Środa, 15 lipca 2020 Imieniny obchodzą: Henryk, Włodzimierz, Bonawentura
Szukaj:

Katalog Usług Nowego Sącza

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI

Powrót do wyboru kategorii Powrót do wyboru kategorii

Brak obrazka

Symbol usługi: WP-A-18

Podatek – określenie wysokości podatku rolnego dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych, w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej na dany rok podatkowy

I. OPIS FORMY WYKONANIA USŁUGI:

1. Przyjmowanie deklaracji na podatek rolny na dany rok podatkowy
2. Wystawianie decyzji określających wysokość zobowiązania podatkowego (w przypadku braku deklaracji)

II. WYKAZ WYMAGANYCH DOKUMENTÓW LUB ICH KOPII NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA USŁUGI: 1. Deklaracja podatkowa (WZÓR)
2. W przypadku braku wymaganych dokumentów Podatnik zostanie wezwany do ich uzupełnienia

III. RODZAJ I WYSOKOŚĆ OPŁAT ZWIĄZANYCH Z WYKONANIEM USŁUGI: Nie pobiera się

IV. INFORMACJA NT. OBOWIĄZKU PRZEDSTAWIENIA DOWODÓW WPŁAT: Nie dotyczy

V. INFORMACJA NT. WYMAGANEJ AKTUALNOŚCI ZAŚWIADCZEŃ: Nie dotyczy

VI. INFORMACJA NT. TERMINU PRZEDSTAWIENIA WYMAGANYCH DO WGLĄDU DOKUMENTÓW • Do 14 dni po zdarzeniu mającym wpływ na powstanie obowiązku podatkowego lub
• Do 14 dni po zmianie mającej wpływ na wysokość zobowiązania podatkowego lub
• Do 7 dni od dnia otrzymania wezwania do uzupełnienia informacji podatkowej

VII. INFORMACJA NT. MOŻLIWOŚCI SPRAWDZENIA STANU SPRAWY:
OSOBA DO KONTAKTU:
Dyrektor Wydziału Podatkowego – Marta Olech
telefon kontaktowy: 018/448-65-05

VIII. INFORMACJA NT. SPOSOBU ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW: - za pośrednictwem dziennika podawczego tut. Urzędu – Biuro Obsługi Mieszkańców, Rynek 1, pok. nr 9;
- drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Nowego Sącza, Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz,

IX. INFORMACJA NT. FORMY ODBIORU DOKUMENTU KOŃCZĄCEGO POSTĘPOWANIE: - drogą pocztową, lub
- osobiście w siedzibie Wydziału Podatkowego tut. Urzędu, Rynek 1, parter, pok. nr 6

X. MAKSYMALNY TERMIN WYKONANIA USŁUGI: Do 60 dni

XI. OPIS TRYBU ODWOŁAWCZEGO: Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

XII. NAZWA JEDNOSTKI WYKONUJĄCEJ USŁUGĘ:
Wydział Podatkowy – Referat Wymiaru Podatków
Siedziba: 33-300 Nowy Sącz, Rynek 1, tel. kontaktowy 018 / 443-53-08

Godziny pracy: poniedziałek– piątek: 7.30 - 15.30

NIP: 734-350-70-21
Kod terytorialny GUS: 1262011

XIII. IMIĘ I NAZWISKO KIEROWNIKA JEDNOSTKI WYKONUJĄCEJ USŁUGĘ:
Dyrektor Wydziału Podatkowego – Marta Olech
Godziny przyjęć w sprawie skarg i wniosków : poniedziałek – piątek w godzinach : od 10.00 – 14.00


XIV. IMIONA, NAZWISKA I STANOWISKA OSÓB WYKONUJĄCYCH USŁUGĘ:
Mariusz Dąbrowski- podinspektor

XV. PODSTAWA PRAWNA WYKONANIA USŁUGI
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 800 ze zm.)
Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1892 ze zm.)

XVI. INFORMACJA NT.PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH Uwaga! Patrz właściwy załącznik do Karty Informacyjnej Usługi

XVII. DATA OSTATNIEJ AKTUALIZACJI KARTY INFORMACYJNEJ USŁUGI:
21.01.2019 r.

XVIII.IMIĘ I NAZWISKO WŁAŚCICIELA KARTY INFORMACYJNEJ USŁUGI:
Dyrektor Wydziału Podatkowego – Marta Olech
33-300 Nowy Sącz, Rynek 1
18/448-65-05; molech@nowysacz.pl

Załączniki:

Karta informacyjna w pdf | Deklaracja na podatek rolny | Komunikat - nr rachunku bankowego | Informacja o pełnomocnictwach | Klauzula informacyjna

Powrót do wyboru kategorii Powrót do wyboru kategorii