Wtorek, 29 września 2020 Imieniny obchodzą: Michał, Gabriel, Michalina, Rafał
Szukaj:

Komisja Zdrowia i Polityki Społecznej

              Skład osobowy Komisji:

 1. Barbara Jurowicz - Przewodnicząca
 2. Artur Czernecki
 3. Leszek Gieniec
 4. Ilona Orzeł - Wiceprzewodnicząca
 5. Krzysztof Ziaja

                

Zakres pracy Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej:

 • funkcjonowanie i finansowanie jednostek organizacyjnych miasta działających w obszarze polityki społecznej,
 • funkcjonowanie i dofinansowanie organizacji i stowarzyszeń działających w zakresie polityki społecznej,
 • przeciwdziałanie alkoholizmowi, narkomanii i innym patologiom społecznym ( w tym opiniowanie Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi),
 • sprawy inwestycji z zakresu działania Komisji,
 • ocena sytuacji materialnej i mieszkaniowej rodzin na terenie miasta,
 • inicjatywy dotyczące poprawy sytuacji rodzin,
 • sprawy związane z zaspokajaniem potrzeb mieszkaniowych mieszkańców miasta,
 • współpraca z organizacjami pozarządowymi działającymi w obszarze polityki społecznej,
 • opiniowanie projektów uchwał mających bezpośredni wpływ na sytuację materialną rodzin,
 • współpraca z organizacjami i instytucjami ogólnopolskimi działającymi na rzecz rodziny,
 • zgłaszanie inicjatyw dot. ograniczania zjawiska bezrobocia i tworzenia nowych miejsc pracy,
 • współpraca z organizacjami pracodawców, organizacjami pracobiorców oraz samorządem gospodarczym,
 • wspieranie drobnej przedsiębiorczości w zakresie tworzenia nowych miejsc pracy,
 • opiniowanie zmian organizacyjnych jednostek i komórek realizujących zadania z zakresu objętego działaniem Komisji,
 • opiniowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami i wydzielania na ten cel majątku, jeżeli dotyczą zakresu działania Komisji,
 • opracowywanie wniosków  do Prezydenta w zakresie objętym działaniem Komisji,
 • rozpatrywanie i opiniowanie bieżących  spraw i wniosków z zakresu działania Komisji.

 

Plan pracy Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej na rok 2019:

 • Sporządzenie planu pracy Komisji na rok 2019.
 • Zaopiniowanie projektu „Budżetu miasta Nowego Sącza na rok 2019” oraz projektu „Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Nowego Sącza’’ – w zakresie dot. działania Komisji.
 • Spotkanie z Dyrektorami DPS i zapoznanie członków komisji z problemami tego środowiska.
 • Sprawozdanie z realizacji Programu Nowosądecka Karta Rodziny.
 • Sprawozdanie z realizacji Programu 500+.
 • Współpraca z Dyrekcją Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, SOIK oraz Dyrekcją Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej UM.
 • Współdziałanie z Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 • Przyjęcie sprawozdań z realizacji  programów realizowanych w obszarach działań komisji za 2018r.:
  • programu promocji i zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy dla miasta Nowego  Sącza na lata 2016 - 2020,
  • raportu z wykonania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii,
  • sprawozdania z działań podejmowanych przez miasto Nowy Sącz na rzecz Osób Niepełnosprawnych,
  • sprawozdania z działalności i realizacji wydatków budżetowych za rok 2018 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Sączu, Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017-2020,
  • sprawozdania z realizacji zadań  ujętych w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych miasta Nowego Sącza na lata 2016 – 2022,
  • programu wspierania rodziny i rozwoju pieczy zastępczej dla miasta Nowego Sącza na lata 2016 - 2018.
 • Zaopiniowanie "Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta za rok 2018".
 • Opiniowanie projektów uchwał z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej.
 • Opiniowanie zmian budżetowych z zakresu ochrony zdrowia i polityki społecznej.
 • Zaopiniowanie projektu uchwały dotyczącej Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019.
 • Współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego działającymi w obszarze ochrony zdrowia, przeciwdziałania alkoholizmowi i opieki społecznej.
 • Współpraca z istniejącymi świetlicami środowiskowymi działającymi na terenie osiedli-  spotkanie z prowadzącymi świetlice i organem nadzoru
 • Udział w akcji "Bezpieczne Ferie Zimowe"’ i "Bezpieczne lato 2019’".
 • Współpraca ze Środowiskowym Domem Samopomocy.
 • Współpraca ze szkołami prowadzącymi klasy integracyjne.
 • Współpraca z Małopolskim Ośrodkiem Adopcyjno – Opiekuńczym i Rodzinnymi Domami Dziecka.