Sobota, 28 listopada 2020 Imieniny obchodzą: Zdzisław, Grzegorz
Szukaj:

Komisja Infrastruktury i Środowiska

          Skład osobowy Komisji:

 1. Wojciech Piech - Przewodniczący
 2. Krzysztof Dyrek - Wiceprzewodniczący
 3. Michał Kądziołka
 4. Iwona Mularczyk
 5. Jakub Prokopowicz - Wiceprzewodniczący
 6. Leszek Zegzda
 7. Krzysztof Ziaja

 8.  

      Zakres pracy Komisji Infrastruktury i Środowiska:

 • opiniowanie planów zagospodarowania przestrzennego,
 • ocena stanu gospodarki nieruchomościami miejskimi, pod kątem efektywności i gospodarności,
 • ocena stanu technicznego ulic, ich odwodnienia oraz organizacji ruchu drogowego,
 • ocena stanu zaopatrzenia mieszkańców w wodę, energię elektryczną, energię cieplną i gaz,
 • ocena lokalnego transportu zbiorowego, pod kątem zaspokajania potrzeb mieszkańców,
 • ocena gospodarki zasobami komunalnymi, w tym funkcjonowanie:

                a) targowisk i hal targowych,

                b) cmentarzy komunalnych,

                c) parkingów oraz innych służących zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkańców,

 • wnioskowanie, opiniowanie, kontrola i ocena realizacji budowlanych inwestycji miejskich,
 • opiniowanie zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawienia na okres dłuższy niż 3 lata,
 • ocena stanu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych w tym: budownictwa komunalnego, socjalnego,
 • opiniowanie zasad gospodarki oraz zasad przydziału i najmu lokali mieszkalnych, użytkowych stanowiących własność gminy,
 • opiniowanie nazewnictwa ulic oraz obiektów,
 • utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta:

         - opiniowanie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta,

         - górne stawki opłat za odbiór odpadów komunalnych i wywóz nieczystości ciekłych,

         - dotowanie wykonania przyłączy kanalizacyjnych,

         - selektywne zbieranie i odbieranie odpadów komunalnych,

     - budowa, utrzymanie i eksploatacja instalacji i urządzeń do odzysku i unieszkodliwiania odpadów,

         - usuwanie odpadów zawierających azbest,

 • zaopatrzenie w wodę mieszkańców miasta:

         - budowa wodociągów,

         - taryfy za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków,

         - regulamin zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków,

 • ochrona wód:

         - oczyszczalnie ścieków,

         - kanalizacja sanitarna, deszczowa i ogólnospławna,

         - regulacja rzek i potoków oraz ich ochrona,

         - ochrona powietrza atmosferycznego,

         - ochrona przed hałasem,

         - ochrona przyrody,

         - zapobieganie osuwiskom oraz likwidacja skutków osuwisk,

         - ochrona zwierząt,

         - gospodarka leśna w lasach komunalnych oraz nie stanowiących własności Skarbu Państwa,

 • opiniowanie zasadności tworzenia i przystępowania do spółek, spółdzielni oraz rozwiązywania i występowania z nich,
 • opiniowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami i wydzielania na ten cel majątku gminy,
 • opracowywanie poprawek do projektu budżetu na rok następny i przekazanie ich do Komisji Finansów Publicznych,
 • opiniowanie projektu budżetu miasta i sprawozdania z wykonania budżetu w zakresie objętym działaniem Komisji,
 • opracowywanie wniosków do Prezydenta w zakresie objętym działaniem Komisji,
 • rozpatrywanie i opiniowanie bieżących spraw i wniosków z zakresu działania Komisji,
 • współpraca z Zarządami Osiedli w zakresie działania Komisji.

 

Plan pracy Komisji Infrastruktury i Środowiska na rok 2019:

 • Opiniowanie projektów uchwał kierowanych do Komisji - na bieżąco.
 • Opiniowanie wniosków przedkładanych do Komisji przez Wydziały Urzędu Miasta Nowego Sącza - na bieżąco.
 • Opiniowanie spraw z zakresu planowania przestrzennego - na bieżąco.
 • Opiniowanie nazewnictwa ulic, placów oraz obiektów - na bieżąco.
 • Rozpatrywanie i opiniowanie bieżących spraw i wniosków mieszkańców z zakresu działania Komisji - na bieżąco.
 • Współpraca z Zarządami Osiedli w zakresie działania Komisji - na bieżąco.
 • Informacja dotycząca działań podejmowanych w zakresie obniżenia zanieczyszczenia powietrza na terenie miasta Nowego Sącza - luty.
 • Informacja na temat remontów dróg i inwestycji drogowych planowanych na rok 2019 - marzec.
 • Informacja na temat jakości przejść dla pieszych w zakresie ich oznakowania i dodatkowych zabezpieczeń z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego - marzec.
 • Informacja dotycząca działalności w zakresie inwestycji komunalnych i pozyskiwania funduszy zewnętrznych - kwiecień.
 • Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta za rok 2018 w obszarze dotyczącym zakresu działania Komisji - kwiecień/maj.
 • Informacja na temat działalności Sądeckiej Infrastruktury Miejskiej - maj.
 • Informacja dotycząca gospodarki zasobami mieszkań komunalnych - czerwiec.
 • Informacja na temat działalności Sądeckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego - czerwiec.
 • Informacja dotycząca gospodarki nieruchomościami pozostającymi w zasobach miasta - lipiec.
 • Informacja WIOŚ o stanie środowiska na terenie miasta Nowego Sącza za 2018 - wrzesień.
 • Informacja na temat działalności Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej - wrzesień.
 • Informacja na temat działalności Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego - październik.
 • Informacja na temat działalności Sądeckiej Agencji Rozwoju Regionalnego - październik.
 • Zaopiniowanie projektu „Budżetu miasta Nowego Sącza na rok 2019” oraz projektu „Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Nowego Sącza” - w zakresie dot. działania Komisji - listopad/grudzień.