPRAWY: Stan sprawy można sprawdzić:
- pod nr tel. 18 444 24 22
- osobiście w siedzibie Centrum Informacji Turystycznej

VIII. INFORMACJA NT. SPOSOBU ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW: Bezpośrednio w Biurze Obsługi Mieszkańców, drogą pocztową lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej.

IX. INFORMACJA NT. FORMY ODBIORU DOKUMENTU KOŃCZĄCEGO POSTĘPOWANIE: Odbiór osobisty lub drogą pocztową.

X. MAKSYMALNY TERMIN WYKONANIA USŁUGI: 14 dni

XI. OPIS TRYBU ODWOŁAWCZEGO: Nie przysługuje

XII. NAZWA JEDNOSTKI WYKONUJĄCEJ USŁUGĘ: Wydział Sportu i Turystyki
Centrum Informacji Turystycznej
Rynek 5, 33 -300 Nowy Sącz
Tel. 0-18 444 24 22
E-mail: cit@nowysacz.pl
Godziny pracy: poniedziałek – piątek: 9:00 – 17.00

XIII. IMIĘ I NAZWISKO KIEROWNIKA JEDNOSTKI WYKONUJĄCEJ USŁUGĘ: Tomasz Baliczek – Dyrektor Wydziału Sportu i Turystyki
Telefon: 18 44 86 770

XIV. IMIONA, NAZWISKA I STANOWISKA OSÓB WYKONUJĄCYCH USŁUGĘ: Małgorzata Kalczyńska - Wydział Sportu i Turystyki
Centrum Informacji Turystycznej, ul. Szwedzka 2
Tel. 0-18 444 24 22
E-mail: cit@nowysacz.pl

XV. PODSTAWA PRAWNA WYKONYWANIA USŁUGI:
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t. j. Dz. U. 2017 r., poz. 1257)
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1553 z późn. zm.),
Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w którym są świadczone usługi hotelarskie (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2166).
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.).
Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t .j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.)
XVI. INFORMACJA NT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH Uwaga! Patrz załącznik do Karty Informacyjnej Usług .


XVII. DATA OSTATNIEJ AKTUALIZACJI: 28.01.2019

XVIII. IMIĘ I NAZWISKO WŁAŚCICIELA KARTY INFORMACYJNEJ USŁUGI Tomasz Baliczek – Dyrektor Wydziału Sportu i Turystyki
Rynek 22
Telefon: 0 18 44 86 770
E-mail: wst@nowysacz.pl
Godziny pracy: poniedziałek – piątek 7.30- 15.30


Załączniki:

Karta informacyjna w pdf | Wniosek | Klauzula informacyjna

Powrót do wyboru kategorii Powrót do wyboru kategorii