Poniedziałek, 28 września 2020 Imieniny obchodzą: Marek, Wacław, Luba
Szukaj:

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

        Skład osobowy Komisji:

 1. Maciej Rogóż - Przewodniczący
 2. Leszek Gieniec
 3. Janusz Kwiatkowski
 4. Iwona Mularczyk - Wiceprzewodnicząca
 5. Krystyna Witkowska

         

   

  Zakres działania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego:

 • sprawy związane z bezpieczeństwem i porządkiem publicznym w mieście,
 • funkcjonowanie i finansowanie służb, inspekcji i straży odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście (Straży Pożarnej, Inspektora Sanitarnego, Inspektora Ochrony Środowiska, Inspektora Nadzoru Budowlanego),
 • współpraca z Miejską Komendą Policji,
 • współdziałanie z organami Sądu i Prokuratury,
 • pełnienie funkcji zespołu w rozumieniu art. 163, § 2 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2001 r., Nr 98 poz. 1070 z późn. zm.), który przedstawia na sesji Rady Miasta opinię o zgłoszonych kandydatach na ławników, w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w powołanej wyżej ustawie”.
  współpraca z Powiatową Komisją ds. Bezpieczeństwa,
 • współpraca z Rzecznikiem Praw Konsumenta,
 • sprawy działalności i funkcjonowania Sądeckiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej,
 • sprawy działalności i funkcjonowania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 • opiniowanie projektu budżetu miasta i sprawozdania z wykonania budżetu w zakresie objętym działaniem Komisji,
 • opracowywanie wniosków do Prezydenta Miasta w zakresie objętym działaniem Komisji,
 • rozpatrywanie i opiniowanie bieżących spraw i wniosków z zakresu działania Komisji.

   

Plan Pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego na rok 2019:       

 • Omówienie i zaopiniowanie „Sprawozdania z działalności Wspólnej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Nowego Sącza i Powiatu Nowosądeckiego za 2018 rok”  - I kwartał;
 • Zapoznanie się ze sprawozdaniem z działalności Straży Miejskiej w 2018 roku – I kwartał;
 • Zapoznanie się z informacją o stanie bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta Nowego Sącza za 2018 r. przedstawioną przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej oraz Komendę Miejską Policji  – I kwartał;
 • Zapoznanie się z działaniami związanymi z przygotowaniem akcji „Bezpieczne wakacje” – II kwartał;
 • Ocena stanu bezpieczeństwa dzieci i młodzieży na terenie Nowego Sącza oraz skuteczności przepisów w zakresie ograniczenia narkomanii i spożywania alkoholu (w szczególności w placówkach oświatowych, kulturalnych i sportowych) – III kwartał;
 • Rozpatrywanie i opiniowanie bieżących spraw i wniosków skierowanych do Komisji – na bieżąco – na bieżąco;
 • Współpraca ze Wspólną Komisją Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Nowego Sącza i Powiatu Nowosądeckiego – na bieżąco;
 • Współpraca ze służbami miejskimi, oraz w razie potrzeby z organami Sądu
 • i Prokuratury w celu oceny i poprawy stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Nowego Sącza – na bieżąco;
 • Współpraca z Zarządami Osiedli – na bieżąco.