Środa, 15 lipca 2020 Imieniny obchodzą: Henryk, Włodzimierz, Bonawentura
Szukaj:

Katalog Usług Nowego Sącza

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI

Powrót do wyboru kategorii Powrót do wyboru kategorii

Brak obrazka

Symbol usługi: WP-A-9

Podatek - zmiana decyzji ostatecznej

I. OPIS FORMY WYKONANIA USŁUGI:


Decyzja

II. WYKAZ WYMAGANYCH DOKUMENTÓW LUB ICH KOPII NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA USŁUGI:
1. Wniosek o zmianę decyzji ostatecznej
2. Załączniki:
• dokumenty, na których strona opiera swoje żądanie,
• w przypadku braku kompletu dokumentów, wnioskodawca zostanie wezwany do ich dostarczenia
III. RODZAJ I WYSOKOŚĆ OPŁAT ZWIĄZANYCH Z WYKONANIEM USŁUGI: Nie pobiera się

IV. INFORMACJA NT. OBOWIĄZKU PRZEDSTAWIENIA DOWODÓW WPŁAT: Nie dotyczy

V. INFORMACJA NT. WYMAGANEJ AKTUALNOŚCI ZAŚWIADCZEŃ: Nie dotyczy

VI. INFORMACJA NT. TERMINU PRZEDSTAWIENIA WYMAGANYCH DO WGLĄDU DOKUMENTÓW:
- Niezbędne dokumenty, na których strona opiera żądanie zmiany decyzji ostatecznej powinny stanowić załącznik do złożonego wniosku.

- W przypadku braku stosownej dokumentacji, strona zostanie wezwana do uzupełnienia braków we wniosku w terminie 7 dni licząc od dnia otrzymania wezwania.

VII. INFORMACJA NT. MOŻLIWOŚCI SPRAWDZENIA STANU SPRAWY:
OSOBA DO KONTAKTU:
Dyrektor Wydziału Podatkowego – Marta Olech, tel.: 18/448-65-05
Kierownik Referatu Księgowości Podatkowej – Anna Poczkajska, tel.: 018/448-65-82
Kierownik Referatu Wymiaru i Księgowości Opłat – Agata Oleksy, tel. 018/448-67-60

VIII. INFORMACJA NT. SPOSOBU ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW: - za pośrednictwem dziennika podawczego tut. Urzędu – Biuro Obsługi Mieszkańców, Rynek 1, pok. nr 9;
- drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Nowego Sącza, Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz

IX. INFORMACJA NT. FORMY ODBIORU DOKUMENTU KOŃCZĄCEGO POSTĘPOWANIE: - drogą pocztową, lub
- osobiście w siedzibie Referatu Wymiaru Podatków, Referatu Księgowości Podatkowej tut. Urzędu, Rynek 1, parter, pok. nr 6,7 lub 8, Referatu Wymiaru i Księgowości Opłat tut. Urzędu, ul. Szwedzka 2, II piętro, pok. nr 206

X. MAKSYMALNY TERMIN WYKONANIA USŁUGI: Do 60 dni

XI. OPIS TRYBU ODWOŁAWCZEGO:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

XII. NAZWA JEDNOSTKI WYKONUJĄCEJ USŁUGĘ:
Wydział Podatkowy w tym:

Referat Księgowości Podatkowej, 33-300 Nowy Sącz, Rynek 1,
Referat Wymiaru Podatków, 33-300 Nowy Sącz, Rynek 1,
Referat Wymiaru i Księgowości Opłat, 33-300 Nowy Sącz, ul. Szwedzka 2
tel. kontaktowy 018/443-53-08

Godziny pracy: poniedziałek– piątek: 7.30 - 15.30

NIP: 734-350-70-21
Kod terytorialny GUS: 1262011

XIII. IMIĘ I NAZWISKO KIEROWNIKA JEDNOSTKI WYKONUJĄCEJ USŁUGĘ:
Dyrektor Wydziału Podatkowego – Marta Olech
Kierownik Referatu Księgowości Podatkowej – Anna Poczkajska
Kierownik Referatu Wymiaru i Księgowości Opłat – Agata Oleksy
Godziny przyjęć w sprawie skarg i wniosków: poniedziałek – piątek w godzinach: od 10.00 – 14.00.

XIV. IMIONA, NAZWISKA I STANOWISKA OSÓB WYKONUJĄCYCH USŁUGĘ:
Krystyna Kożuch – inspektor, Agnieszka Wójcik-Świgut – inspektor, Alina Jarmolińska – podinspektor, Damian Hebda - podinspektor, Krystyna Wojtas – podinspektor, Teresa Piorunik – podinspektor, Ewelina Koszyk- podinspektor, Stanisława Smoleń - inspektor, Małgorzata Kowalska - podinspektor, Lidia Kaczor - podinspektor, Kinga Plata- podinspektor, Małgorzata Majowska – inspektor, Iwona Długosz – inspektor, Sylwia Pietruch, Aneta Błaszczyk- inspektor, Monika Bajerska-Kościółek- inspektor, Mariola Kłębczyk- podinspektor, Maria Kaczor- podinspektor, Sebastian Kordeczka – inspektor, Iwona Słaby- podinspektor

XV. PODSTAWA PRAWNA WYKONANIA USŁUGI
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 800 ze zm.).

XVI. INFORMACJA NT.PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH Uwaga! Patrz właściwy załącznik do Karty Informacyjnej Usługi

XVII. DATA OSTATNIEJ AKTUALIZACJI:
21.01.2019 r.

XVIII.IMIĘ I NAZWISKO WŁAŚCICIELA KARTY INFORMACYJNEJ USŁUGI:
Dyrektor Wydziału Podatkowego – Marta Olech
33-300 Nowy Sącz, Rynek 1
18/448-64-05; molech@nowysacz.pl

Załączniki:

Karta informacyjna w pdf | Informacja o pełnomocnictwach | Klauzula informacyjna

Powrót do wyboru kategorii Powrót do wyboru kategorii