Poniedziałek, 28 września 2020 Imieniny obchodzą: Marek, Wacław, Luba
Szukaj:

Komisja Kultury, Sztuki i Współpracy z Miastami Partnerskimi

Skład osobowy Komisji:

 1. Leszek Zegzda - Przewodniczący
 2. Artur Czernecki - Wiceprzewodniczący
 3. Leszek Gieniec
 4. Iwona Mularczyk
 5. Ilona Orzeł
 6. Wojciech Piech
 7. Jakub Prokopowicz

 

 Zakres pracy Komisji Kultury, Sztuki i Współpracy z Miastami Partnerskimi:

 • sprawy związane z funkcjonowaniem i finansowaniem placówek kulturalnych (publicznych i niepublicznych),
 • opiniowanie projektów budżetów placówek kulturalnych,
 • opiniowanie wyboru kandydatów na członków (ze strony miasta) komisji konkursowych na stanowiska dyrektorów placówek kulturalnych,
 • opiniowanie wieloletnich planów dot. polityki w zakresie strukturalno - organizacyjnym
 • i inwestycyjno - modernizacyjnym placówek kulturalnych,
 • opiniowanie dotyczące zadań strategicznych,
 • współpraca z podmiotami działającymi na rzecz kultury i sztuki na terenie miasta Nowego Sącza,
 • ochrona dóbr kultury, zabytków i dziedzictwa narodowego,
 • opiniowanie nazewnictwa ulic i obiektów,
 • opiniowanie tytułów i odznaczeń przyznawanych przez Radę Miasta,
 • inicjowanie, opiniowanie i animowanie współpracy Nowego Sącza z miastami partnerskimi,
 • współpraca i współdziałanie z innymi jednostkami administracji samorządowej
 • w zakresie działania Komisji,
 • opiniowanie projektu budżetu miasta i sprawozdania z wykonania budżetu w zakresie objętym działaniem Komisji,
 • opracowywanie wniosków do Prezydenta Miasta w zakresie objętym działaniem Komisji,
 • rozpatrywanie i opiniowanie bieżących spraw i wniosków z zakresu działania Komisji,
 • współpraca z Zarządami Osiedli.

Plan pracy Komisji Kultury, Sztuki i Współpracy z Miastami Partnerskimi na rok 2019:

 • Spotkanie z dyrekcją Miejskiego Ośrodka Kultury i Małej Galerii. Omówienie  perspektyw rozwoju oraz potrzeb tych instytucji - I kwartał
 • Spotkanie z dyrekcją Sądeckiej Biblioteki Publicznej i Pałacu Młodzieży. Omówienie perspektyw rozwoju oraz potrzeb tych instytucji - I kwartał
 • Spotkanie z Miejską Radą Pożytku Publicznego i innymi przedstawicielami organizacji pozarządowych działających w przestrzeni działań Komisji Kultury - II kwartał
 • Zaprezentowanie palety współpracy z miastami partnerskimi. Rozwój priorytety współpracy międzynarodowej - II kwartał
 • Rewitalizacja Parku Strzeleckiego. Zaawansowanie i stan realizacji - III kwartał
 • Analiza budżetu miasta w dziale Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego – III kwartał
 • Spotkanie związane z ochroną dziedzictwa narodowego z przedstawicielami instytucji związanych z jego ochroną na terenie miasta, w tym spotkanie z przedstawicielami środowisk historycznych w celu zapoznania się z propozycjami związanymi z ich działalnością – III
 • Analiza wydarzeń kulturalnych w Nowym Sączu w kontekście promocji Miasta – IV kwartał.
 • Opiniowanie wniosków dotyczących przyznawania tytułu ,,Honorowego Obywatela Miasta Nowego Sącza”, ,,Tarczy Herbowej ,,Zasłużony dla Miasta Nowego Sącza” oraz innych wyróżnień – na bieżąco;
 • Opiniowanie projektów uchwał dotyczących spraw, w których wymagana jest opinia Komisji – na bieżąco;
 • Stały monitoring i współpraca w zakresie realizacji Strategii Rozwoju Miasta Nowego Sącza – na bieżąco;
 • Inne problemy i sprawy wynikające z bieżących potrzeb w zakresie działania Komisji – na bieżąco.