Wtorek, 29 września 2020 Imieniny obchodzą: Michał, Gabriel, Michalina, Rafał
Szukaj:

 

 

Małopolski Fundusz Poręczeń Kredytowych sp. z o.o. w likwidacji

ul. Nawojowska 4
33-300 Nowy Sącz
tel./fax: 18 444-47-96
e-mail: biuro@poreczenia.pl
strona www: http://www.poreczenia.pl
strona BIP: https://bip.malopolska.pl/mfpkszoo

  
Zarząd Spółki

Grzegorz Haslik - Likwidator spółki

 


Rada Nadzorcza

Andrzej Kita
Łukasz Sobiech
Stanisław Śmierciak
Magdalena Gajewska

 
Udziałowcami Funduszu są:
 1. Miasto Nowy Sącz
 2. Bank Gospodarstwa Krajowego
 3. Wojewódzwo Małopolskie
 4. Powiat Nowosądecki

 

Zgodnie ze statutem spółki Małopolski Fundusz Poręczeń Kredytowych celem działania Spółki jest wspieranie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorców działających na terenie Województwa Małopolskiego poprzez ułatwienie im dostępu do finansowania dłużnego w drodze udzielania poręczeń zaciąganych przez nich kredytów i pożyczek.

Zasięg działania Funduszu - obszar Województwa Małopolskiego.

Warunki udzielania poręczeń:

Beneficjentami Funduszu mogą być wyłącznie wnioskodawcy, którzy spełniają jednocześnie następujące warunki:

 1. Są mikro, małymi lub średnimi przedsiębiorcami spełniającymi warunki określone w załączniku nr I do rozporządzenia nr 70/2001 z dnia 12 stycznia 2001r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 TWE do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorców (Dz.Urz. WE L 10 z 13.01.2001 r.) zmienionego rozporządzeniem nr 364/2004 z dnia 25 lutego 2004r. (Dz.Urz. WE L 63 z 28.02.2004r.)

 2. Są przedsiębiorcami w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 02 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2004 r. nr 173, poz. 1807 z późn.zm.)

 3. Mają siedzibę lub prowadzą działalność na obszarze województwa małopolskiego.

 4. Nie znajdują się w trudnej sytuacji w rozumieniu Wytycznych Wspólnoty dotyczących pomocy państwowej w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw ( Dz.Urz. WE C 244/02 z 01.10.2004)

Przedmiot poręczenia

Poręczeniami objęte są kredyty lub pożyczki udzielane przez Instytucje Finansowe z którymi Fundusz podpisał umowę o współpracy.

Poręczeniem może być objęty kredyt lub pożyczka na cele inwestycyjne lub obrotowe bezpośrednio związane z podejmowaniem lub prowadzeniem działalności gospodarczej.

Warunki poręczenia

 1. Maksymalny poziom poręczenia wynosi 70% kwoty kredytu lub 60% kwoty pożyczki

 2. Maksymalna kwota jednorazowego poręczenia wynosi do 5% kapitału poręczeniowego Funduszu.

 3. Zabezpieczeniem poręczenia jest weksel własny in blanco.

 4. Za udzielone poręczenie Fundusz pobiera prowizję w zależności od okresu poręczenia od 0,6% do 2% wartości poręczenia.

 5. Warunkiem udzielenia poręczenia jest otrzymanie promesy z Banku lub Instytucji Finansującej.

 6. Maksymalny okres rozpatrzenia wniosku o poręczenie wynosi 14 dni roboczych.