Czwartek, 28 maja 2020 Imieniny obchodzą: Justyna, Wilhelm, German
Szukaj:

Kategoria: Oferty pracy w jednostkach - stanowiska kierownicze

Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko Dyrektora w: (1) Miejskim Przedszkolu nr 1 w Nowym Sączu, (2) Szkole Podstawowej nr 2 w Nowym Sączu, (3) Szkole Podstawowej nr 14 w Nowym Sączu

Prezydent Miasta Nowego Sącza
ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora:

 1. Miejskiego Przedszkola nr 1  w Nowym Sączu, ul. Barbackiego 34 A,
 2. Szkoły Podstawowej nr 2 im. Świętej Jadwigi Królowej w Nowym Sączu ul. Jagiellońska 32,
 3. Szkoły Podstawowej nr 14 im. Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu, ul. Towarowa 6.

 

 1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania:
 • określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia
  2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2017 r., poz. 1597.).
 1. Oferty osób przystępujących do  konkursu powinny zawierać wymagane dokumenty:
  1. uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju publicznego przedszkola, publicznej szkoły lub publicznej placówki,
  2. życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
   • stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo
   • stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
   • stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,
  3. oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:
   • imię (imiona) i nazwisko,
   • datę i miejsce urodzenia,
   • obywatelstwo,
   • miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),
  4. poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w lit. b: świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia,
  5. poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,
  6. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 931 z późn. zm.) - w przypadku cudzoziemca,
  7. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
  8. oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
  9. oświadczenia, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  10. oświadczenia, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1458 z późn. zm.),
  11. oświadczenia o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 430 z późn. zm.) - w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r.,
  12. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela,
  13. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego
  14. oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 967 z późn. zm.) lub w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1668, z późn. zm.) - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
  15. oświadczenia, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;
 2. Wszelkie sporządzone osobiście przez kandydata dokumenty winny być własnoręcznie podpisane. Na żądanie organu prowadzącego publiczne przedszkole, publiczną szkołę
  lub publiczną placówkę kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów,
  o których mowa w pkt. 2 lit. d-g, l i m.
 3. Przed przystąpieniem do rozmowy z kandydatem dopuszczonym do postępowania    konkursowego komisja konkursowa ma prawo żądać przedstawienia dowodu osobistego kandydata lub innego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość oraz posiadane obywatelstwo.
 4. Zaświadczenie lekarskie winno być sporządzone przez lekarza uprawnionego do jego wystawienia.
 5. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym, adresem
  e-mailowym i dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora (nazwa jednostki)
  w Nowym Sączu” w terminie do dnia 29 maja 2019 r. na adres: Urząd Miasta
  Nowego Sącza, 33-300 Nowy Sącz, ul. Rynek 1, w Biurze Obsługi Mieszkańców
  (Dziennik Podawczy) - pok. nr 9. W przypadku przesłania oferty liczyć się będzie data wpływu do Urzędu Miasta Nowego Sącza. W przypadku składania ofert w postaci elektronicznej, oferta powinna być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP i zawierać elektroniczne kopie dokumentów wymaganych jako załączniki do oferty.

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Prezydenta Miasta Nowego Sącza.

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie pisemnie  w formie papierowej lub elektronicznej.

Autor: PREZYDENT MIASTA Nowego Sącza (-) Ludomir Handzel Dodano: 2019-05-15 14:46:23