Sobota, 28 listopada 2020 Imieniny obchodzą: Zdzisław, Grzegorz
Szukaj:

Komisja Rewizyjna

          Skład osobowy Komisji:

 1. Teresa Cabała - Przewodnicząca
 2. Józef Hojnor - Wiceprzewodniczący
 3. Andrzej Pancerz
 4. Wojciech Piech
 5. Maciej Prostko
 6.  

  Zakres pracy Komisji Rewizyjnej

  Zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej określa Rozdział VII Statutu Miasta Nowego Sącza - tekst jednolity Statutu przyjęty Uchwałą Nr X/98/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 maja 2011r. (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego Nr 409 poz. 3795 z dnia 29 sierpnia 2011r. z późniejszymi zmianami).

 

Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok:

 

UCHWAŁA NR VII/63/2019
RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA
z dnia 29 stycznia 2019 r. 

  

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 r.

Na podstawie art. 18a ust. 1 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) oraz § 98 Statutu Miasta Nowego Sącza uchwalonego Uchwałą Nr XVII/161/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 2 września 2003 r., w sprawie Statutu Miasta Nowego Sącza (tekst jednolity: Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego Nr 409 poz. 3795 z 2011 r., z późn. zm.), Rada Miasta Nowego Sącza na wniosek Komisji Rewizyjnej uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Nowego Sącza.

§ 3. Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wiceprzewodniczący Rady Miasta
Michał Kądziołka


Załącznik
do UCHWAŁY NR VII/63/2019
RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA
z dnia 29 stycznia 2019 r.

                                                        
Plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Nowego Sącza na rok 2019:

 • Kontrola przygotowania do realizacji inwestycji pn.: „Wykonanie projektu technicznego budowy tzw. Węgierskiej-Bis wraz z przygotowaniem dokumentów do decyzji ZRID oraz wykonaniem podziałów działek” (I kwartał).
 • Kontrola przygotowania i realizacji zadania pn.: „Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt” (I kwartał).
 • Analiza sprawozdania z wykonania budżetu miasta Nowego Sącza za 2018 rok (II kwartał).
 • Opracowanie wniosku o udzielenie bądź nieudzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta Nowego Sącza (II kwartał).
 • Kontrola przygotowania i realizacji zadania pn.: „Budowa nowego Mostu Helleńskiego z układem komunikacyjnym po obu stronach Dunajca” (II kwartał).
 • Kontrola kompleksowa Spółki z o.o. „NOVA” (III kwartał).
 • Kontrola polityki kadrowej w Urzędzie Miasta Nowego Sącza, miejskich jednostkach budżetowych i spółkach komunalnych (III kwartał).
 • Kontrola gospodarki lokalami dla potrzeb komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Nowego Sącza (III kwartał).
 • Kontrola w zakresie posiadania bazy sportowej szkół na terenie Miasta Nowego Sącza (IV kwartał).