Niedziela, 05 lipca 2020 Imieniny obchodzą: Antoni, Karolina, Michał
Szukaj:

Katalog Usług Nowego Sącza

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI

Powrót do wyboru kategorii Powrót do wyboru kategorii

Brak obrazka

Symbol usługi: WP-A-19

Podatki – procedura postępowania w sprawie zwrotu/stwierdzenia nadpłaty opłaty skarbowej.

I. OPIS FORMY WYKONANIA USŁUGI:

Decyzja

II. WYKAZ WYMAGANYCH DOKUMENTÓW LUB ICH KOPII NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA USŁUGI:
1. Wniosek
• Załączniki: oryginał dowodu zapłaty opłaty skarbowej

III. RODZAJ I WYSOKOŚĆ OPŁAT ZWIĄZANYCH Z WYKONANIEM USŁUGI: Nie pobiera się

IV. INFORMACJA NT. OBOWIĄZKU PRZEDSTAWIENIA DOWODÓW WPŁAT: Nie dotyczy

V. INFORMACJA NT. WYMAGANEJ AKTUALNOŚCI ZAŚWIADCZEŃ: Nie dotyczy

VI. INFORMACJA NT. TERMINU PRZEDSTAWIENIA WYMAGANYCH DO WGLĄDU DOKUMENTÓW W przypadku braku stosownej dokumentacji, strona zostanie wezwana do uzupełnienia braków we wniosku w terminie 7 dni licząc od dnia otrzymania wezwania

VII. INFORMACJA NT. MOŻLIWOŚCI SPRAWDZENIA STANU SPRAWY:
OSOBA DO KONTAKTU:
Kierownik Referatu Wymiaru i Księgowości Opłat- Agata Oleksy tel. 018/448-67-60

VIII. INFORMACJA NT. SPOSOBU ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW: - za pośrednictwem dziennika podawczego tut. Urzędu – Biuro Obsługi Mieszkańców, Rynek 1, pok. nr 9;
- drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Nowego Sącza, Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz

IX. INFORMACJA NT. FORMY ODBIORU DOKUMENTU KOŃCZĄCEGO POSTĘPOWANIE: - drogą pocztową, lub
- osobiście w siedzibie Referatu Wymiaru i Księgowości Opłat tut. Urzędu, ul. Szwedzka 2, II piętro, pok. nr 206

X. MAKSYMALNY TERMIN WYKONANIA USŁUGI: Do 60 dni

XI. OPIS TRYBU ODWOŁAWCZEGO: Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie

XII. NAZWA JEDNOSTKI WYKONUJĄCEJ USŁUGĘ:
Wydział Podatkowy – Referat Wymiaru i Księgowości Opłat
Siedziba: 33-300 Nowy Sącz, ul. Szwedzka 2, tel. kontaktowy 018 / 443-53-08

Godziny pracy: poniedziałek– piątek: 7.30 - 15.30

NIP: 734-350-70-21
Kod terytorialny GUS: 1262011


XIII. IMIĘ I NAZWISKO KIEROWNIKA JEDNOSTKI WYKONUJĄCEJ USŁUGĘ:
Dyrektor Wydziału Podatkowego – Marta Olech
Kierownik Referatu Wymiaru i Księgowości Opłat – Agata Oleksy
Godziny przyjęć w sprawie skarg i wniosków : poniedziałek – piątek w godzinach : od 10.00 – 14.00


XIV. IMIONA, NAZWISKA I STANOWISKA OSÓB WYKONUJĄCYCH USŁUGĘ:
Ewelina Koszyk- podinspektor


XV. PODSTAWA PRAWNA WYKONANIA USŁUGI
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 800 ze zm.)
Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1044 ze zm.)

XVI. INFORMACJA NT.PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH Uwaga! Patrz właściwy załącznik do Karty Informacyjnej Usługi

XVII. DATA OSTATNIEJ AKTUALIZACJI:
21.01.2019 r.

XVIII.IMIĘ I NAZWISKO WŁAŚCICIELA KARTY INFORMACYJNEJ USŁUGI:
Dyrektor Wydziału Podatkowego – Marta Olech
33-300 Nowy Sącz, Rynek 1
18/448-65-05; molech@nowysacz.pl

Załączniki:

Karta informacyjna w pdf | Wniosek o zwrot nadpłaty | Informacja o pełnomocnictwach | Klauzula informacyjna

Powrót do wyboru kategorii Powrót do wyboru kategorii